skip navigation

Algemene Voorwaarden

Contact hoofdkantoor

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 15 00

info.nl@timocom.com

1. Algemeen

(1) Voor alle leveringen en prestaties krachtens deze verbintenis gelden uitsluitend de navolgende voorwaarden. Voorwaarden en condities van de gebruiker zijn ook dan niet bindend, wanneer TIMOCOM deze niet uitdrukkelijk weerspreekt.

(2) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, deze condities op het einde van iedere afrekeningsperiode te wijzigen of aan te vullen. TIMOCOM zal de gebruiker door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving op de factuur of via het Smart Logistics System omtrent een voorgenomen wijziging informeren. De gebruiker wordt geacht met de gewijzigde voorwaarden in te stemmen, indien en voor zover deze niet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 1 maand bezwaar aantekent. Bij voorbehoudloze betaling wordt de instemming geacht te zijn verleend.

(3) Verklaringen inzake de overeenkomst, wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden aangegaan. Als de partijen overeenkomen, dat een derde rechtspersoon gerechtigd is om het Smart Logistics System te gebruiken, dan verleent de andere partij deze gebruiker de volmacht met een verklaring aan TIMOCOM.

(4) Wanneer in deze overeenkomst personen (bijv. gebruikers) worden genoemd, dient men dit te lezen als zijnde zowel mannelijk, vrouwelijk of divers.

2. Onderwerp van de overeenkomst

(1) TIMOCOM stelt de gebruiker tegen een periodieke vergoeding een gebruiksrecht op een gebruikersplatform (hierna: licentie) ter beschikking. De omvang van de licentie wordt geregeld middels een individueel vastgelegde overeenkomst. TIMOCOM kan de gebruiker naar eigen oordeel de toegang tot dit gebruikersplatform (hierna: Smart Logistics System) mogelijk maken door software te laten installeren of door een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, per online inloggen of door een interface naar de bestaande hard- en softwareomgeving bij de gebruiker. Het gebruik van het Smart Logistics System vindt plaats door middel van met internet verbonden servers, die uitsluitend per online verbinding bereikbaar zijn.

Uitgezonderd zijn perioden, gedurende welke de door TIMOCOM gebruikte servers wegens technische of andere, door TIMOCOM niet beïnvloedbare oorzaken, onbereikbaar zijn, of TIMOCOM ter waarborging van de contractueel vastgelegde prestaties noodzakelijk onderhoud aan de servers uitvoert, waarbij toegangsstoringen op grond van de huidige stand der techniek onvermijdelijk kunnen zijn. TIMOCOM zal planbare onderhoudswerkzaamheden en upgrades zo veel mogelijk op werkdagen vóór 07:30 en ná 18.00 uur (MET/MEZT) en gedurende weekenddagen, doen plaatsvinden.

(2) Mocht TIMOCOM de gebruiker toegang bieden tot het Smart Logistics System door middel van software, dan kan dit naar eigen goeddunken plaatsvinden bijv. in de vorm van een downloadaanbod of ook via de App Store® van Apple®, Google Play™ etc. Het downloaden en installeren van software vormen geen onderdeel van de contractuele verplichting van TIMOCOM, maar worden door de gebruiker zelfstandig en op diens eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. Bij de toekenning van de toegangsautorisatie via een online registratie met gebruikersnaam en wachtwoord of via online inloggen behoudt TIMOCOM het recht bepaalde voorwaarden aan de samenstelling van een wachtwoord te stellen, de persoonlijke toegang met een door de gebruiker opgegeven e-mailadres van de gebruiker te verbinden of lokale veiligheidskenmerken in te zetten, zoals aanwezige authentificatietechnieken van het bedrijfssysteem van het eindapparaat van de gebruiker.

(3) Selectie, aanschaf en installatie van benodigde hardware en langeafstandsverbindingen voor datatransport geschieden uitsluitend door de gebruiker voor diens eigen risico.

(4) TIMOCOM is gerechtigd, om in het kader van de doorontwikkeling en optimalisering van haar producten wijzigingen aan deze uit te voeren, indien en voor zover daardoor geen wezenlijke prestatiekenmerken worden ingeperkt.

(5) TIMOCOM kan de gebruiker via het Smart Logistics System berichten in verband met aanbiedingen, ontvangen mededelingen of transacties sturen. TIMOCOM behoudt zich voor het aantal, de weergaveduur en de opslag van dergelijke berichten te beperken.

3. Het gebruiksrecht

(1) Het bij dit contract verleende gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de individueel overeengekomen omvang, bijv. voor een bepaald aantal persoonlijke toegangen, of voor een overeengekomen gegevensvolume binnen de commerciële exploitatie van de gebruiker per vestiging, zelfstandig of niet zelfstandig, tot het Smart Logistics System en is niet op derden of andere vestigingen overdraagbaar. Bij gebruik van de toegangsautorisatie via een gebruikersnaam en wachtwoord of online inloggen bestaat voor een persoonlijke toegang alleen een gelijktijdig gebruiksrecht op dit tijdstip, zowel met betrekking op het eindapparaat en/of browser (concurrerende licentie).

(2) Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het invoeren en oproepen van branchespecifieke gegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering. Alle gegevens dienen waarheidsgetrouw te worden verstrekt en desverzocht aan TIMOCOM te worden geattesteerd. Verouderde of verzamelde gegevens dienen te worden gewist, zolang er geen wettelijke bewaringsplicht bestaat. Het gebruik voor volgende doeleinden of content is verboden.
a) Ongewenste berichten, zoals spam, massa-aanvragen, algemene reclame en algemene aanbiedingen.
b) Illegale doeleinden, foutieve informatie, bedrog of misleidingen.
c) Schending van rechten, bijvoorbeeld persoonsrechten, intellectuele eigendomsrechten of de privésfeer van derden.
d) Opstellen van gegevensverzamelingen, in het bijzonder van zulke, die het mogelijk maken om een profiel van een andere gebruiker aan te maken.
e) Invoer van programmacodes die de functionaliteit van een eindtoestel of van deze software beïnvloeden.
f) Inhoud waarmee TIMOCOM of derden, bijvoorbeeld andere gebruikers, worden belemmerd, lastig gevallen of geschaad, zoals boycotoproepen, kettingbrieven, stalking, bedreiging, belediging, laster, discriminatie, haatuitingen, malversatie, opmerkingen van seksuele aard, afbeeldingen van brutaliteit, geweld of naaktheid.
g) Inhoud, die geldend recht overtreedt, inbreuk pleegt op de goede zeden of door de gebruiker ongeoorloofd wordt verzonden.

(3) De door het Smart Logistics System aangeleverde gegevens mogen uitsluitend via de aanwezige export- of printfunctie worden geëxtraheerd. Voor geautomatiseerd gebruik van het Smart Logistics System, hetzij via een interface, software van derden, bots of scripts, hetzij door andere hulpmiddelen die van de gebruikelijke en standaard browsers, zoals Chrome™, Firefox® of Microsoft Edge® afwijken, is schriftelijke toestemming van TIMOCOM nodig.
Alle aanbiedingen van TIMOCOM die voor een vaste prijs een onbegrensd gebruik garanderen, zijn onderworpen aan het beginsel van eerlijk gebruik. Via dit principe wil TIMOCOM alle gebruikers een billijke en hoogwaardige gebruikerservaring bieden. Daarom behoudt TIMOCOM zich voor om passende maatregelen te treffen ter beperking van het gebruiksrecht van een gebruiker, wanneer deze door zijn individuele gebruiksgedrag op een dusdanige wijze beslag legt op de resources van TIMOCOM, dat een billijke verdeling van de beschikbare servercapaciteit, bandbreedte of opslagcapaciteit in niet geringe mate nadelig wordt beïnvloed. Dergelijke beperkingen kunnen bijv. bestaan uit beperking van het aantal aanvragen of transacties per minuut voor een licentie, beperking van de opslagruimte.

(4) TIMOCOM behoudt zich voor, de verbinding van een gebruiker naar het Smart Logistics System te onderbreken en gegevens te verwijderen, indien daardoor een schending van geldend recht of de goede zeden wordt voorkomen of beëindigd. Hetzelfde geldt, wanneer de consistentie van de software, een applicatie of het Smart Logistics System van TIMOCOM door de gebruiker technisch in gevaar wordt gebracht.

(5) Komt de gebruiker een contractuele verplichting, in het bijzonder de verplichting krachtens lid 3 (1) of (2), lid 4 (1), lid 2), (4) of (5) of lid 7 (2) of (3) niet na, of geraakt deze met het herstel van een andere contractschending na aanmaning in verzuim, wordt TIMOCOM van haar nakomingsverplichting ontslagen ("blokkering"), doch behoudt zij aanspraak op tegenprestatie.

(6) Voor elke opzettelijke overtreding van de leden 3 (1) of (2), danwel van de leden 5 (2), (4) of (5) is de gebruiker een contractuele boete ten belope van de twaalfmaandelijkse gebruikskosten verschuldigd. Het is aan de gebruiker om aan te tonen dat de toegebrachte schade geringer is.

(7) De gebruiker dient TIMOCOM van iedere voor het handels- of nijverheidsregister relevante bedrijfsspecifieke wijziging ter zake van zijn onderneming onmiddellijk na aanmelding van zo'n wijziging in kennis te stellen. Dit betreft in het bijzonder omzettingen van rechtsvormen, adreswijzigingen alsmede de in- of uitschrijving in het handels- of nijverheidsregister van geregistreerde vertegenwoordigingsbevoegde personen.

3a. Het gebruiksrecht van de toepassing Bedrijfsprofielen

(1) De toepassing Bedrijfsprofielen garandeert de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot inzicht in de aanwezige bedrijfsgegevens van gebruikers in het Smart Logistics System.

(2) De gebruiker kan daartoe tevens eigen bedrijfsgegevens ter informatie en presentatie aan derden in het Smart Logistics System instellen. Toegang tot de uitgebreide bedrijfsgegevens van derden verkrijgt de gebruiker na aanmaak van diens eigen uitgebreide bedrijfsgegevens.

(3) De gegevens worden met een op de normale bedrijfsroutine berekende omvang beschikbaar gesteld. Het kopiëren van de database in zijn geheel of van wezenlijke delen hiervan is auteursrechtelijk verboden.

(4) De gegevens dienen up to date te zijn. Krijgt TIMOCOM kennis van onvolledigheden of onjuistheden in de opgegeven details van de gebruiker, dan kan TIMOCOM de gebruiker daarover informeren. Corrigeert de gebruiker zijn gegevens niet binnen 7 dagen na ontvangst van de informatie die TIMOCOM aangegeven heeft, dan is TIMOCOM door de gebruiker geautoriseerd maar niet verplicht deze informatie te corrigeren of aan te vullen in de naam en de aansprakelijkheid van het officiële handelsregister.

(5) TIMOCOM behoudt zich voor, in geval van overtreding van de bovenstaande clausules (3) en (4), de gegevens van de gebruiker alsmede diens toegang tot de toepassing Bedrijfsprofielen te blokkeren.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3b. Het gebruiksrecht van de toepassingen Vracht en Laadruimte

(1) De toepassingen Vracht en Laadruimte bieden de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid eigen voertuigcapaciteit en vracht aan te bieden, alsmede aangeboden voertuigcapaciteit en vracht voor internationale wegtransporten via het Smart Logistics System te bekijken.

(2) De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3c. Het gebruiksrecht van de toepassing Routes & kosten maakt

(1) De toepassing Routes & kosten maakt, voor zover overeengekomen, de overdracht van gegevens voor online kaartweergaven en online routeberekeningen voor gebruikers mogelijk. Alle kaartweergaven zijn - net zoals landkaarten - aan constante wijzigingen onderworpen en nooit een volledige weergave van de werkelijkheid. TIMOCOM is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid van de kaartweergaven en andere gegevens. De prestatieplicht van TIMOCOM beperkt zich tot de levering, verwerking en visualisering van de gegevens voor de gebruiker.

(2) De in toepassing Routes & kosten weergegeven gegevens en informatie worden van derden betrokken. TIMOCOM behoudt zich daarom het recht voor om de overeenkomst terug te trekken in het geval van niet juiste en tijdige zelflevering, tenzij de gebruiker de schuld van TIMOCOM kan bewijzen.

3) De toepassing Routes & kosten kan bij het zoeken naar doelen prioriteit geven aan opgegeven plaatsnamen of postcodes. Daarbij zijn zoekresultaten met afwijkende plaatsnamen of meerdere plaatsnamen mogelijk. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor de juiste automatische keuze van de gewenste plaats door het programma. Tevens is TIMOCOM niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid met betrekking tot alle soortverwante gegevens, bijv. postcodes, straatnamen of andere aanvullende informatie. Kaarten zijn onderworpen aan constante veranderingen van de stand der techniek. Er wordt geen garantie gegeven voor informatie, zoals de foutloosheid en beschikbaarheid van kaarten.

4) Kaartmateriaal en andere soortgelijke gegevens (satellietbeelden, tolinformatie, verkeersbeperkingen, nuttige bestemmingen, etc.) worden verstrekt door licentiegevers. De kaarten, andere soortgelijke gegevens en functionaliteiten zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners. Ze zijn door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin ze gebruikt worden, beschermd. TIMOCOM garandeert de gebruiker een niet overdraagbare, niet-exclusieve onderlicentie voor het gebruik van zulke kaarten, die in de producten van TIMOCOM worden gebruikt, uitsluitend voor het interne gebruik door de gebruiker. De gebruiker mag de kaarten kopiëren noch ontleden, extraheren, wijzigen of ervan afgeleide producten maken. De gebruiker mag de broncode, brongegevens of de structuur van de kaarten, geheel of gedeeltelijk, afleiden noch een dergelijke afleiding ondernemen, hetzij door herconstruering, verbreking, decompilatie, hetzij op andere wijzen. De gebruiker mag de producten niet voor de exploitatie van een dienstverlenend bedrijf of voor andere doeleinden gebruiken, welke het verwerken van kaarten door andere personen of eenheden omvatten. De gebruiker heeft geen eigendomsrechten. De eigendomsrechten liggen volledig bij de licentiegevers. Verwijzingen naar copyright, brongegevens of het eigendomsvoorbehoud in of aan de kaarten mogen niet gewijzigd, verborgen of verwijderd worden.

(5) Indien derde leveranciers de prijzen, die bij het aangaan van de overeenkomst bestonden, voor TIMOCOM stijgen, behoudt TIMOCOM zich het recht voor de prijzen resp. betaalde licenties voor de gebruiker dienovereenkomstig te laten meestijgen. De prijsverhoging gaat vier weken na de eerste van de volgende maand in, nadat de gebruiker een kennisgeving hierover heeft ontvangen. Mocht de prijsverhoging voor het gebruik van de toepassing Routes & kosten door TIMOCOM meer dan 10% binnen een kalenderjaar stijgen, dan heeft de gebruiker het recht op buitengewone opzegging, welk recht binnen 2 weken na kennisgeving van de prijsverhoging uitgeoefend kan worden.

(6) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de kaartweergaven en gegevenselementen steeds te modificeren, uit te breiden, te verwijderen en te hercategoriseren, waaronder de capaciteiten en de specificeringen voor de kaartweergaven en de extra functionaliteiten met betrekking tot de kaarten. TIMOCOM is niet verplicht tot levering of uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, probleemoplossing, correcties (patch), actualiseringen (updates) of verbeteringen (upgrades).

(7) Deze voorwaarden gelden aanvullend voor eindgebruikers (Dienstvoorwaarden van HERE)

(8) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3d. Het gebruiksrecht van de toepassing Tracking

(1) De toepassing Tracking verleent de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de telematicafunctionaliteit, waarmee de gebruiker de beschikbare radio- of satellietondersteunde gegevens van zijn eigen voertuigen, zoals de positiegegevens van het Global Positioning System (GPS), door beschikbare trackingapparatuur of sensorgegevens van andere voertuigsystemen naar het Smart Logistics System van TIMOCOM verzendt (hierna: uploadt) en deze daar middels de beperkte toewijzing onbegrensd aan zichzelf en aan andere gebruikers van het Smart Logistics System (hierna: viewers) kan laten weergeven. Op dezelfde wijze biedt de toepassing Tracking de viewer de mogelijkheid de weergave van dergelijke gegevens van de telematicasystemen in voertuigen van andere gebruikers te zien, nadat voor deze weergave een overeenkomstige toewijzing is afgegeven. Een providerovereenkomst met een telematica-aanbieder voor het uploaden vormt een noodzakelijk onderdeel voor de weergave van deze gegevens, evenals een licentie van de toepassing Routes & kosten of een vergelijkbare geschikte weergavetool voor kaarten, die via de interface Tracking van TIMOCOM wordt ondersteund.

(2) De gebruiker is verplicht, voor zover hij de weergave van de gegevens van de telematicasystemen van zijn voertuig aan een viewer heeft toegezegd, de levering van deze gegevens tijdens de overeengekomen duur in het kader van de stand van de huidige techniek ononderbroken te garanderen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending van de gegevens aan TIMOCOM.

(3) Het gebruik en de verwerking van gegevens van de telematicasystemen in vreemde voertuigen, die niet door de gebruiker blijvend gehuurd of geleased zijn, zijn verboden, indien dit niet plaatsvindt in het kader van een toewijzing overeenkomstig voorgaand lid 1 tussen twee (2) gebruikers van het Smart Logistics System. Een upload van telematicagegevens door onderaannemers die in vast dienstverband of daaraan grenzende regelmaat voor de gebruiker bezig zijn, dient door TIMOCOM te worden goedgekeurd. In het geval van schending van dit lid heeft TIMOCOM het recht de gegevens van de betreffende telematicasystemen te blokkeren.

(4) Telematicagegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het coördineren van het gebruik van de betrokken voertuigen resp. de telematicasystemen in het kader van de door de dienst nagestreefde doeleinden. Het is niet toegestaan de gelanceerde telematicasystemen in het kader van de dienst met duidelijke benamingen van natuurlijke personen (bijv. de naam van de bestuurder) te benoemen.

(5) De gebruiker stelt alle met een telematicasysteem uitgeruste personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen.
Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de met telematicasystemen uitgeruste personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(6) Mocht de gebruiker aanstoot nemen aan de bepalingen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder aan voorgaande leden 4 of 5, dan heeft TIMOCOM het recht de overeenkomst met de gebruiker per direct te beëindigen. De gebruiker houdt TIMOCOM schadeloos van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen overeenkomstig de wet van gegevensbescherming, in het bijzonder de voorgaande leden 4 of 5, door de gebruiker.

(7) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3e. Het gebruiksrecht van de toepassing Aanbestedingen

(1) De toepassing Aanbestedingen garandeert de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot het uitschrijven van orders uit de transport- en logistieksector aan een uitgekozen doelgroep (hierna: aanbesteder) of tot het geven van aanbiedingen aan een aanbesteding (hierna: bieder). De toepassing Aanbestedingen biedt de gebruiker de mogelijkheid, aanbiedingen te omschrijven en ter voorbereiding van de in eigen verantwoordelijkheid uit te voeren contractsluiting te verzamelen, te bewerken en te verzenden.

(2) Het gebruiksrecht van de aanbesteder gaat in bij ontvangst van de betaling op de eerste rekening van TIMOCOM danwel bij toekenning van toegang tot de toepassing Aanbestedingen door TIMOCOM.

(3) Een aanbesteding is geen bindende aanbieding, maar een verzoek tot indiening van inschrijvingen (offertes) en verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst. De aanbesteder neemt er nota van dat een prijsopgave steeds uitsluitend betrekking heeft op de door hem aangeboden prestatie. Pas na een overeenstemmende verklaring van vrachtaanbieders en bieders kan een geldige overeenkomst tot stand komen.

(4) De inschrijver is nog tot één (1) maand na sluiting van de inschrijving aan de ingediende offerte gebonden.

(5) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, zowel de aanbestedingsaanbiedingen als de aanbiedingen van inschrijvers op de aanbesteding gedurende maximaal twee (2) volle werkdagen na afgifte op rechtmatigheid, volledigheid en coherentie te controleren. Een aanbieding wordt als onrechtmatig beschouwd, wanneer deze indruist tegen het geldende recht of tegen wettelijke verboden, beschermde rechten van derden of tegen de goede zeden. Een aanbieding geldt als onvolledig, wanneer wezenlijke contractbestanddelen of noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld inzake de voor uitvoering benodigde vergunningen of licenties, ontbreekt. Een aanbieding geldt bijvoorbeeld als incoherent, wanneer het wervend aspect overheerst of slechts op één enkel transport betrekking heeft.

(6) Indien door TIMOCOM wordt geconstateerd, ook wanneer zulks naderhand geschiedt, dat door de aanbesteder of de bieder niet aan lid 5 dezes is voldaan, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding uit de toepassing Aanbestedingen te verwijderen, te blokkeren of bij voorbaat niet te publiceren, zulks met behoud van haar aanspraken op tegenprestatie.

(7) TIMOCOM behoudt zich voor, uitsluitend aanbiedingen van aanbesteders in de toepassing Aanbestedingen te publiceren die op zijn minst over een gemiddelde ranking door een gerenommeerd kredietinformatiebureau beschikken en over wie geen omstandigheden bekend zijn die de financiële afwikkeling van de aanbiedingen concreet bedreigen. Een gemiddelde ranking komt overeen met bijvoorbeeld een index beter dan 300 van Creditreform e.V. in Duitsland, een "B" bij de Euler Hermes Kreditversicherungs-AG of een "R" van Coface AG in Europa. Indien de kredietwaardigheidsbeoordeling van de aanbesteder gedurende de looptijd van de aanbieding beneden deze waarde of het equivalent daarvan daalt, of TIMOCOM informatie ontvangt over omstandigheden die de uiteindelijke betaling van de aanbestede diensten concreet in gevaar brengen, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding bij kennisneming van de verminderde ranking stop te zetten danwel tot aan het herstel van de kredietwaardigheidsranking op te schorten.

(8) TIMOCOM is gerechtigd, de verzending van inschrijvingen op een aanbesteding danwel de beoordeling van een aanbesteding gefaseerd tegen betaling van de voor deze aanbesteding uitstaande vordering(en) van TIMOCOM uit te voeren.

(9) TIMOCOM heeft een speciaal forum ingericht voor vragen van potentiële inschrijvers over een concrete aanbesteding. TIMOCOM behoudt zich voor, de aanbestedingstermijn te verlengen met de extra tijd welke in aanvulling op de duur van 1 werkdag met de beantwoording van deze vragen gemoeid is. TIMOCOM behoudt zich tevens voor daar zulke aanbiedingen te verwijderen die cijfer 3 lid 2 van deze bepalingen tegenspreken.

(10) Voor alle in het kader van een aanbesteding van een gebruiker ontvangen informatie en aanbiedingen die TIMOCOM via de toepassing Aanbestedingen publiceert of doorgeeft, draagt uitsluitend de betreffende gebruiker zelf verantwoordelijkheid. TIMOCOM geeft geen garantie voor de juistheid van deze informatie of de nakoming van de daardoor tot stand komende contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten en wordt zelf geen contractdeelnemer. TIMOCOM geeft geen garantie voor de gegevens en de financiële draagkracht van de inschrijvers, in het bijzonder dan niet, wanneer deze op verzoek van de aanbesteder werden uitgenodigd.

(11) TIMOCOM behoudt zich voor, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, indien haar feiten bekend worden die de draagkracht van de inschrijver concreet in gevaar brengen, danwel het deze wettelijk of van overheidswege verboden maken, de aanbestede dienst zelf uit te voeren. TIMOCOM is tevens gerechtig, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, die niet onder eigen naam en voor eigen rekening handelen.

(12) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. Als alternatief kan de verbintenis middels een jaarrekening gerechtvaardigd worden en eindigt automatisch met de afronding van de aanbesteding, zonder dat dit een afzonderlijke beëindiging behoeft. Het gebruiksrecht van de inschrijver die door de aanbesteder tot inschrijving op een aanbesteding werd uitgenodigd, eindigt bij afloop van de aanbestedingstermijn, zonder dat een afzonderlijke opzegging is vereist, en voorts bij afloop van het gebruiksrecht krachtens de bestaande licentieovereenkomst.

3f. Het gebruiksrecht van de toepassing Opslagruimte

(1) De toepassing Opslagruimte stelt de gebruiker in staat - voor zover overeengekomen - opslagcapaciteit aan te bieden en de aangeboden opslagcapaciteiten in te zien. De publicatie van de aanbiedingen kan zowel via het Smart Logistics System als via de openbaar toegankelijke website van TIMOCOM, evenals via andere platformen van TIMOCOM plaatsvinden.

(2) Verouderde gegevens dienen direct gewist te worden. De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3g. Het gebruiksrecht van Messenger

(1) De Messenger biedt de gebruiker de mogelijkheid om, voor zover overeengekomen, binnen het Smart Logistics System berichten te verzenden naar een andere voor die functionaliteit aangemelde gebruiker.

(2) De Messenger vormt geen vervanging voor algemene openbare communicatiemiddelen en is in het bijzonder niet geschikt voor verzending van noodoproepen of soortgelijke alarmen naar daarvoor bestemde instanties of overheden.

(3) Voor gebruik is instelling en beheer van een gebruikersprofiel vereist. Door instelling van de Messenger kan op het Smart Logistics System worden aangegeven dat een gebruiker gereed is voor de ontvangst van mededelingen. Voor de inhoud van de verzonden informatie is uitsluitend de betreffende aangemelde gebruiker verantwoordelijk. Verzonden mededelingen van gebruikers vormen niet de mening van TIMOCOM, noch stemt TIMOCOM met deze in of maakt TIMOCOM zich deze eigen.

(4) TIMOCOM garandeert niet dat een mededeling haar doel bereikt. Evenmin wordt gegarandeerd dat de persoon, die als afzender of ontvanger van een mededeling staat aangegeven, daadwerkelijk met de verzendende of ontvangende persoon overeenstemt.

(5) TIMOCOM blijft voorbehouden, evenwel zonder daartoe verplicht te zijn, om, met inachtneming van het telecomgeheim, mededelingen van een gebruiker te controleren en bij overtreding van cijfer 3 (2) van deze voorwaarden dergelijke mededelingen te blokkeren danwel de gegevens van de gebruiker of de toegang van de gebruiker tot de Messenger te blokkeren.

(6) De gebruiker verklaart zich door het gebruik van de Messenger akkoord, dat een mededeling die hij via de Messenger verzendt, door TIMOCOM met inachtneming van het telecomgeheim voor de duur van ten minste 3 maanden ten behoeve van overdracht aan de geselecteerde gebruiker op een server kan worden opgeslagen en deze in staat wordt gesteld, de mededeling weer te geven. TIMOCOM bewaart de mededeling voor de gebruiker op de server, tot de mededeling op verzoek van alle aan de communicatie deelnemende gebruikers wordt verwijderd of een periode van ten minste 3 maanden sinds de opstelling en verzending van de mededeling is verstreken, indien en voorzover niet anders wettelijk, gerechtelijk of van overheidswege vereist, geoorloofd of afdwingbaar bepaald is. Na afloop van de minimumopslagtijd moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de mededeling zonder verdere aankondiging.

(7) Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Daar staat de gebruiker een Print-functie ter beschikking, om afzonderlijke bewaring mogelijk te maken.

(8) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3h. Het gebruiksrecht van interfaces

(1) TIMOCOM kan voor de gebruiker via interfaces verbinding maken tussen aanwezige systemen van derden bij de gebruiker en het Smart Logistics System van TIMOCOM.

(1.1) De interface Vrachtbeurs biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen bij de gebruiker aanwezige software voor transportmanagementsystemen en het Smart Logistics System.

(1.2) De interface Tracking biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen bij de gebruiker aanwezige software en het Smart Logistics System. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de toepassing Tracking zijn dienovereenkomstig van toepassing op telematicagegevens.

(1.3) De interface Transportopdrachten biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen een bij de gebruiker aanwezige externe systeem en het Smart Logistics System.

(2) Een grafische gebruikersinterface is niet inbegrepen. Voor een weergave van de inhoud van het Smart Logistics System kunnen andere licenties verplicht zijn.

(3) De verbinding van het aanwezige externe systeem van de gebruiker met die van de interface en daarmee met het Smart Logistics System vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. TIMOCOM kan de gebruiker hierbij via het beschikbaar stellen van een technische productomschrijving van de interface ondersteunen. De technische productomschrijving is geen onderdeel van dit contract. Er wordt niet gegarandeerd dat de technische productomschrijving zonder technische voorkennis van de interface bruikbaar is.

(4) TIMOCOM neemt zich voor zijn interfaces voortdurend door te ontwikkelen, wat ook invloed kan hebben op de achterwaartse compatibiliteit van de interfaces. Bij een doorontwikkeling van het systeem zal TIMOCOM rekening houden met de huidige stand van de techniek. Bij een release zal TIMOCOM de gebruiker dienovereenkomstig over een nieuwe interfaceversie informeren. Op verzoek verzendt TIMOCOM de meest actuele technische beschrijving van de interface.
De gebruiker zal na een schriftelijke kennisgeving van TIMOCOM ten laatste 6 maanden na verzending van deze kennisgeving naar de nieuwste versie van de interface overschakelen.

(5) De verbinding van het aanwezige externe systeem van de gebruiker met die van de interface en daarmee met het systeem van TIMOCOM vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. Hij draagt er zorg voor de technische voorwaarden voor de verbinding van het eigen externe systeem aan de gewijzigde interfaces aan te passen. Beide partners zijn verplicht de interface zo robuust en onderhoudsveilig mogelijk te implementeren. Aanpassingen en wijzigingen aan de interface worden door TIMOCOM zo compatibel mogelijk uitgevoerd om de moeite die voor de aanpassing moet worden gedaan, voor de gebruiker te minimaliseren.

(6) TIMOCOM zal de gebruiker 6 maanden vóór de deactivering van de huidige interface schriftelijk informeren over de wijziging.
Indien de gebruiker de verplichte aanpassingen niet uitvoert, is niet uit te sluiten dat de functie niet verder gebruikt kan worden. In dit geval zal TIMOCOM vrijgesteld zijn van de prestatieplicht, behoudt echter de aanspraak op de daarvoor overeengekomen tegenprestaties. Afwijkingen van de hierboven genoemde reactietijd kunnen ontstaan, wanneer wettelijke vereisten een omschakeling naar een vroeger tijdstip verplichten, veiligheidsaanpassingen verplicht zijn om het systeem van de gebruiker of van TIMOCOM te beschermen of correcties van storingen nodig zijn die de verzekerde omvang van de diensten (opnieuw) herstellen.

(7) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3i. Het gebruiksrecht "Documentenbeheerservice"

(1) Het Smart Logistics System verschaft de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de "Documentenbeheerservice" (hierna: DMS), waarmee hij eigen documenten via het Smart Logistics System kan overdragen (hierna: upload) en deze aan andere gebruikers ter inzage ter beschikking kan stellen. TIMOCOM behoudt zich prestatiebeperkingen ten aanzien van het formaat, het volume en het aantal documenten voor.

(2) De door de gebruiker overgedragen documenten worden gecodeerd in de EU opgeslagen. De gegevensbetrekking geschiedt per download door de daartoe geautoriseerde gebruiker, waarbij de rechten aan deze, de overdracht uitvoerende gebruiker, voorbehouden blijven.

(3) De DMS vormt geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, tijdelijk onbegrensde bewaring van de documenten door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen documenten zonder verdere aankondiging.

(4) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3j. Het gebruiksrecht van de toepassing Transportopdrachten

(1) De toepassing Transportopdrachten biedt de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot het uploaden, bewerken, verzenden en weergeven van verklaringen en documenten ter documentatie en ondersteuning van het sluiten van een transportovereenkomst met een andere contractpartij. Hiertoe kan de gebruiker op het Smart Logistics System documenten opstellen, formulieren bewerken, verklaringen becommentariëren en opslaan. TIMOCOM kan transacties tot nu toe in de vorm van overzichten beschikbaar stellen aan de gebruiker.

(2) Ook andere contractpartijen, zoals door de vrachtaanbieder zelf gelegde externe contacten, kunnen gebruikers van het Smart Logistics System zijn. Een dergelijk extern contact krijgt door het verzenden van documenten of verklaringen echter geen eigen gebruiksrecht voor het Smart Logistics System.

(3) Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens op formulieren al vooraf ingesteld zijn. De voorinstelling is niet als een aanbeveling van TIMOCOM te beschouwen. De gebruiker kan deze gegevens op eigen verantwoording aanpassen aan zijn behoeften. Door de individuele taalinstellingen van een gebruiker op het Smart Logistics System kunnen titels en beschrijvingen in een formulier worden beïnvloed en daardoor afwijken bij de zender en ontvanger van een verklaring. Titels en beschrijvingen in formulieren en de vertalingen hiervan zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker en zijn niet-bindende formuleringsvoorstellen van TIMOCOM. De gebruikers zullen voor de uitleg van dergelijke begrippen in titels en beschrijvingen van het formulier eigen afspraken moeten maken. De taalinstelling van de ontwikkelaar van het formulier dient als voorinstelling voor het document dat als ‘bindend’ wordt aangemerkt.

(4) De gebruiker is zich ervan bewust dat bij het verstrekken van overeenstemmende verklaringen met betrekking tot de wezenlijke bestanddelen van een transport binnen deze toepassing Transportopdrachten, een geldige overeenkomst tussen de deelnemers tot stand komt, met de bevestigde rechten en plichten.

(5) TIMOCOM kan de gebruikers ondersteunen bij het nakomen van de verplichting gegevens bij te houden. Hiervoor kan TIMOCOM de gegevens voor transacties voor de duur van maximaal 10 boekjaren verzamelen, opslaan en verwerken. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van mogelijk verplicht bij te houden gegevens ligt alleen bij de gebruiker. TIMOCOM heeft een exportfunctie voor de gegevens om het voor de gebruiker mogelijk te maken gegevens apart te bewaren. TIMOCOM behoudt zich het recht voor de opslagruimte die wordt gebruikt voor het opslaan van transacties volgens het beginsel van eerlijk gebruik conform cijfer 3.3 van deze voorwaarden te beperken. Voor meer opslagruimte moet er een aparte overeenkomst worden afgesloten. Als een gebruiker na de beëindiging van de gebruiksovereenkomst deze opgeslagen gegevens wilt inzien of vraagt om deze gegevens te verstrekken, is TIMOCOM gerechtigd de gebruiker pas na het betalen van een passende onkostenvergoeding en nog openstaande vorderingen uit deze licentieovereenkomst toegang te geven tot de gegevens of deze gegevens te verstrekken.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3k. Het gebruiksrecht van de toepassing Transportaanvragen

(1) De toepassing Transportaanvragen garandeert de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot het aanbieden van een individuele vrachtopdracht aan een uitgekozen doelgroep (hierna: vrachtaanbieder) of tot het geven van een prijs voor een aanbieding (hierna: bieder). De toepassing Transportaanvragen biedt de gebruiker de mogelijkheid individuele opdrachten voor vrachten te beschrijven en te bewerken, en offertes en prijsopgaven in verband daarmee te verzenden.

(2) Ook andere contractpartijen, zoals door de vrachtaanbieder zelf gelegde externe contacten, kunnen gebruikers van het Smart Logistics System zijn.

(3) TIMOCOM behoudt zich voor het aantal te selecteren bieders voor een aanbieding van een individuele vrachtopdracht te beperken. TIMOCOM behoudt zich voor het aantal, de weergaveduur en de opslag van dergelijke berichten te beperken.

(4) Een vrachtaanbod is geen bindende aanbieding, maar een verzoek tot indiening van offertes en verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst. De vrachtaanbieder neemt er nota van dat een prijsopgave steeds uitsluitend betrekking heeft op de door hem aangeboden prestatie. Pas na een overeenstemmende verklaring van vrachtaanbieders en bieders kan een geldige overeenkomst tot stand komen.

(5) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd. Het gebruiksrecht van de bieder die door de vrachtaanbieder is uitgenodigd om een aanbieding te doen, eindigt bij gunning van de opdracht aan een bieder, zonder dat een afzonderlijke opzegging is vereist, en voorts bij afloop van het gebruiksrecht krachtens de bestaande licentieovereenkomst.

4. De gebruiksvergoeding

(1) De gebruiksvergoeding dient telkenmale bij aanvang van de gebruiksperiode vooruit te worden betaald en dient op zijn laatst op de derde werkdag van de betreffende periode door TIMOCOM te zijn ontvangen. Rekeningen voor door TIMOCOM extra verleende diensten zijn per direct te betalen. De kosten van de betaling zijn voor rekening van de gebruiker met uitzondering van de wettelijk bepaalde regeling voor SEPA-betalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft TIMOCOM het recht facturen elektronisch op te stellen en te verzenden. Stelt de gebruiker hiervoor geen geschikt e-mail ontvangstadres ter beschikking of wenst de gebruiker een op papier opgestelde factuur, worden hierover de daadwerkelijk ontstane meerkosten berekend.

(2) Elk recht van de gebruiker tot verrekening of retentie van diens betalingen op grond van tegenclaims is uitgesloten, tenzij deze onbetwist danwel rechtsgeldig vastgesteld zijn.

(3) Heeft TIMOCOM een gebruiker wegens vooruitbetaling van de licentiekosten een korting voor de betalingsperiode toegekend, dan vervalt deze korting met terugwerkende kracht voor het contract of deelcontract, als dit voor afloop van deze periode door opzegging van de klant eindigt. Hetzelfde geldt, als de opzegging door TIMOCOM geschiedt.

(4) TIMOCOM is gerechtigd, de overeengekomen prijs van de licentie jaarlijks te verhogen, voor zover er geen expliciete prijsgarantie voor de betreffende periode overeengekomen is. TIMOCOM kondigt de stijging van de prijs schriftelijk aan binnen een periode van ten minste 4 weken. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt in verhouding tot de reguliere kalenderjaar periode, dan heeft de klant een bijzonder recht van opzegging, 14 dagen vanaf de datum van de verhoogde prijs. Met het weglaten van een korting of het verstrijken van een tijdelijke speciale regeling, dan is er geen prijsverhoging voor deze clausule van toepassing. Als TIMOCOM een of meerdere malen geen gebruik maakt van het recht op een prijsverhoging, is dat geen annulering van het recht als zodanig. Een vooruitbetaling geeft geen garantie van de prijs die van tevoren betaald is.

5. Neutraliteit, beschermrechten, vertrouwelijkheid

(1) De licentie biedt de gebruiker toegang tot het Smart Logistics System naast andere gebruikers, zonder dat deze aanspraak kan maken op bevoorrechting ten opzichte van andere gebruikers. TIMOCOM is neutraal in zijn relaties met verzenders, logistieke aanbieders, expeditie- en transportondernemingen

(2) Deze licentieovereenkomst geeft geen recht tot verlening van sublicenties of overdracht van de met behulp van het Smart Logistics System verkregen data- of gebruiksmogelijkheden aan derden, en meer in het bijzonder niet tot het gebruik van de in het Smart Logistics System gebruikte software (hierna: software) ter verkrijging van eigen eigendomsrechten op het gebied van de elektronische gegevensverwerking (EDP). De software en diens broncodes zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners en zijn door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin zij gebruikt worden, beschermd.

(3) TIMOCOM kan in zijn producten zgn. Open Source-software gebruiken, die eventueel eigen licentievoorwaarden heeft. Een overzicht stelt TIMOCOM op verzoek ter beschikking.

(4) De gebruiker kan geen aanspraak maken op doorlopend softwaretechnisch advies, levering van updates of andere gegevensdragers en heeft in het bijzonder geen recht op de broncode de software terug te ontwikkelen, te disassembleren of te wijzigen. Gebruik van de software door de gebruiker voor verdere softwaretechnische ontwikkeling, gemodificeerde versies of aanmaak van kopieën ten gunste van derden, waaronder andere gebruikers, is verboden. Voor ieder verdergaand gebruik, hetzij door middel van kopieën, parallelle of afwisselende toepassing op verschillende werkplekken of ten behoeve van verschillende ondernemingen en/of vestigingen is een schriftelijke overeenkomst inzake aanvullende te betalen licenties. Een gebruik van een persoonlijke toegang voor de aangemelde woonplaats van de berechtigde gebruiker is in de online licentie inbegrepen.

(5) De gebruiker draagt in het kader van de samenwerking gegevens over naar het systeem van TIMOCOM. Hieronder vallen o.a. adres- en contractgegevens en GPS-coördinaten. Aan de hand van deze gegevens zou het theoretisch gezien voor TIMOCOM mogelijk kunnen zijn om conclusies te trekken over concrete zaken- en klantenrelaties van de gebruiker resp. om bepaalde klanten te identificeren. Dergelijke informatie wordt altijd als bedrijfsgeheim gezien en vertrouwelijk behandeld, ook als u deze informatie zelf niet als vertrouwelijk heeft aangemerkt.
Met inachtneming van de wettelijke regels kunnen gegevens geanonimiseerd voor statistische doeleinden gebruikt worden. TIMOCOM gebruikt de via het Smart Logistics System verzamelde gegevens niet voor de ontwikkeling van een concurrerende activiteit als logistieke aanbieder, expeditie- of transportonderneming.

6. Aansprakelijkheid en garantie

(1) TIMOCOM garandeert uitsluitend dat het Smart Logistics System voor het gebruik binnen de overeengekomen omvang geschikt is. Informaties in productbeschrijvingen en in door TIMOCOM ter beschikking gestelde gebruikersaanwijzingen zijn niet-bindende adviezen. Verdere aansprakelijkheid van TIMOCOM is uitgesloten. In het bijzonder aanvaardt TIMOCOM geen aansprakelijkheid en garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de door andere gebruikers ingestelde gegevens, noch voor de compatibiliteit van het Smart Logistics System met de elektronische gegevensverwerkingomgeving bij de gebruiker of met de gebruikte langeafstandsverbindingen voor datatransport. De gebruiker heeft ervan kennisgenomen dat de complexe online aanbiedingen zoals het Smart Logistics System volgens de laatste stand van de techniek nooit vrij kan zijn van alle storingen en fouten. TIMOCOM garandeert daarom geen volledige afwezigheid van zulke storingen en fouten.

(2) Installatie van hyperlinks en de vanaf de homepage en platformen van TIMOCOM via hyperlinks toegankelijke informatie op websites van derden zijn geen onderdeel van de contractueel overeengekomen prestaties. Deze dienen ertoe, de contractuele prestatieverplichtingen nader te beschrijven. De geïnstalleerde hyperlinks resp. de via deze hyperlinks toegankelijke websites worden niet voortdurend gecontroleerd, zodat TIMOCOM geen aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid daarvan aanvaardt.

(3) TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schade die verschillende gebruikers elkaar onderling toebrengen, hetzij door dataverlies of foutieve datatransmissiefouten danwel op andere wijze. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schadelijke software of programmacodes (virussen, trojanen, wormen etc.) die door gebruikers op het Smart Logistics System worden overgebracht of in diens documenten, aanbiedingsaanhangsels of aanbiedingsbeschrijvingen worden overgedragen en zich van daaruit verspreiden. De gebruiker draagt rechtstreekse verantwoordelijkheid dat er geen schadelijke software van dit type wordt verzonden.

(4) TIMOCOM is geen contractpartner noch intermediair van een met behulp van het Smart Logistics System gesloten overeenkomst of overbrenger van een daartoe strekkende verklaring. TIMOCOM garandeert derhalve op geen enkele wijze de correcte afwikkeling van de tussen gebruikers gesloten overeenkomsten, of de realisatie van een financieel resultaat. De gebruiker controleert vanuit de eigen zorgvuldigheidsplicht de juistheid van de hem door derden toegezonden gegevens en informatie. Via het Smart Logistics System verzonden of weergegeven mededelingen van gebruikers vormen geen verklaringen en weerspiegelen niet de mening van TIMOCOM, noch stemt TIMOCOM hiermee in of maakt TIMOCOM zich deze eigen. TIMOCOM garandeert niet dat een via het Smart Logistics System verzonden mededeling of bericht zijn doel bereikt, resp. door de geadresseerde gebruikers ontvangen en gelezen wordt. Evenmin wordt gegarandeerd dat de persoon, die als afzender of ontvanger van een mededeling of bericht staat aangegeven, daadwerkelijk met de verzendende of ontvangende persoon overeenstemt.

(5) De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle verplichtingen die ontstaan, doordat de gebruiker het Smart Logistics System niet reglementair en conform de bepalingen van deze overeenkomst toepast. TIMOCOM sluit dienovereenkomstige overeenkomsten met andere gebruikers en cedeert zo nodig (na eerst schadevergoedingsaanspraken van TIMOCOM te hebben bevredigd) eventuele schadevergoedingsvorderingen op andere gebruikers ter dekking van een schade aan de gebruiker.

(6) Het risico van achterwege blijvende of foutieve gegevensoverdracht gaat over op de gebruiker, zodra de gegevens de invloedsfeer van TIMOCOM hebben verlaten.

(7) De onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen ten aanzien van schade van de gebruiker gelden niet in geval van
a) van opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting, door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, die in de zin van en voor het doel van het concrete contract te garanderen is, of wier vervulling de reglementaire realisatie van het contract pas mogelijk maakt en op wier inhoud regelmatig wordt vertrouwd,
c) de strikte wettelijke aansprakelijkheid van TIMOCOM, zoals de wet op de productaansprakelijkheid, het verlenen van een garantie, of
d) wettelijke aansprakelijkheid wegens het toebrengen van dodelijk of lichamelijk letsel door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

(8) Indien de gebruiker een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM bij sluiting van de overeenkomst als volgt beperkt tot voorzienbare contract typische schade:
a) in de gevallen van voornoemd lid 7 a), bij grove nalatigheid door eenvoudige plaatsvervangers,
b) in de gevallen van voornoemd lid 7 b), bij eenvoudige nalatigheid.
Voor het verlies van gegevens, programma's en hun herstel door het gebruik van het Smart Logistics System is TIMOCOM alleen in zoverre aansprakelijk in de gevallen van voorgenoemd lid 7 a) en b), als dit verlies bij de gebruiker niet door geschikte voorzorgsmaatregelen zoals het regelmatig beveiligen van gegevens, te voorkomen zou zijn geweest.

(9) Bestanddelen van het Smart Logistics System, die als "BETA" of "BETA-versie" zijn gekenmerkt, stellen in principe onvoltooide producten in de zin van de uitvoerbaarheid voor, die desondanks alle wezenlijke functies bevatten, maar wat betreft prestatie, compatibiliteit en stabiliteit aan beperkingen zijn onderworpen, omdat de ervaring heeft geleerd dat voor de publicatie niet alle hard- en softwareomgevingen of gebruiksgedrag konden worden gesimuleerd. TIMOCOM stelt zulke BETA-bestanddelen van het Smart Logistics System daarom slechts voor niet-bindende testdoeleinden ter beschikking, waarvoor de ervaringsberichten van de gebruiker vereist zijn. Productieve eigenschappen en het vrij zijn van ernstige fouten kunnen niet gegarandeerd worden. De gebruiker erkent dat de aansprakelijkheid van TIMOCOM dienovereenkomstig, en ook voor een gebruiksuitval van zijn systeem, gegevensverlies, schade door gebreken of vervolgschade of verloren winsten, uitgesloten is. De gebruiker dient voor de installatie en het gebruik van een BETA-bestanddeel van het Smart Logistics System een volledige back-up van zijn lokale systemen inclusief gegevens te maken.

(10) Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot het Smart Logistics System, laat elk misbruik en elke poging om informatie onbevoegd zelf of via derden op te roepen of in de systemen van het Smart Logistics System te infiltreren, achterwege. In alle dergelijke gevallen draagt de gebruiker de betreffende kosten, inclusief de onkosten die TIMOCOM heeft moeten maken wegens controle van de inrichtingen en/of onkosten die aan gebreken en storingen te wijten zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. De gebruiker dient TIMOCOM onmiddellijk van de toegangsmogelijkheden van onbevoegde derden of van andere hem bekend geworden of vermoede schendingen van de dataveiligheid, of claims van derden tegen zijn gebruik van het Smart Logistics System of tegen TIMOCOM in kennis te stellen en onmiddellijk alle overige ter zake dienende medewerking kosteloos aan TIMOCOM te verlenen, in het bijzonder indien en voor zover hij daartoe door TIMOCOM wordt verzocht en de vereiste maatregelen een redelijke inspanning niet te boven gaan om een effectieve juridische verdediging mogelijk te maken.

7. Reclamaties

(1) Indien TIMOCOM informatie over een gebruiker ontvangt, blijkens welke de gebruiker diens krachtens een vrachtovereenkomst, onderhavige overeenkomst of ander geldend recht bestaande verplichtingen opzettelijk verzuimd heeft (hierna: beklag), is TIMOCOM gerechtigd, doch niet verplicht, dit beklag al dan niet onder vermelding van de reclamant naar de betrokken gebruiker of, na diens gehoor en controle, naar andere gebruikers te zenden.

(2) De gebruiker, tegen wie zich het beklag richt (hierna: betrokkene), is verplicht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van het beklag aan TIMOCOM een schriftelijke reactie te doen toekomen en het bezwaar uit de weg te ruimen, en minimaal een verzoek om respijt voor een reactie te motiveren.

(3) Slaagt de betrokkene er niet in, het in de klacht verwoorde verwijt gemotiveerd te ontzenuwen, is TIMOCOM gerechtigd – maar niet verplicht – de gebruiker tot herstel van diens verzuim binnen wederom een week te sommeren. Deze termijnstelling kan achterwege blijven, indien zulks op grond van de omstandigheden niet van TIMOCOM mag worden verlangd.

(4) De rechten krachtens bovenstaande leden 2 en 3 tezamen met het recht tot blokkering of opzegging bestaan uitsluitend in het belang van TIMOCOM. Maakt TIMOCOM hiervan geen gebruik, is iedere aansprakelijkheid jegens de overige gebruikers uitgesloten.

(5) TIMOCOM is niet verplicht tot controle van de haar toegezonden klachten.

(6) De gebruiker benoemt een gekwalificeerde contactpersoon die gerechtigd is alle contractuele beslissingen te nemen en verklaringen te ontvangen en in te dienen. TIMOCOM heeft het recht, maar is niet verplicht, verklaringen aan andere personen van de onderneming van de gebruiker te weigeren.

8. Bijzondere opzegging, licentieduur, algemene bepalingen

(1) De duur van het gebruiksrecht richt zich naar de individueel overeengekomen licentie. Gedurende een gratis testfase geldt een wederzijdse onmiddellijke opzeggingstermijn.

(2) Elke partij is, zonder een in acht te nemen opzeggingstermijn, gerechtigd tot bijzondere opzegging van deze overeenkomst, indien er belangrijke gronden zijn. Een belangrijke reden voor een bijzondere opzegging door TIMOCOM is:
a) de gebruiker insolvabel wordt of diens insolventie dreigt,
b) de instelling van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de gebruiker wegens gebrek aan boedel werd geweigerd, of de gebruiker een plechtige verklaring dient af te leggen,
c) de gebruiker opzettelijk de bepalingen van deze voorwaarden schendt waardoor de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, of blokkering overeenkomstig cijfer 3 lid 4 of 5 gerechtvaardigd is,
d) de gebruiker voor een bedrag ter hoogte van één maandelijkse vergoeding langer dan 14 kalenderdagen in verzuim geraakt, of
e) zich in de deelnameverhouding van de vennootschap van de gebruiker een verandering ter hoogte van 25% of meer voordoet, of diens onderneming door andere personen wettelijk wordt vertegenwoordigd, zulks ten opzichte van de situatie ten tijde van de contractsluiting,
f) de gebruiker, zijn wettelijke vertegenwoordigers of met hem verbonden ondernemingen in concurrentie treedt met TIMOCOM.

(3) Het gebruiksrecht wordt van kracht bij vrijschakeling door TIMOCOM en eindigt gelijktijdig met deze overeenkomst.

(4) Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker elke van TIMOCOM betrokken en bij hem geïnstalleerde software, met uitsluiting van ieder retentierecht, onmiddellijk te verwijderen en zich van elk gebruik van het Smart Logistics System te onthouden. Eveneens dient de gebruiker daarna verdere gegevenslevering aan een evt. overeengekomen interface in te stellen.

(5) Is de gebruiker ondernemer, een juridische persoon van het openbaar recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds zoals bedoeld in § 310 lid. 1 zin 1 BGB of heeft de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank, is Düsseldorf zowel de plaats van nakoming als van de bevoegde rechter. De geldigheid van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

(6) In het geval dat TIMOCOM vertalingen van deze overeenkomst of voor bestanddelen van de overeenkomst aan de gebruiker levert, blijft steeds de Duitse versie maatgevend en wettelijk bindend, mits in de betrokken vertaling tegenstrijdigheden met of afwijkingen van de Duitse versie voorkomen.

(7) Het ongeldig zijn of worden van één der clausules uit deze overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige clausule geldt een zodanige rechtsgeldige regeling als te zijn overeengekomen, welke de economische doelstelling van de ongeldige clausule het dichtst benadert.

9. Dataveiligheid en privacy

(1) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de technische gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van identificatie en toewijzing, de gegevensveiligheid en ter verbetering van de gegevensoverdracht. Hiertoe kunnen anonieme gegevens behoren die afhankelijk zijn van de eindapparatuur, zoals het gebruikte besturingssysteem, beeldschermresolutie, browser, processor-ID en -snelheid, fysieke opslag, evenals gegevens die onder bepaalde omstandigheden een persoon kunnen identificeren, zoals IP- en MAC-adres, apparaatherkenning, domain-DNS, installatiepad, gebruikersidentificatie, taalinstelling, cookies en telematicagegevens.
TIMOCOM verwerkt bij het opstellen en gebruik van het Smart Logistics System door de gebruiker persoonsgegevens, zoals de naam van de gebruiker, aanspreekvorm, e-mailadres, contactgegevens, indeling bij een gebruikersonderneming en vermelde talenkennis, ingaven, mededelingen alsook informatie die de gebruiker zelf in zijn profiel of gebruik van de toepassingsmogelijkheden van het Smart Logistics System aan derden toegankelijk maakt. Deze gegevens worden door TIMOCOM voor de volgende doeleinden gebruikt:
- Controle van de identiteit van de gebruiker
- Levering en behoud van de overeengekomen licentie
- Waarborging van de naleving van deze gebruikersvoorwaarden
- Uitvoering van de door de gebruiker gevraagde transacties
- Vervulling van wettelijke plichten of uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen.
De bewaartermijn van deze gegevens richt zich naar de duur en het doel van dit contract, voor zover er geen overwegende belangen van de verwerkende instantie of wettelijke bewaringsplichten bestaan.

(2) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de zakelijke gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van de contractsluiting en de contractafwikkeling, en bij gerenommeerde kredietinformatiebureaus informatie over de gebruiker inwint.

(3) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM persoonsgegevens van de gebruiker voor uitvoering van de licentieovereenkomst of voor serviceopdrachten met betrekking tot de gebruiker aan dochter- of partnerondernemingen kan overdragen. Concreet betreft het:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Parijs;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Deze ondernemingen verwerken de gegevens van de gebruiker uitsluitend in opdracht van TIMOCOM volgens diens instructies en zijn aan TIMOCOM verplicht te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Een overdracht van persoonsgegevens van de gebruiker aan derden kan daarom plaatsvinden in het geval van wettelijke bepalingen, uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen, maar ook ter verhindering of bestrijding van schending of inbreuk van deze licentiebepalingen. Gegevens waaruit geen verband met een persoon blijkt, zoals geanonimiseerde gegevens of gegevens die ten behoefte van de realisatie van het doel van de overeenkomst door derde gebruikers zijn bepaald, kunnen door TIMOCOM opgeslagen, verwerkt en aan derden doorgegeven worden.

(4) De gebruiker heeft tegenover TIMOCOM te allen tijde recht op kosteloze informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens, recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of op bezwaar tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover er voorwaarden voor de gegevensbescherming van toepassing zijn. Gebruikers kunnen zich met vragen over hun rechten, een verklaring tot herroeping of tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te allen tijde richten tot:

TIMOCOM GmbH
Gegevensbeschermingsfunctionaris
Timocom Platz 1
40699 Erkrath, Duitsland
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

De herroeping of de beperking heeft geen invloed op de voortzetting van het contract en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping of beperking mogelijk niet langer in staat is het gebruik van het Smart Logistics System te faciliteren.
Tegelijkertijd heeft de gebruiker het recht een klacht in te dienen bij de voor TIMOCOM betreffende toezichthoudende instanties. Dat is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van het Smart Logistics System conform de gegevensbeschermingswetgeving. De gebruiker is verplicht bij het verwerken van gegevens via het Smart Logistics System alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet na te leven. De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving, contractuele of andere wettelijke bepalingen.

(6) De gebruiker stelt alle door het gebruik van het Smart Logistics System betrokken personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen. Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de door het gebruik van het Smart Logistics System betrokken personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(7) TIMOCOM attendeert erop dat op grond van § 31 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) gegevens over de niet-contractconforme afwikkeling van openstaande vorderingen uit contractuele verbintenissen worden doorgezonden aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, indien en voorzover de aan de vordering ten grondslag liggende contractuele verbintenis wegens betalingsachterstand per direct kan worden beëindigd en de verschuldigde betaling ondanks opeisbaarheid niet binnen de aan u meegedeelde betalingstermijn is voldaan. Meer informatie over SCHUFA kunt u vinden onder www.meineSCHUFA.de.

Stand: 1-1-2021

§1 Prestatie

1. TIMOCOM GmbH werkt uitsluitend ter ondersteuning van de opdrachtgever bij het innen van diens zuivere factuurbedrag. TIMOCOM zal volgens eigen oordeel de schuldenaar dringend verzoeken stelling te nemen, resp. het openstaande bedrag te betalen.

2. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor het succes van de interventie.

3. Betalingen, crediteringen of verrekeningen van de schuldenaar na een uitgevoerde interventie gelden als succes van de interventie, wanneer de opdrachtgever niet binnen 2 weken na de aangekondigde betalingstermijn TIMOCOM meedeelt, dat er geen vereffening van de schuld heeft plaatsgevonden.

4. De opdrachtgever blijft het recht voorbehouden te allen tijde andere maatregelen te nemen om de schuld te innen.

§ 2 Vergoeding

1. De factuur dient per direct na ontvangst te worden betaald.

2. TIMOCOM heeft het recht, het ontvangen bedrag van de schuldenaar bij de opdrachtgever te verrekenen (rekeningcourantverkeer).

3. TIMOCOM behoudt zich het recht voor om het factuurbedrag samen met andere rekeningen te innen, voor zover er uit hoofde van de zakelijke relatie reeds een automatische machtiging van de opdrachtgever bestaat. De opdrachtgever verleent TIMOCOM de lastgeving, om de onbestreden vordering van de bekende zakelijke rekening af te boeken.

§ 3 Begin en einde

1. De opdrachtgever is 3 werkdagen aan zijn opdrachtaanbod gebonden. Het contract wordt afgesloten door acceptatie van de opdracht door TIMOCOM. Deze acceptatie hoeft niet in bijzondere vorm en kan met name ook stilzwijgend gebeuren. Het contract geldt vooral dan als geaccepteerd door TIMOCOM, wanneer TIMOCOM binnen deze tijd aantoonbaar reeds bij de schuldenaar geïntervenieerd heeft.

2. De opdrachtgever kan de opdracht met een termijn van 2 weken opzeggen. Bij reeds plaatsgevonden interventie bij de schuldenaar blijft de opdrachtgever verder verplicht tot informatie over de betaling van de in opdracht gegeven handeling en TIMOCOM behoudt het recht op de overeengekomen vergoeding.

3. Het recht tot buitengewone beëindiging bij ernstig plichtsverzuim blijft voor beide partijen bestaan.

4. Indien de opdrachtgever of de schuldenaar in verband met een interventieopdracht zijn klantstatus bij TIMOCOM verliest of beëindigt, hebben de opdrachtgever en TIMOCOM het recht van het contract af te zien. Het contract geldt dan als beëindigd voor de toekomst.

5. Indien bij de uitvoering van de interventie blijkt, dat de vordering waarschijnlijk niet geïnd kan worden, wordt de interventie beëindigd en wordt dit de opdrachtgever meegedeeld. Als niet te innen geldt de vordering met name dan, wanneer deze tegengesproken, overgedragen, aanhangig, getituleerd of met rechten van derden belast is of de schuldenaar insolvent is. Het contract geldt dan als beëindigd voor de toekomst.

6. De opdrachtgever is verplicht TIMOCOM met passende informatie te ondersteunen. Ontvangt TIMOCOM binnen 14 kalender-dagen ondanks een aanvraag geen documenten, is TIMOCOM bevoegd, de opdracht te beeindigen en het basisbedrag resp. de succespremie af te rekenen.

§ 4 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van TIMOCOM voor schade van de opdrachtgever als gevolg van de overname of uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de volgende gevallen:
a) van opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, waardoor de realisatie van de contractdoelstelling in gevaar wordt gebracht,
c) aansprakelijkheid van TIMOCOM wegens arglist of verlening van een garantie,
d) aansprakelijkheid van TIMOCOM krachtens dwingend recht, zoals bijv. de productaansprakelijkheidswet, of
e) aansprakelijkheid wegens dodelijk of lichamelijk letsel
door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

2. Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM bij sluiting van de overeenkomst als volgt beperkt tot voorzienbare contracttypische schade:
a) in de gevallen van voornoemd lid 1 a), bij grove nalatigheid door eenvoudige plaatsvervangers,
b) in de gevallen van voornoemd lid 1 b), bij eenvoudige nalatigheid.

3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat het openstaande bedrag opeisbaar en onbestreden is en dat TIMOCOM alle noodzakelijke documentatie en informatie ontvangt. Hierbij wordt erop gewezen dat de opdrachtgever slechts dan van de schuldenaar een succespremie van de kosten van de interventie kan eisen, wanneer deze in gebreke blijft met zijn betaling en hier volgens de rechtsorde toe verplicht is. De opdrachtgever richt zich vanwege deze kosten rechtstreeks tot de schuldenaar.

4. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, om alle documentatie, die wettelijk gezien niet bewaard hoeft te worden, na beëindiging van de procedure te vernietigen.

§ 5 Overige

1. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Indien de opdrachtgever geen consument is, is Düsseldorf plaats van naleving en forum. Het Duitse recht is van toepassing.

3. Indien één van de artikelen van dit contract ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten. De partijen verplichten zich ertoe, om in plaats van de ongeldige bepalingen een effectieve overeenkomst te zoeken, die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepalingen komt.

Stand: 1-10-2014

top