Algemene Voorwaarden

Contact hoofdkantoor

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 15 00

info.nl@timocom.com

1. Algemeen

(1) Voor alle leveringen en prestaties krachtens deze verbintenis gelden uitsluitend de navolgende voorwaarden. Voorwaarden en condities van de gebruiker zijn ook dan niet bindend, wanneer TIMOCOM deze niet uitdrukkelijk weerspreekt.

(2) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, deze condities op het einde van iedere afrekeningsperiode te wijzigen of aan te vullen. TIMOCOM zal de gebruiker door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving op de factuur of via het platform omtrent een voorgenomen wijziging informeren. De gebruiker wordt geacht met de gewijzigde voorwaarden in te stemmen, indien en voor zover deze niet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een (1) maand bezwaar aantekent. Bij voorbehoudloze betaling wordt de instemming geacht te zijn verleend.

(3) Verklaringen inzake de overeenkomst, wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden aangegaan. Als de partijen overeenkomen, dat een derde rechtspersoon gerechtigd is om de software te gebruiken, dan verleent de andere partij deze gebruiker de volmacht met een verklaring aan TIMOCOM.

(4) Wanneer in deze overeenkomst personen (bijv. gebruikers) worden genoemd, dient men dit te lezen als zijnde zowel mannelijk als vrouwelijk.

2. Onderwerp van de overeenkomst

(1) TIMOCOM stelt de gebruiker tegen een periodieke vergoeding een gebruiksrecht op het gebruikersplatform (licentie) ter beschikking. De omvang van de licentie wordt geregeld middels een individueel vastgelegde overeenkomst. TIMOCOM kan de gebruiker de toegang op het gebruikerplatform (platform) naar eigen goeddunken mogelijk maken door software te laten installeren of door een combinatie van gebruikersnaam en paswoord of door een interface naar de bestaande hard- en softwareomgeving bij de gebruiker. Het gebruik van dit platform vindt plaats door middel van met internet verbonden servers, die uitsluitend per online verbinding bereikbaar zijn.

Uitgezonderd zijn perioden, gedurende welke de door TIMOCOM gebruikte servers wegens technische of andere, door TIMOCOM niet beïnvloedbare oorzaken, onbereikbaar zijn, of TIMOCOM ter waarborging van de contractueel vastgelegde prestaties noodzakelijk onderhoud aan de servers uitvoert, waarbij toegangsstoringen op grond van de huidige stand der techniek onvermijdelijk kunnen zijn. TIMOCOM zal planbare onderhoudswerkzaamheden en upgrades zo veel mogelijk op werkdagen vóór 07:30 en ná 18.00 uur (MET/MEZT) en gedurende weekenddagen, doen plaatsvinden.

(2) Mocht TIMOCOM de gebruiker toegang bieden tot het platform door middel van software, dan kan dit naar eigen goeddunken plaatsvinden bijv. in de vorm van een online registratie met gebruikersnaam en wachtwoord, of als een downloadaanbod via de homepage www.timocom.com, via de App Store® van Apple®, Google Play™ etc. Het downloaden en installeren van software vormen geen onderdeel van de contractuele verplichting van TIMOCOM, maar worden door de gebruiker zelfstandig en op diens eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd.

3) Selectie, aanschaf en installatie van benodigde hardware en langeafstandsverbindingen voor datatransport geschieden uitsluitend door de gebruiker voor diens eigen risico.

(4) TIMOCOM is gerechtigd, om in het kader van de doorontwikkeling en optimalisering van haar producten wijzigingen aan deze uit voeren, indien en voor zover daardoor geen wezenlijke prestatiekenmerken worden ingeperkt.

(5) TIMOCOM kan de gebruiker via het platform berichten in verband met aanbiedingen, ontvangen mededelingen of transacties sturen. TIMOCOM behoudt zich voor het aantal, de weergaveduur en de opslag van dergelijke berichten te beperken.

3. Het gebruiksrecht

(1) Het bij dit contract verleende gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het per bedrijfsvestiging van de gebruiker overeengekomen aantal individuele toegangen (TIMOCOM Accounts), zelfstandig of niet zelfstandig, tot het gebruikersplatform van TIMOCOM en is niet op derden of andere vestigingen overdraagbaar.

(2) Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het invoeren en oproepen van branchespecifieke gegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering. Alle gegevens dienen waarheidsgetrouw te worden verstrekt en desverzocht aan TIMOCOM te worden geattesteerd. Het gebruik voor volgende doeleinden of content is verboden:
a) Ongewenste berichten, zoals spam, massa-aanvragen, algemene reclame en algemene aanbiedingen.
b) Illegale oogmerken, onjuiste mededelingen, bedrog of misleidingen.
c) Schending van rechten, bijvoorbeeld persoonsrechten, intellectuele eigendomsrechten of de privésfeer van derden.
d) Opstellen van gegevensverzamelingen, in het bijzonder van zulke, die het mogelijk maken om een profiel van een andere gebruiker aan te maken.
e) Invoer van programmacodes die de functionaliteit van een eindtoestel of van deze software beïnvloeden.
f) Content waarmee TIMOCOM of derden, bijvoorbeeld andere gebruikers, worden belemmerd, lastig gevallen of geschaad, zoals boycotoproepen, kettingbrieven, stalking, bedreiging, belediging, laster, discriminatie, haatuitingen, malversatie, opmerkingen van seksuele aard, afbeeldingen van brutaliteit, geweld of naaktheid.
g) Content, die geldend recht overtreedt, inbreuk pleegt op de goede zeden of door de gebruiker ongeoorloofd wordt verzonden.

(3) De door het platform aangeleverde data mogen uitsluitend via de aanwezige export- of printfunctie worden geëxtraheerd. Voor geautomatiseerd gebruik van het platform, hetzij via een interface, software van derden, bots of scripts, hetzij door andere hulpmiddelen die van de gebruikelijke en standaard browsers, zoals Chrome™, Firefox® of Internet Explorer afwijken, is toestemming van TIMOCOM nodig.
Alle aanbiedingen van TIMOCOM die voor een vaste prijs een onbegrensd gebruik garanderen, zijn onderworpen aan het beginsel van eerlijk gebruik. Via dit principe wil TIMOCOM alle gebruikers een billijke en hoogwaardige gebruikerservaring bieden. Daarom behoudt TIMOCOM zich voor om passende maatregelen te treffen ter beperking van het gebruiksrecht van een gebruiker, wanneer deze door zijn individuele gebruiksgedrag op een dusdanige wijze beslag legt op de resources van TIMOCOM, dat een billijke verdeling van de beschikbare servercapaciteit, bandbreedte of opslagcapaciteit in niet geringe mate nadelig wordt beïnvloed. Dergelijke beperkingen kunnen bijv. bestaan uit beperking van het aantal aanvragen of transacties per minuut voor een account, beperking van de opslagruimte, etc.

(4) TIMOCOM behoudt zich voor, de verbinding van een gebruiker naar het gebruikersplatform te onderbreken en gegevens te verwijderen, indien daardoor een schending van geldend recht of de goede zeden wordt voorkomen of beëindigd. Hetzelfde geldt, wanneer de consistentie van de software, een applicatie of het gebruikersplatform van TIMOCOM door de gebruiker technisch in gevaar wordt gebracht.

(5) Komt de gebruiker een contractuele verplichting, in het bijzonder de verplichting krachtens lid 3 (1) of (2), lid 4 (1), lid 5 (2), (4) of (5) of lid 7 (2) of (3) niet na, of geraakt deze met het herstel van eenandere contractschending na aanmaning in verzuim, wordt TIMOCOM van haar nakomingsverplichting ontslagen ("blokkering"), doch behoudt zij aanspraak op tegenprestatie.

(6) Voor elke opzettelijke overtreding van de leden 3 (1) of (2), danwel van de leden 5 (2), (4) of (5) is de gebruiker een contractuele boete ten belope van de twaalfmaandelijkse gebruikskosten verschuldigd. Het is aan de gebruiker om aan te tonen dat de toegebrachte schade geringer is.

3a. Het gebruiksrecht TC Profile®

(1) Het platform verschaft de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de database TC Profile®. Met deze database kan de gebruiker beschikbare bedrijfsgegevens van derden op het scherm oproepen.

(2) De gebruiker van een TC Truck&Cargo®-licentie kan daartoe tevens eigen bedrijfsgegevens ter informatie en presentatie aan derden in de database instellen. Toegang tot de uitgebreide bedrijfsgegevens van derden verkrijgt de gebruiker na aanmaak van diens eigen uitgebreide bedrijfsgegevens.

(3) De database wordt met een op de normale bedrijfsroutine berekende omvang beschikbaar gesteld. Het kopiëren van de database in zijn geheel of van wezenlijke delen hiervan is auteursrechtelijk verboden.

(4) De gegevens dienen up to date te zijn. Krijgt Timocom kennis van onvolledigheden of onjuistheden in de opgegeven details van de gebruiker, dan kan TIMOCOM de gebruiker daarover informeren. Corrigeert de gebruiker zijn gegevens niet binnen 7 dagen na ontvangst van de informatie die TIMOCOM aangegeven heeft, dan is TIMOCOM door de gebruiker geautoriseerd maar niet verplicht deze informatie te corrigeren of aan te vullen in de naam en de aansprakelijkheid van het officiële handelsregister.

(5) TIMOCOM behoudt zich voor, in geval van overtreding van de bovenstaande clausules (3) en (4), de gegevens van de gebruiker alsmede diens toegang tot de database te blokkeren.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3b. Het gebruiksrecht voor TC Truck&Cargo®

(1) Het platform biedt de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid, met de applicatie TC Truck&Cargo® eigen voertuigcapaciteit en vracht aan te bieden, alsmede aangeboden voertuigcapaciteit en vracht voor internationale wegtransporten te bekijken. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid tot het aanbieden van en inzicht in opslagcapaciteit.

(2) Verouderde gegevens dienen direct gewist te worden. De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3c. Het gebruiksrecht van TC eMap®

(1) TC eMap® maakt, zoals overeengekomen, de overdracht van gegevens voor online kaartweergaven en online routeberekeningen voor gebruikers mogelijk. Alle kaartweergaven zijn - net zoals landkaarten - aan constante wijzigingen onderworpen en nooit een volledige weergave van de werkelijkheid. TIMOCOM is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid van de kaartweergaven en andere gegevens. De prestatieplicht van TIMOCOM beperkt zich tot de levering, verwerking en visualisering van de gegevens voor de gebruiker.

(2) De in TC eMap® weergegeven gegevens en informatie worden van derden betrokken. TIMOCOM behoudt zich daarom het recht voor de overeenkomst terug te trekken in het geval van niet juiste en tijdige zelflevering, tenzij de gebruiker de schuld van TIMOCOM kan bewijzen.

3) TC eMap® kan bij het zoeken naar doelen prioriteit geven aan opgegeven plaatsnamen of postcodes. Daarbij zijn zoekresultaten met afwijkende plaatsnamen of meerdere plaatsnamen mogelijk. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor de juiste automatische keuze van de gewenste plaats door het programma. Tevens is TIMOCOM niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid met betrekking tot alle soortverwante gegevens, bijv. postcodes, straatnamen of andere aanvullende informatie. Kaarten zijn onderworpen aan constante veranderingen van de stand der techniek. Er wordt geen garantie gegeven voor informatie, zoals de foutloosheid en beschikbaarheid van kaarten.

4) Kaartmateriaal en andere soortgelijke gegevens (satellietbeelden, tolinformatie, verkeersbeperkingen, nuttige bestemmingen, etc.) worden verstrekt door licentiegevers. De kaarten, andere soortgelijke gegevens en functionaliteiten zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners. Ze zijn door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin ze gebruikt worden, beschermd. TIMOCOM garandeert de gebruiker een niet overdraagbare, niet-exclusieve onderlicentie voor het gebruik van zulke kaarten, die in de producten van TIMOCOM worden gebruikt, uitsluitend voor het interne gebruik door de gebruiker. De gebruiker mag de kaarten kopiëren noch ontleden, extraheren, wijzigen of ervan afgeleide producten maken. De gebruiker mag de broncode, brongegevens of de structuur van de kaarten, geheel of gedeeltelijk, afleiden noch een dergelijke afleiding ondernemen, hetzij door herconstruering, verbreking, decompilatie, hetzij op andere wijzen. De gebruiker mag de producten niet voor de exploitatie van een dienstverlenend bedrijf of voor andere doeleinden gebruiken, welke het verwerken van kaarten door andere personen of eenheden omvatten. De gebruiker heeft geen eigendomsrechten. De eigendomsrechten liggen volledig bij de licentiegevers. Verwijzingen naar copyright, brongegevens of het eigendomsvoorbehoud in of aan de kaarten mogen niet gewijzigd, verborgen of verwijderd worden.

(5) Indien derde leveranciers de prijzen, die bij het aangaan van de overeenkomst bestonden, voor TIMOCOM stijgen, behoudt TIMOCOM zich het recht voor de prijzen resp. betaalde licenties voor de gebruiker dienovereenkomstig te laten meestijgen. De prijsverhoging gaat twee (2) weken na de eerste van de volgende maand in, nadat de gebruiker een kennisgeving hierover heeft ontvangen. Mocht de prijsverhoging voor het gebruik van TC eMap® door TIMOCOM meer dan 10% binnen een kalenderjaar stijgen, dan heeft de gebruiker het recht op buitengewone opzegging, welk recht binnen twee (2) weken na kennisgeving van de prijsverhoging uitgeoefend kan worden.

(6) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de kaartweergaven en gegevenselementen steeds te modificeren, uit te breiden, te verwijderen en te hercategoriseren, waaronder de capaciteiten en de specificeringen voor de kaartweergaven en de extra functionaliteiten met betrekking tot de kaarten. TIMOCOM is niet verplicht tot levering of uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, probleemoplossing, correcties (patch), actualiseringen (updates) of verbeteringen (upgrades).

(7) Deze voorwaarden gelden aanvullend voor eindgebruikers (Gebruikersvoorwaarden van HERE)

(8) De contractuele verbintenis inzake betaalde licenties wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3d. Gebruiksrecht van trackingfunctionaliteit

(1) Het platform verleent de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de telematicafunctionaliteit, waarmee de gebruiker de beschikbare radio- of satellietondersteunde gegevens van zijn eigen voertuigen, zoals de positiegegevens van het Global Positioning System (GPS), door beschikbare trackingapparatuur of sensorgegevens van andere voertuigsystemen naar het platform van TIMOCOM verzendt (uploadt) en deze daar middels de beperkte toewijzing onbegrensd aan zichzelf en aan andere gebruikers van de software (viewers) kan laten weergeven. Op dezelfde wijze biedt het platform de viewer de mogelijkheid de weergave van dergelijke gegevens van de telematicasystemen in voertuigen van andere gebruikers te zien, nadat voor deze weergave een overeenkomstige toewijzing is afgegeven. Een providerovereenkomst met een telematica-aanbieder voor het uploaden, vormt een noodzakelijk onderdeel voor de weergave van deze gegevens, evenals een licentie van de applicatie TC eMap® of een vergelijkbare geschikte weergavetool voor kaarten, die via de interface van TIMOCOM (GPS-Share) wordt ondersteund.

(2) De gebruiker is verplicht, voor zover hij de weergave van de gegevens van de telematicasystemen van zijn voertuig aan een viewer heeft toegezegd, de levering van deze gegevens tijdens de overeengekomen duur in het kader van de stand van de huidige techniek ononderbroken te garanderen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending van de gegevens aan TIMOCOM.

(3) Het gebruik en de verwerking van gegevens van de telematicasystemen in vreemde voertuigen, die niet door de gebruiker blijvend gehuurd of geleased zijn, is verboden, indien dit niet plaatsvindt in het kader van een toewijzing overeenkomstig voorgaand lid 1 tussen twee (2) gebruikers van de software. Het is de gebruiker in het bijzonder verboden een upload van gegevens van de telematicasystemen van onderaannemers te maken die regelmatig resp. in vast dienstverband voor de gebruiker werken. In het geval van schending van dit lid heeft TIMOCOM het recht de gegevens van de betreffende telematicasystemen te blokkeren.

(4) De gebruiker is verantwoordelijk voor gebruik van de functionaliteit conform de gegevensbeschermingswetgeving. De gebruiker verbindt zich bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens via de functionaliteit alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet te zullen naleven. Telematicagegevens mogen in het bijzonder uitsluitend gebruikt worden voor het coördineren van het gebruik van de betrokken voertuigen, resp. de telematicasystemen in het kader van de door de dienst nagestreefde doeleinden. Het is niet toegestaan de gelanceerde telematicasystemen in het kader van de dienst met duidelijke benamingen van natuurlijke personen (bijv. de naam van de bestuurder) te benoemen.

(5) De gebruiker gaat akkoord met het uploaden, de verwerking en het gebruik van de door het platform verwerkte gegevens (in het bijzonder positiegegevens) door TIMOCOM. De gebruiker kan - met betrekking tot de toekomst - zijn toestemming tot opname, verwerking, opslag en gebruik van de door de functionaliteit verwerkte telematicagegevens te allen tijde herroepen. Herroeping heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping waarschijnlijk niet meer in de gelegenheid is het gebruik van de telematicafunctionaliteit verder mogelijk te maken.
a) De gebruiker stelt alle met een telematicasysteem uitgeruste personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen.
b) Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de met telematicasystemen uitgeruste personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(6) De viewer is verantwoordelijk voor het gebruik van de functionaliteit overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving. De viewer is verplicht bij het uploaden, verwerken en gebruiken van de gegevens middels de software te voldoen aan alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet. Telematicagegevens mogen in het bijzonder uitsluitend gebruikt worden voor het coördineren van het gebruik van de gelokaliseerde voertuigen, resp. de telematicasystemen in het kader van de door de dienst nagestreefde doeleinden. Elk gebruik van de gegevens dat buiten dit oogmerk valt, is verboden.

(7) Mocht de viewer, resp. de gebruiker aanstoot nemen aan de bepalingen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder aan voorgaande leden 4, 5 en 6, dan heeft TIMOCOM het recht de overeenkomst met de viewer, resp. de gebruiker per direct te beëindigen. De viewer, resp. de gebruiker houdt TIMOCOM schadeloos van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen overeenkomstig de wet van gegevensbescherming, in het bijzonder de voorgaande leden 4, 5 en 6, door de viewer, resp. de gebruiker.

(8) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst door TIMOCOM en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3e. Het gebruiksrecht van TC eBid®

(1) Het platform biedt de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de applicatie TC eBid®, waarmee deze orders uit de transport- en logistieksector aan een uitgekozen doelgroep kan uitschrijven (uitschrijvende) of aanbiedingen aan een uitschrijving kan geven (bieder). De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid, aanbiedingen te omschrijven en ter voorbereiding van de in eigen verantwoordelijkheid uit te voeren contractsluiting te verzamelen, te bewerken en te verzenden.

(2) Het gebruiksrecht van de aanbesteder gaat in bij ontvangst van de betaling op de eerste rekening van TIMOCOM danwel bij toekenning van toegang tot de applicatie door TIMOCOM.

(3) Een aanbesteding is geen bindende aanbieding, maar een verzoek tot indiening van inschrijvingen (offertes) en verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst. De aanbesteder neemt er nota van dat een prijsopgave steeds uitsluitend betrekking heeft op de door hem aangeboden prestatie. Pas na een overeenstemmende verklaring van vrachtaanbieders en bieders kan een geldige overeenkomst tot stand komen.

(4) De inschrijver is nog tot één (1) maand na sluiting van de inschrijving aan de ingediende offerte gebonden.

(5) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, zowel de aanbestedingsaanbiedingen als de aanbiedingen van inschrijvers op de aanbesteding gedurende maximaal twee (2) volle werkdagen na afgifte op rechtmatigheid, volledigheid en coherentie te controleren. Een aanbieding wordt als onrechtmatig beschouwd, waneer deze indruist tegen het geldende recht of tegen wettelijke verboden, beschermde rechten van derden of tegen de goede zeden. Een aanbieding geldt als onvolledig, wanneer wezenlijke contractbestanddelen of noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld inzake de voor uitvoering benodigde vergunningen of licenties, ontbreekt. Een aanbieding geldt bijvoorbeeld als incoherent, wanneer het wervend aspect overheerst of slechts op één enkel transport betrekking heeft.

(6) Indien door TIMOCOM wordt geconstateerd, ook wanneer zulks naderhand geschiedt, dat door de aanbesteder of de inschrijver niet aan lid vijf dezes is voldaan, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding uit de applicatie te verwijderen, te blokkeren of bij voorbaat niet te publiceren, zulks met behoud van haar aanspraken op tegenprestatie.

(7) TIMOCOM behoudt zich voor, uitsluitend aanbiedingen van aanbesteders in de applicatie te publiceren die op zijn minst over een gemiddelde ranking door een gerenommeerd kredietinformatiebureau beschikken en over wie geen omstandigheden bekend zijn die de financiële afwikkeling van de aanbiedingen concreet bedreigen. Een gemiddelde ranking komt overeen met bijvoorbeeld een index beter dan 300 van Creditreform e.V. in Duitsland, een "B" bij de Euler Hermes Kreditversicherungs-AG of een "R" van Coface AG in Europa. Indien de kredietwaardigheidsbeoordeling van de aanbesteder gedurende de looptijd van de aanbieding beneden deze waarde of het equivalent daarvan daalt, of TIMOCOM informatie ontvangt over omstandigheden die de uiteindelijke betaling van de aanbestede diensten concreet in gevaar brengen, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding bij kennisneming van de verminderde ranking stop te zetten danwel tot aan het herstel van de kredietwaardigheidsranking op te schorten.

(8) TIMOCOM is gerechtigd, de verzending van inschrijvingen op een aanbesteding danwel de beoordeling van een aanbesteding gefaseerd tegen betaling van de voor deze aanbesteding uitstaande vordering(en) van TIMOCOM uit te voeren.

(9) TIMOCOM heeft een speciaal forum ingericht voor vragen van potentiële inschrijvers over een concrete aanbesteding. TIMOCOM behoudt zich voor, de aanbestedingstermijn te verlengen met de extra tijd welke in aanvulling op de duur van 1 werkdag met de beantwoording van deze vragen gemoeid is. TIMOCOM behoudt zich tevens voor, bepaalde records uit dit forum te verwijderen die het gebruik door andere gebruikers belemmeren, omdat zij bij voorbeeld
- niet dienen tot opheldering van gestelde vragen over de betreffende aanbesteding,
- een wervend karakter hebben, of
- andere deelnemers in diskrediet kunnen brengen.

(10) Voor alle in het kader van een aanbesteding van een gebruiker ontvangen informatie en aanbiedingen die TIMOCOM via de applicatie publiceert of doorgeeft, draagt uitsluitend de betreffende gebruiker zelf verantwoordelijkheid. TIMOCOM geeft geen garantie voor de juistheid van deze informatie of de nakoming van de daardoor tot stand komende contracten of vertrouwelijksheidsovereenkomsten en wordt zelf geen contractdeelnemer. TIMOCOM geeft geen garantie voor de gegevens en de financiële draagkracht van de inschrijvers, in het bijzonder dan niet, wanneer deze op verzoek van de aanbesteder werden uitgenodigd.

(11) TIMOCOM behoudt zich voor, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, indien haar feiten bekend worden die de draagkracht van de inschrijver concreet in gevaar brengen, danwel het deze wettelijk of van overheidswege verboden maken, de aanbestede dienst zelf uit te voeren. TIMOCOM is tevens gerechtig, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, die niet onder eigen naam en voor eigen rekening handelen.

(12) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd. Als alternatief kan de verbintenis middels een jaarrekening gerechtvaardigd worden en eindigt automatisch met de afronding van de aanbesteding, zonder dat dit een afzonderlijke beëindiging behoeft. Het gebruiksrecht van de inschrijver die door de aanbesteder tot inschrijving op een aanbesteding werd uitgenodigd, eindigt bij afloop van de aanbestedingstermijn, zonder dat een afzonderlijke opzegging is vereist, en voorts bij afloop van het gebruiksrecht krachtens de bestaande licentieovereenkomst.

(13) TIMOCOM is gerechtigd, in geval van een verhoging van de door de EU-commissie (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) vastgestelde consumentenprijsindex voor de EU (HVPI) conform EU-verordening nr. 1921/2001, basis 2005 = 100 punten, het gebruikstarief ten opzichte van de bij afsluiting van het contract geldende index naar rato (procentueel) te verhogen, zonder dat daartoe een afzonderlijke verklaring omtrent de prijswijziging door TIMOCOM vereist is. Maatgevend in dezen is de wijziging die voor de maand oktober door de EU-commissie bekend wordt gemaakt. De wijziging wordt per 1 januari van het volgende jaar van kracht. In geval van een daling van de consumentenprijsindex vermindert het gebruikstarief automatisch naar rato (procentueel) per 1 januari van het volgende jaar. De betreffende prijs geldt als vaste prijs voor één (1) kalenderjaar. De regeling is jaarlijks toepasbaar.

3f. Het gebruiksrecht van magazijnruimte

(1) Het platform stelt de gebruiker in staat - voor zover overeengekomen - opslagcapaciteit aan te bieden en de aangeboden opslagcapaciteiten in te zien. De publicatie van de aanbiedingen kan zowel via het platform, als via de openbaar toegankelijke website van TIMOCOM, evenals via www.portatio.com plaatsvinden.

(2) Verouderde gegevens dienen direct gewist te worden. De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3g. Het gebruiksrecht van de Messaging-functionaliteit

(1) De Messaging-functionaliteit biedt de gebruiker de mogelijkheid om, voor zover overeengekomen, binnen het gebruikersplatform berichten te verzenden naar een andere voor die functionaliteit aangemelde gebruiker.

(2) De Messaging-functionaliteit vormt geen vervanging voor algemene openbare communicatiemiddelen en is in het bijzonder niet geschikt voor verzending van noodoproepen of soortgelijke alarmen naar daarvoor bestemde instanties of overheden.

(3) Voor gebruik is instelling en beheer van een gebruikersprofiel vereist. Door instelling van de Messaging-functionaliteit kan op het gebruikersplatform worden aangegeven dat een gebruiker gereed is voor de ontvangst van mededelingen. Voor de inhoud van de verzonden informatie is uitsluitend de betreffende aangemelde gebruiker verantwoordelijk. Verzonden mededelingen van gebruikers vormen niet de mening van Timocom, noch stemt Timocom met deze in of maakt Timocom zich deze eigen.

(4) TIMOCOM verzamelt, verwerkt en registreert bij het instellen en gebruiken van de Messaging-functionaliteit door de gebruiker persoonlijke en technische gegevens van de gebruiker, mededelingen en informatie, die een gebruiker in zijn profiel zelf voor derden toegankelijk maakt. Deze gegevens worden door TIMOCOM voor de volgende doeleinden gebruikt:
- Controle van de identiteit van de gebruiker
- Levering en behoud van de overeengekomen licentie
- Waarborging van de naleving van deze gebruikersvoorwaarden
- Uitvoering van de door de gebruiker gevraagde transacties
- Vervulling van wettelijke plichten of uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen.

(5) TIMOCOM garandeert niet dat een mededeling haar doel bereikt. Evenmin wordt gegarandeerd dat de persoon, die als afzender of ontvanger van een mededeling staat aangegeven, daadwerkelijk met de verzendende of ontvangende persoon overeenstemt.

(6) TIMOCOM blijft voorbehouden, evenwel zonder daartoe te zijn gehouden, om, met inachtneming van het telecomgeheim, mededelingen van een gebruiker te controleren en bij overtreding van cijfer 3 (2) van deze voorwaarden dergelijke mededelingen te blokkeren danwel de gegevens van de gebruiker of de toegang van de gebruiker tot de Messaging-functionaliteit te blokkeren.

(7) De gebruiker verklaart zich door het gebruik van de Messaging-functionaliteit akkoord, dat een mededeling die hij via de Messaging-functionaliteit verzendt, door TIMOCOM met inachtneming van het telecomgeheim voor de duur van ten minste 3 maanden ten behoeve van overdracht aan de geselecteerde gebruiker op een server kan worden opgeslagen en deze in staat wordt gesteld, de mededeling weer te geven. TIMOCOM bewaart de mededeling voor de gebruiker op de server, tot de mededeling op verzoek van alle aan de communicatie deelnemende gebruikers wordt verwijderd of een periode van ten minste 3 maanden sinds de opstelling en verzending van de mededeling is verstreken, indien en voorzover niet anders wettelijk, gerechtelijk of van overheidswege vereist, geoorloofd of afdwingbaar bepaald is. Na afloop van de minimumopslagtijd moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de mededeling zonder verdere aankondiging.

(8) Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Daar staat de gebruiker een Print-functie ter beschikking, om afzonderlijke bewaring mogelijk te maken.

(9) De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de Messaging-functionaliteit conform de gegevensbeschermingswetgeving. De gebruiker verbindt zich, bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens via de Messaging-functionaliteit alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet te zullen naleven. Elk gebruik van de gegevens dat buiten dit oogmerk valt, is verboden. De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

(10) De gebruiker kan zijn toestemming tot verzameling, verwerking, opslag en gebruik van de door de Messaging-functionaliteit verwerkte gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Herroeping heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping mogelijk niet langer in staat is het gebruik van de trackingfunctionaliteit te faciliteren.

(11) De betaalde contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst door TIMOCOM en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3h. Het gebruiksrecht van TC Profile®

(1) TC Connect biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, een verbinding te maken tussen bij de gebruiker aanwezige software voor transportmanagementsystemen (hierna: TMS) en het platform. TC Connect functioneert daarbij als een interface, waarmee data tussen het TMS van de gebruiker en het platform kunnen worden uitgewisseld.

(2) Een grafische gebruikersinterface is niet inbegrepen. Voor een weergave van de inhoud van het platform kunnen andere licenties verplicht zijn.

(3) De verbinding van de aanwezige TMS van de gebruiker met deze interface en daarmee met het platform, vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. TIMOCOM kan de gebruiker hierbij via het beschikbaar stellen van een technische productomschrijving van de interface ondersteunen. De technische productomschrijving is geen onderdeel van dit contract. Er wordt niet gegarandeerd dat de technische productomschrijving zonder technische voorkennis van de interface bruikbaar is.

(4) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3i. Het gebruiksrecht "Documentenbeheerservice"

(1) Het platform biedt de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de "Documentenbeheerservice (DMS)", waarmee deze eigen documenten naar het platform van TIMOCOM kan overdragen (uploaden) en aan andere gebruikers van het platform voor het bekijken ter beschikking kan stellen. TIMOCOM behoudt zich prestatiebeperkingen ten aanzien van het formaat, het volume en het aantal documenten voor.

(2) De door de gebruiker overgedragen documenten worden gecodeerd in de EU opgeslagen. De gegevensbetrekking geschiedt per download door de daartoe geautoriseerde gebruiker, waarbij de rechten aan deze, de overdracht uitvoerende gebruiker, voorbehouden blijven. De gebruiker die de overdracht uitvoert gaat akkoord met verzameling, de verwerking en het gebruik door TIMOCOM van de met behulp van de DMS gegenereerde gegevens.

(3) De technologieën en functionaliteiten van de DMS zijn auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners en door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin zij gebruikt worden, beschermd.

(4) TIMOCOM is jegens de gebruiker van prestaties vrijgesteld, indien en voor zover de geheugengegevens door toedoen van een door de derde licentiegever of een niet door TIMOCOM zelf te verantwoorden omstandigheid niet betrokken kunnen worden gedurende tijden, welke langer dan de krachtens cijfer 2 alinea 1 van onderhavige voorwaarden vastgelegde tijden niet beschikbaar zijn. De gebruiker wordt van een dergelijke uitval onmiddellijk in kennis gesteld en voor de duur van een dergelijke periode eveneens van prestaties vrijgesteld.

(5) De gebruiker is individueel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar toegang tot de DMS, laat elk misbruik en elke poging, om informatie onbevoegd zelf of via derden op te roepen of de systemen van het platform te infiltreren, achterwege. In al dergelijke gevallen draagt de gebruiker de betreffende kosten, inclusief de onkosten die TIMOCOM heeft moeten maken wegens controle van de inrichtingen en/of onkosten die aan gebreken en storingen te wijten zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. De gebruiker dient TIMOCOM onmiddellijk van de toegangsmogelijkheden van onbevoegde derden tot de producten of van andere hem bekend geworden of vermoede schendingen van de dataveiligheid in kennis te stellen en onmiddellijk alle overige ter zake dienende medewerking kosteloos aan TIMOCOM te verlenen, in het bijzonder indien en voor zover hij/zij daartoe door TIMOCOM wordt verzocht en de vereiste maatregelen een redelijke inspanning niet te boven gaan.

(6) Voorafgaand aan de overdracht van de documenten dient de gebruiker deze op schadelijke inhoud te controleren en in het bijzonder met behulp van aan de nieuwste stand van de techniek beantwoordende antivirusprogramma's een controle op de aanwezigheid van schadelijke software uit te voeren.

(7) De gebruiker kan zijn toestemming tot verzameling, verwerking, opslag en gebruik van de door de DSM verwerkte gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Herroeping heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping mogelijk niet langer in staat is het gebruik van de DSM te faciliteren.

(8) De gebruiker is verplicht bij de omgang met de documenten de privacybeschermingsvoorschriften in acht te nemen en verbindt zich, alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet na te zullen leven.

(9) Indien en voor zover bepalingen inzake de gegevensbescherming, in het bijzonder bovenstaande clausule (8) worden overtreden, is TIMOCOM gerechtigd, de overeenkomst per direct te beëindigen. De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving, contractuele of andere wettelijke bepalingen.

(10) De DMS vormt geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, tijdelijk onbegrensde bewaring van de documenten door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen documenten zonder verdere aankondiging.

(11) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3j. Het gebruiksrecht van 'GPS-Share'

De 'GPS-Share'-functionaliteit biedt de gebruiker de mogelijkheid, indien en voor zover overeengekomen, een verbinding te maken tussen bij de gebruiker aanwezige software en het platform. De 'GPS-Share'-functionaliteit fungeert daarbij als een interface, waarmee data tussen de software en het platform kunnen worden uitgewisseld. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de telematicafunctionaliteit voor TC eMap® (artikel 3-7) zijn dienovereenkomstig van toepassing op telematicagegevens.

(2) Een grafische gebruikersinterface is niet inbegrepen. Voor een weergave van de inhoud van het platform kunnen andere licenties verplicht zijn.

(3) De verbinding van de aanwezige software van de gebruiker met deze interface en daarmee met het platform, vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. TIMOCOM kan de gebruiker hierbij via het beschikbaar stellen van een technische productomschrijving van de interface ondersteunen. De technische productomschrijving is geen onderdeel van dit contract. Er wordt niet gegarandeerd dat de technische productomschrijving zonder technische voorkennis van de interface bruikbaar is.

(4) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3k. Het gebruiksrecht TC Transport Order®

(1) Het platform biedt de gebruiker met de applicatie TC Transport Order®, indien en voor zover overeenkomen, de mogelijkheid tot het uploaden, bewerken, verzenden en weergeven van verklaringen en documenten ter documentatie en ondersteuning van het sluiten van een transportovereenkomst met een andere contractpartij. Hiertoe kan de gebruiker op het platform documenten opstellen, formulieren bewerken, verklaringen becommentariëren en opslaan. TIMOCOM kan transacties tot nu toe in de vorm van overzichten beschikbaar stellen aan de gebruiker.

(2) Ook andere contractpartijen, zoals door de vrachtaanbieder zelf gelegde externe contacten, kunnen gebruikers van het platform zijn. Een dergelijk extern contact krijgt door het verzenden van documenten of verklaringen echter geen eigen gebruiksrecht voor het platform.

(3) Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens op formulieren al vooraf ingesteld zijn. De voorinstelling is niet als een aanbeveling van TIMOCOM te beschouwen. De gebruiker kan deze gegevens op eigen verantwoording aanpassen aan zijn behoeften. Door de individuele taalinstellingen van een gebruiker op het platform kunnen titels en beschrijvingen in een formulier worden beïnvloed en daardoor afwijken bij de zender en ontvanger van een verklaring. Titels en beschrijvingen in formulieren en de vertalingen hiervan zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker en zijn niet-bindende formuleringsvoorstellen van TIMOCOM. De gebruikers zullen voor de uitleg van dergelijke begrippen in titels en beschrijvingen van het formulier eigen afspraken moeten maken. De taalinstelling van de ontwikkelaar van het formulier dient als voorinstelling voor het document dat als ‘bindend’ wordt aangemerkt.

(4) De gebruiker is zich ervan bewust dat bij het verstrekken van overeenstemmende verklaringen met betrekking tot de wezenlijke bestanddelen van een transport binnen deze applicatie, een geldige overeenkomst tussen de deelnemers tot stand komt, met de bevestigde rechten en plichten.

(5) TIMOCOM kan de gebruikers ondersteunen bij het nakomen van de verplichting gegevens bij te houden. Hiervoor kan TIMOCOM de gegevens voor transacties voor de duur van maximaal 10 boekjaren verzamelen, opslaan en verwerken. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van mogelijk verplicht bij te houden gegevens ligt alleen bij de gebruiker. TIMOCOM heeft een exportfunctie voor de gegevens om het voor de gebruiker mogelijk te maken gegevens apart te bewaren. TIMOCOM behoudt zich het recht voor de opslagruimte die wordt gebruikt voor het opslaan van transacties volgens het beginsel van eerlijk gebruik conform cijfer 3.3 van deze voorwaarden te beperken. Voor meer opslagruimte moet er een aparte overeenkomst worden afgesloten. Als een gebruiker na de beëindiging van de gebruiksovereenkomst deze opgeslagen gegevens wilt inzien of vraagt om deze gegevens te verstrekken, is TIMOCOM gerechtigd de gebruiker pas na het betalen van een passende onkostenvergoeding en nog openstaande vorderingen uit deze licentieovereenkomst toegang te geven tot de gegevens of deze gegevens te verstrekken.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3l. Het gebruiksrecht "transportaanvraag"

(1) Het platform biedt de gebruiker, indien en voor zover overeengekomen, toegang tot de applicatie "transportaanvraag", waarmee deze individueel vrachtopdrachten kan aanbieden aan een uitgekozen doelgroep (vrachtaanbieder) resp. een prijsopgave voor een aanbiedingen kan doen (bieder). De functionaliteit biedt de gebruiker de mogelijkheid individuele opdrachten voor vrachten te omschrijven en te bewerken, en offertes en prijsopgaven in verband daarmee te verzenden.

(2) Tot de doelgroep kunnen gebruikers van het platform en door de vrachtaanbieder zelf gelegde externe contacten behoren.

(3) TIMOCOM behoudt zich voor het aantal te selecteren bieders voor een aanbieding van een individuele vrachtopdracht te beperken. TIMOCOM behoudt zich voor het aantal, de weergaveduur en de opslag van dergelijke berichten te beperken.

(4) Een vrachtaanbod is geen bindende aanbieding, maar een verzoek tot indiening van offertes en verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst. De vrachtaanbieder neemt er nota van dat een prijsopgave steeds uitsluitend betrekking heeft op de door hem aangeboden prestatie. Pas na een overeenstemmende verklaring van vrachtaanbieders en bieders kan een geldige overeenkomst tot stand komen.

(5) Niet-actuele gegevens dienen direct gewist te worden. De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich voor gegevensinvoer die niet aan deze criteria of de specificaties van punt 3 lid 2 voldoet, zonder verdere kennisgeving te wissen.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke acceptatie of ondertekening van de licentieovereenkomst en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd. Het gebruiksrecht van de bieder die door de vrachtaanbieder is uitgenodigd om een aanbieding te doen, eindigt bij gunning van de opdracht aan een bieder, zonder dat een afzonderlijke opzegging is vereist, en voorts bij afloop van het gebruiksrecht krachtens de bestaande licentieovereenkomst.

4. De gebruiksvergoeding

(1) De gebruiksvergoeding dient telkenmale bij aanvang van de gebruiksperiode vooruit te worden betaald en dient op zijn laatst op de derde werkdag van de betreffende periode door TIMOCOM te zijn ontvangen. Rekeningen voor door TIMOCOM extra verleende diensten zijn per direct te betalen. De kosten van de betaling zijn voor rekening van de gebruiker met uitzondering van de wettelijk bepaalde regeling voor SEPA-betalingen.

(2) Elk recht van de gebruiker tot verrekening of retentie van diens betalingen op grond van tegenclaims is uitgesloten, tenzij deze onbetwist danwel rechtsgeldig vastgesteld zijn.

(3) Heeft TIMOCOM een gebruiker wegens vooruitbetaling van de licentiekosten een korting voor de betalingsperiode toegekend, dan vervalt deze korting met terugwerkende kracht voor het contract of deelcontract, als dit voor afloop van deze periode door opzegging van de klant eindigt. Hetzelfde geldt, als de opzegging door TIMOCOM geschiedt.

(4) TIMOCOM is gerechtigd, de overeengekomen prijs van de licentie jaarlijks te verhogen, voor zover er geen expliciete prijsgarantie voor de betreffende periode overeengekomen is. TIMOCOM kondigt de stijging van de prijs schriftelijk aan binnen een periode van ten minste 4 weken. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt in verhouding tot de reguliere kalenderjaar periode, dan heeft de klant een bijzonder recht van opzegging, 14 dagen vanaf de datum van de verhoogde prijs. Met het weglaten van een korting of het verstrijken van een tijdelijke speciale regeling, dan is er geen prijsverhoging voor deze clausule van toepassing. Als TIMOCOM een of meerdere malen geen gebruik maakt van het recht op een prijsverhoging, is dat geen annulering van het recht als zodanig. Een vooruitbetaling geeft geen garantie van de prijs die van tevoren betaald is.

5. Gelijkstelling, sublicenties, beschermde rechten, gegevensbescherming

(1) De software biedt de gebruiker toegang tot het gebruikersplatform naast andere gebruikers, zonder dat deze aanspraak kan maken op bevoorrechting ten opzichte van andere gebruikers.

(2) Deze licentieovereenkomst geen recht tot verlening van sublicenties of overdracht van de met behulp van de software verkregen data- of gebruiksmogelijkheden aan derden, en meer in het bijzonder niet tot het gebruik van de software ter verkrijging van eigen eigendomsrechten op het gebied van de elektronische gegevensverwerking (EDP). De software en haar broncode zijn auteursrechtelijk beschermd. De software blijft eigendom van TIMOCOM. De software bevat mogelijk codes die het eigendom zijn van derden, naast verwijzingen daarnaar, mogelijk via links. Deze codes worden op basis van licentieovereenkomsten of -bepalingen van de betreffende derde partij aan de gebruiker gelicentieerd. De gebruiker accepteert de geldigheid van deze licentie-overeenkomsten of -bepalingen.

(3) De gebruiker is gehouden, TIMOCOM van iedere hem bekend wordend en tegen de gebruiksregels van deze overeenkomst indruisend gebruik door derden of beweerde aanspraken van derden jegens hem, de gebruiker, of jegens Timocom op de hoogte te stellen, teneinde onmiddellijke rechtsverdediging mogelijk te maken.

(4) De gebruiker kan geen aanspraak maken op doorlopend softwaretechnisch advies, levering van updates of andere gegevensdragers en heeft in het bijzonder geen recht op de broncode de software terug te ontwikkelen, te disassembleren of te wijzigen. Gebruik van de gelicentieerde software door de gebruiker voor verdere softwaretechnische ontwikkeling, gemodificeerde versies of aanmaak van kopieën ten gunste van derden, waaronder andere gebruikers, is verboden. Voor ieder verdergaand gebruik, hetzij door middel van kopieën, parallelle of afwisselende toepassing op verschillende werkplekken of ten behoeve van verschillende ondernemingen en/of vestigingen is een schriftelijke overeenkomst inzake aanvullende te betalen licenties.

(5) De gebruiker dient TIMOCOM van iedere voor het handels- of nijverheidsregister relevante bedrijfsspecifieke wijziging ter zake van zijn onderneming onmiddellijk na aanmelding van zo'n wijziging in kennis te stellen. Dit betreft in het bijzonder omzetttingen van rechtsvormen, adreswijzigingen alsmede de in- of uitschrijving in het handels- of nijverheidsregister van geregistreerde vertegenwoordigingsbevoegde personen.

(6) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de technische gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van identificatie en toewijzing, de gegevensveiligheid en ter verbetering van de gegevensoverdracht. Hiertoe kunnen anonieme gegevens behoren die afhankelijk zijn van de eindapparatuur, zoals het gebruikte besturingssysteem, beeldschermresolutie, browser, processor-ID en -snelheid, fysieke opslag en MAC-adres, en gegevens die onder bepaalde omstandigheden een persoon kunnen identificeren, zoals IP-adres, apparaatherkenning, domain-DNS, installatiepad, gebruikersidentificatie, taalinstelling, cookies en telematicagegevens.
Daarnaast slaat TIMOCOM bij aanmelding van de gebruiker voor een TIMOCOM-account, bij het aanmaken van zijn profiel voor weergave op het platform, persoonsgegevens op, zoals de naam van de gebruiker, aanspreekvorm, contactgegevens, indeling bij een gebruikersonderneming en vermelde talenkennis.

(7) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de zakelijke gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van de contractsluiting en de contractafwikkeling, en bij gerenommeerde kredietinformatiebureaus informatie over de gebruiker inwint.

(8) De gebruiker gaat ermee akkoord dat TIMOCOM persoonsgegevens van de gebruiker voor uitvoering van de licentieovereenkomst of voor serviceopdrachten met betrekking tot de gebruiker aan dochter- of partnerondernemingen kan overdragen. Concreet betreft het: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- -75008 Parijs; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- -08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU- -8000 Székesfehérvár, D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Deze ondernemingen uploaden en verwerken de gegevens van de gebruiker uitsluitend in opdracht van TIMOCOM volgens diens instructies en zijn aan TIMOCOM verplicht te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Een overdracht van persoonsgegevens van de gebruiker aan derden kan daarom plaatsvinden in het geval van wettelijke bepalingen, uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen, maar ook ter verhindering of bestrijding van schending of inbreuk van deze licentiebepalingen. Gegevens waaruit geen verband met een persoon blijkt, zoals geanonimiseerde gegevens of gegevens die ten behoefte van de realisatie van het doel van de overeenkomst door derde gebruikers zijn bepaald, kunnen door TIMOCOM opgeslagen, bewerken en aan derden doorgegeven worden.

(9) De gebruiker kan zijn toestemming tot verzameling, verwerking, opslag en gebruik van de door zijn persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst tegenover TIMOCOM herroepen of beperken. De herroeping of de verklaring inzake de beperking kan gericht worden aan:

TIMOCOM GmbH
Gegevensbescherming
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-mail: datenschutz(at)timocom.com

De herroeping of beperking heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping of beperking mogelijk niet langer in staat is het gebruik van het platform te faciliteren.

(10) TIMOCOM attendeert erop dat op grond van § 31 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) gegevens over de niet-contractconforme afwikkeling van openstaande vorderingen uit contractuele verbintenissen worden doorgezonden aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, indien en voorzover de aan de vordering ten grondslag liggende contractuele verbintenis wegens betalingsachterstand per direct kan worden beëindigd en de verschuldigde betaling ondanks opeisbaarheid niet binnen de aan u meegedeelde betalingstermijn is voldaan. Meer informatie over SCHUFA kunt u vinden onder www.meineSCHUFA.de.

6. Aansprakelijkheid en garantie

(1) TIMOCOM garandeert uitsluitend dat het platform voor het gebruik binnen de overeengekomen omvang geschikt is. Informaties in productbeschrijvingen en in door TIMOCOM ter beschikking gestelde gebruikersaanwijzingen zijn niet-bindende adviezen. Verdere aansprakelijkheid van TIMOCOM is uitgesloten. In het bijzonder aanvaardt TIMOCOM geen aansprakelijkheid en garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de door andere gebruikers ingestelde gegevens, noch voor de compatibiliteit van het platform met de elektronische gegevensverwerkingomgeving bij de gebruiker of met de gebruikte langeafstandsverbindingen voor datatransport.

(2) Installatie van hyperlinks en de vanaf de homepage van TIMOCOM via hyperlinks toegankelijke informatie op websites van derden zijn geen onderdeel van de contractueel overeengekomen prestaties. Deze dienen ertoe, de contractuele prestatieverplichtingen nader te beschrijven. De geïnstalleerde hyperlinks resp. de via deze hyperlinks toegankelijke websites worden niet voortdurend gecontroleerd, zodat TIMOCOM geen aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid daarvan aanvaardt.

(3) TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schade die verschillende gebruikers elkaar onderling toebrengen, hetzij door dataverlies of foutieve datatransmissiefouten danwel op andere wijze. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schadelijke software of programmacodes (virussen, trojanen, wormen etc.) die door gebruikers op het gebruikersplatform worden overgebracht en zich van daar uit verspreiden. De gebruiker draagt rechtstreekse verantwoordelijkheid dat er geen schadelijke software van dit type wordt verzonden.

(4) TIMOCOM is contractpartner noch intermediair van een met behulp van het platform gesloten overeenkomst of overbrenger van een daartoe strekkende verklaring. TIMOCOM garandeert derhalve op geen enkele wijze de correcte afwikkeling van de tussen gebruikers gesloten overeenkomsten, of de realisatie van een financieel resultaat. De gebruiker controleert vanuit de eigen zorgvuldigheidsplicht de juistheid van de hem door derden toegezonden gegevens en informatie. Via het platform verzonden of weergegeven mededelingen van gebruikers vormen geen verklaringen en weerspiegelen niet de mening van TIMOCOM, noch stemt TIMOCOM hiermee in of maakt TIMOCOM zich deze eigen. TIMOCOM garandeert niet dat een via het platform verzonden mededeling of bericht zijn doel bereikt, resp. door de geadresseerde gebruikers ontvangen en gelezen wordt. Evenmin wordt gegarandeerd dat de persoon, die als afzender of ontvanger van een mededeling of bericht staat aangegeven, daadwerkelijk met de verzendende of ontvangende persoon overeenstemt.

(5) De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle verplichtingen die ontstaan, doordat de gebruiker het platform niet reglementair en conform de bepalingen van deze overeenkomst toepast. TIMOCOM sluit dienovereenkomstige overeenkomsten met andere gebruikers en cedeert zo nodig (na eerst schadevergoedingsaanspraken van TIMOCOM te hebben bevredigd) eventuele schadevergoedingsvorderingen op andere gebruikers ter dekking van een schade aan de gebruiker.

(6) Het risico van achterwege blijvende of foutieve gegevensoverdracht gaat over op de gebruiker, zodra de gegevens de invloedsfeer van TIMOCOM hebben verlaten.

(7) De onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen ten aanzien van schade van de gebruiker gelden niet in geval van
a) van opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting, door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, waardoor de realisatie van de contractdoelstelling in gevaar wordt gebracht,
c) aansprakelijkheid van TIMOCOM wegens arglist of verlening van een garantie,
d) aansprakelijkheid van TIMOCOM krachtens dwingend recht, zoals bijv. de productaansprakelijkheidswet, of
e) wettelijke aansprakelijkheid wegens het toebrengen van dodelijk of lichamelijk letsel
door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

(8) Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM bij sluiting van de overeenkomst als volgt beperkt tot voorzienbare contracttypische schade:
a) in de gevallen van voornoemd lid 7 a), bij grove nalatigheid door eenvoudige plaatsvervangers,
b) in de gevallen van voornoemd lid 7 b), bij eenvoudige nalatigheid.
Voor verlies van gegevens, programma’s en het herstellen van deze door het gebruik van het platform is TIMOCOM in de gevallen zoals omschreven in bovenstaand lid 7 letter a) en b) slechts aansprakelijk, indien en voor zover het verlies bij de gebruiker niet door adequate voorzorgsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld geregeld een back-up maken, vermeden had kunnen worden.

(9) Bestanddelen van het platform, die als "BETA" of "BETA-versie" zijn gekenmerkt, stellen in principe onvoltooide producten in de zin van de uitvoerbaarheid voor, die desondanks alle wezenlijke functies bevatten, maar wat betreft prestatie, compatibiliteit en stabiliteit aan beperkingen zijn onderworpen, omdat de ervaring heeft geleerd dat voor de publicatie niet alle hard- en softwareomgevingen of gebruiksgedrag konden worden gesimuleerd. TIMOCOM stelt zulke BETA-bestanddelen daarom slechts voor niet-bindende testdoeleinden ter beschikking, waarvoor de ervaringsberichten van de gebruiker vereist zijn. Productieve eigenschappen en het vrij zijn van ernstige fouten kunnen niet gegarandeerd worden. De gebruiker erkent dat de aansprakelijkheid van TIMOCOM dienovereenkomstig, en ook voor een gebruiksuitval van zijn systeem, gegevensverlies, schade door gebreken of vervolgschade of verloren winsten, uitgesloten is. De gebruiker dient voor de installatie en het gebruik van een BETA-bestanddeel van het platform een volledige back-up van zijn gegevens te maken.

7. Reclamaties

(1) Indient TIMOCOM informatie over een gebruiker ontvangt, blijkens welke de gebruiker diens krachtens een vrachtovereenkomst, onderhavige overeenkomst of ander geldend recht bestaande verplichtingen opzettelijk verzuimd heeft (hierna: beklag), is TIMOCOM gerechtigd, doch niet verplicht, dit beklag al dan niet onder vermelding van de reclamant naar de betrokken gebruiker of, na diens gehoor en controle, naar andere gebruikers te zenden.

(2) De gebruiker tegen wie het beklag gericht is („betrokkene“), is verplicht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van het beklag aan TIMOCOM een schriftelijke reactie te doen toekomen en het bezwaar uit de weg te ruimen, en een verzoek om respijt voor een reactie te motiveren.

(3) Slaagt de gebruiker er niet in, het in de klacht verwoorde verwijt gemotiveerd te ontzenuwen, is TIMOCOM gerechtigd - maar niet verplicht - de gebruiker tot herstel van diens verzuim binnen wederom een week te sommeren. Deze termijnstelling kan achterwege blijven, indien zulks op grond van de omstandigheden niet van TIMOCOM mag worden verlangd.

(4) De rechten krachtens bovenstaande leden 2 en 3 tezamen met het recht tot blokkering of opzegging bestaan uitsluitend in het belang van TIMOCOM. Maakt TIMOCOM hiervan geen gebruik, is iedere aansprakelijkheid jegens de overige gebruikers uitgesloten.

(5) TIMOCOM is niet verplicht tot controle van de haar toegezonden klachten.

8. Bijzondere opzegging, licentieduur, slotbepalingen

(1) De duur van het gebruiksrecht richt zich naar de individueel overeengekomen modules. Gedurende een gratis testfase geldt een wederzijdse onmiddellijke opzeggingstermijn.

(2) Elke partij is, zonder een in acht te nemen opzeggingstermijn, gerechtigd tot bijzondere opzegging van deze overeenkomst, indien er belangrijke gronden zijn. Een belangrijke reden voor een bijzondere opzegging door TIMOCOM is:
a) de gebruiker insolvabel wordt of diens insolventie dreigt,
b) de instelling van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de gebruiker wegens gebrek aan boedel werd geweigerd, of de gebruiker een plechtige verklaring dient af te leggen,
c) de gebruiker opzettelijk de bepalingen van deze voorwaarden schendt waardoor de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, of blokkering overeenkomstig cijfer 3 lid 4 of 5 gerechtvaardigd is,
d) de gebruiker voor een bedrag ter hoogte van één maandelijkse vergoeding langer dan 14 kalenderdagen in verzuim geraakt, of
e) zich in de deelnameverhouding van de vennootschap van de gebruiker een verandering ter hoogte van 25% of meer voordoet, of diens onderneming door andere personen wettelijk wordt vertegenwoordigd, zulks ten opzichte van de situatie ten tijde van de contractsluiting,
f) de gebruiker, zijn wettelijke vertegenwoordigers of met hem verbonden ondernemingen in concurrentie treedt met TIMOCOM.

(3) Het gebruiksrecht wordt van kracht bij vrijschakeling door TIMOCOM en eindigt gelijktijdig met deze overeenkomst.

(4) Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker de software, met uitsluiting van ieder retentierecht, onmiddellijk te verwijderen en zich van elk gebruik van de software te onthouden.

(5) Is de gebruiker ondernemer, een juridische persoon van het openbaar recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds zoals bedoeld in § 310 lid. 1 zin 1 BGB of heeft de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank, is Düsseldorf zowel de plaats van nakoming als van de bevoegde rechter. De geldigheid van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

(6) In het geval dat TIMOCOM vertalingen van deze overeenkomst of voor bestanddelen van de overeenkomst aan de gebruiker levert, blijft steeds de Duitse versie maatgevend en wettelijk bindend, mits in de betrokken vertaling tegenstrijdigheden met of afwijkingen van de Duitse versie voorkomen.

(7) Het ongeldig zijn of worden van één der clausules uit deze overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige clausule geldt een zodanige rechtsgeldige regeling als te zijn overeengekomen, welke de economische doelstelling van de ongeldige clausule het dichtst benadert.

Stand: 31-01-2019

§1 Prestatie

1. TIMOCOM GmbH werkt uitsluitend ter ondersteuning van de opdrachtgever bij het innen van diens zuivere factuurbedrag. TIMOCOM zal volgens eigen oordeel de schuldenaar dringend verzoeken stelling te nemen, resp. het openstaande bedrag te betalen.

2. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor het succes van de interventie.

3. Betalingen, crediteringen of verrekeningen van de schuldenaar na een uitgevoerde interventie gelden als succes van de interventie, wanneer de opdrachtgever niet binnen 2 weken na de aangekondigde betalingstermijn TIMOCOM meedeelt, dat er geen vereffening van de schuld heeft plaatsgevonden.

4. De opdrachtgever blijft het recht voorbehouden te allen tijde andere maatregelen te nemen om de schuld te innen.

§ 2 Vergoeding

1. Het factuur dient per direct na ontvangst te worden betaald.

2. TIMOCOM heeft het recht, het ontvangen bedrag van de schuldenaar bij de opdrachtgever te verrekenen (rekeningcourantverkeer).

3. TIMOCOM behoudt zich het recht voor om het factuurbedrag samen met andere rekeningen te innen, voor zover er uit hoofde van de zakelijke relatie reeds een automatische machtiging van de opdrachtgever bestaat. De opdrachtgever verleent TIMOCOM de lastgeving, om de onbestreden vordering van de bekende zakelijke rekening af te boeken.

§ 3 Begin en einde

1. De opdrachtgever is 3 werkdagen aan zijn opdrachtaanbod gebonden. Het contract wordt afgesloten door acceptatie van de opdracht door TIMOCOM. Deze acceptatie hoeft niet in bijzondere vorm en kan met name ook stilzwijgend gebeuren. Het contract geldt vooral dan als geaccepteerd door TIMOCOM, wanneer TIMOCOM binnen deze tijd aantoonbaar reeds bij de schuldenaar geïntervenieerd heeft.

2. De opdrachtgever kan de opdracht met een termijn van 2 weken opzeggen. Bij reeds plaatsgevonden interventie bij de schuldenaar blijft de opdrachtgever verder verplicht tot informatie over de betaling van de in opdracht gegeven handeling en TIMOCOM behoudt het recht op de overeengekomen vergoeding.

3. Het recht tot buitengewone beëindiging bij ernstig plichtsverzuim blijft voor beide partijen bestaan.

4. Indien de opdrachtgever of de schuldenaar in verband met een interventieopdracht zijn klantstatus bij TIMOCOM verliest of beëindigt, hebben de opdrachtgever en TIMOCOM het recht van het contract af te zien. Het contract geldt dan als beëindigd voor de toekomst.

5. Indien bij de uitvoering van de interventie blijkt, dat de vordering waarschijnlijk niet geïnd kan worden, wordt de interventie beëindigd en wordt dit de opdrachtgever meegedeeld. Als niet te innen geldt de vordering met name dan, wanneer deze tegengesproken, overgedragen, aanhangig, getituleerd of met rechten van derden belast is of de schuldenaar insolvent is. Het contract geldt dan als beëindigd voor de toekomst.

6. De opdrachtgever is verplicht TIMOCOM met passende informatie te ondersteunen. Ontvangt TIMOCOM binnen 14 kalender-dagen ondanks een aanvraag geen documenten, is TIMOCOM bevoegd, de opdracht te beeindigen en het basisbedrag resp. de succespremie af te rekenen.

§ 4 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van TIMOCOM voor schade van de opdrachtgever als gevolg van de overname of uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de volgende gevallen:
a) van opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, waardoor de realisatie van de contractdoelstelling in gevaar wordt gebracht,
c) aansprakelijkheid van TIMOCOM wegens arglist of verlening van een garantie,
d) aansprakelijkheid van TIMOCOM krachtens dwingend recht, zoals bijv. de productaansprakelijkheidswet, of
e) aansprakelijkheid wegens dodelijk of lichamelijk letsel
door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

2. Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM bij sluiting van de overeenkomst als volgt beperkt tot voorzienbare contracttypische schade:
a) in de gevallen van voornoemd lid 1 a), bij grove nalatigheid door eenvoudige plaatsvervangers,
b) in de gevallen van voornoemd lid 1 b), bij eenvoudige nalatigheid.

3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat het openstaande bedrag opeisbaar en onbestreden is en dat TIMOCOM alle noodzakelijke documentatie en informatie ontvangt. Hierbij wordt er op gewezen dat de opdrachtgever slechts dan van de schuldenaar een succespremie van de kosten van de interventie kan eisen, wanneer deze in gebreke blijft met zijn betaling en hier volgens de rechtorde toe verplicht is. De opdrachtgever richt zich vanwege deze kosten rechtstreeks tot de schuldenaar.

4. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, om alle documentatie, die wettelijk gezien niet bewaard hoeft te worden, na beëindiging van de procedure te vernietigen.

§ 5 Overige

1. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Indien de opdrachtgever geen consument is, is Düsseldorf plaats van naleving en forum. Het Duitse recht is van toepassing.

3. Indien één van de artikelen van dit contract ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten. De partijen verplichten zich ertoe, om in plaats van de ongeldige bepalingen een effectieve overeenkomst te zoeken, die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepalingen komt.

Stand: 1-10-2014

top

Ik ga akkoord, dat deze website cookies voor analytische doeleinden, gepersonaliseerde inhoud en voor reclame gebruikt. Lees meer