Algemene voorwaarden

Contact hoofdkantoor

1. Algemeen

(1) Voor alle leveringen en prestaties krachtens deze verbintenis gelden uitsluitend de navolgende voorwaarden. Voorwaarden en condities van de gebruiker zijn ook dan niet bindend, wanneer TIMOCOM deze niet uitdrukkelijk weerspreekt. Het aanbod van TIMOCOM is uitsluitend bedoeld voor ondernemers in de zin van §14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) voor het gebruik van commerciële doeleinden.

(2) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, deze condities op het einde van iedere afrekeningsperiode te wijzigen of aan te vullen. TIMOCOM zal de gebruikers door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving op de factuur of via het platform omtrent een voorgenomen wijziging informeren. De gebruiker wordt geacht met de gewijzigde voorwaarden in te stemmen, indien en voor zover deze niet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 1 maand bezwaar aantekent. Bij voorbehoudloze betaling wordt de instemming geacht te zijn verleend.

(3) Verklaringen inzake de overeenkomst, wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden aangegaan. Als de partijen overeenkomen, dat een derde rechtspersoon gerechtigd is om het TIMOCOM marktplaats te gebruiken, dan verleent de andere partij deze gebruiker de volmacht met een verklaring aan TIMOCOM.

(4) Wanneer in deze overeenkomst personen (bijv. gebruikers) worden genoemd, dient men dit te lezen als zijnde zowel mannelijk, vrouwelijk of divers.

2. Onderwerp van de overeenkomst

(1) TIMOCOM stelt de gebruiker tegen een periodieke vergoeding een gebruiksrecht op een gebruikersplatform (hierna: licentie) ter beschikking. De omvang van de licentie wordt geregeld middels een individueel vastgelegde overeenkomst. TIMOCOM kan de gebruiker de toegang op het gebruikerplatform (platform) naar eigen goeddunken mogelijk maken door software te laten installeren of door een combinatie van gebruikersnaam en paswoord of door een interface naar de bestaande hard- en softwareomgeving bij de gebruiker. Het gebruik van deze marktplaats vindt plaats door middel van met internet verbonden servers, die uitsluitend per online verbinding bereikbaar zijn. De transmissie van online prestaties vindt plaats via de routeruitgang van het datacenter, dat het platform host.

Uitgezonderd zijn perioden, gedurende welke de door TIMOCOM gebruikte servers wegens technische of andere, door TIMOCOM niet beïnvloedbare oorzaken, onbereikbaar zijn, of TIMOCOM ter waarborging van de contractueel vastgelegde prestaties noodzakelijk onderhoud aan de servers uitvoert, waarbij toegangsstoringen op grond van de huidige stand der techniek onvermijdelijk kunnen zijn. TIMOCOM zal planbare onderhoudswerkzaamheden en upgrades zo veel mogelijk op werkdagen vóór 07:30 en ná 18.00 uur (MET/MEZT) en gedurende weekenddagen, doen plaatsvinden. TIMOCOM kan de prestaties in de tussentijd beperken of onderbreken, wanneer dit voor de naleving van officiële of wettelijke voorschriften, het behoud van de systeemintegriteit of de gegevensbescherming verplicht is.

(2) Mocht TIMOCOM de gebruiker toegang bieden tot de marktplaats door middel van software, dan kan dit naar eigen goeddunken plaatsvinden bijv. in de vorm van een downloadaanbod of ook via de App Store® van Apple®, Google Play™ etc. Het downloaden en installeren van software vormen geen onderdeel van de contractuele verplichting van TIMOCOM, maar worden door de gebruiker zelfstandig en op diens eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd. Bij de toekenning van de toegangsautorisatie via een online registratie met gebruikersnaam en wachtwoord of via online inloggen behoudt TIMOCOM het recht bepaalde voorwaarden aan de samenstelling van een wachtwoord te stellen, de persoonlijke toegang met een door de gebruiker opgegeven e-mailadres van de gebruiker te verbinden of lokale veiligheidskenmerken in te zetten, zoals aanwezige authentificatietechnieken van het bedrijfssysteem van het eindapparaat van de gebruiker.

(3) Selectie, aanschaf en installatie van benodigde hardware en langeafstandsverbindingen voor datatransport geschieden uitsluitend door de gebruiker voor diens eigen risico. 

(4) TIMOCOM is gerechtigd, om in het kader van de doorontwikkeling en optimalisering van haar producten wijzigingen aan deze uit te voeren, indien en voor zover daardoor geen wezenlijke prestatiekenmerken worden ingeperkt.

(5) TIMOCOM kan de gebruiker via de marktplaats berichten in verband met aanbiedingen, ontvangen mededelingen of transacties sturen. TIMOCOM behoudt zich voor het aantal, de weergaveduur en de opslag van dergelijke berichten te beperken.

3. Het gebruiksrecht

(1) Het bij dit contract verleende gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de individueel overeengekomen omvang, bijv. voor een bepaald aantal persoonlijke toegangen (account), transacties of voor een overeengekomen gegevensvolume binnen de commerciële exploitatie van de gebruiker per vestiging, zelfstandig of niet zelfstandig, tot de marktplaats en is niet op derden of andere vestigingen overdraagbaar. Bij gebruik van de toegangsautorisatie via een gebruikersnaam en wachtwoord of online inloggen bestaat voor een persoonlijke toegang slechts één gelijktijdig gebruiksrecht op dit tijdstip, zowel met betrekking tot het eindapparaat en/of browser (concurrerende licentie).

(2) Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het invoeren en oproepen van branchespecifieke gegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering. Alle gegevens dienen waarheidsgetrouw te worden verstrekt en desverzocht aan TIMOCOM te worden geattesteerd. Verouderde of verzamelde gegevens dienen te worden gewist, zolang er geen wettelijke bewaringsplicht bestaat. Het gebruik voor volgende doeleinden of content is verboden:
a) ongewenste berichten, zoals spam, massa-aanvragen, algemene reclame en algemene aanbiedingen,
b) illegale oogmerken, onjuiste mededelingen, bedrog of misleidingen,
c) schending van rechten, bijvoorbeeld persoonsrechten, intellectuele eigendomsrechten of de privésfeer van derden,
d) opstellen van gegevensverzamelingen, in het bijzonder van zulke, die het mogelijk maken om een profiel van een andere gebruiker aan te maken,
e) invoer van programmacodes die de functionaliteit van een eindtoestel of van deze software beïnvloeden,
f) content waarmee TIMOCOM of derden, bijvoorbeeld andere gebruikers, worden belemmerd, lastig gevallen of geschaad, zoals boycotoproepen, kettingbrieven, stalking, bedreiging, belediging, laster, discriminatie, haatuitingen, malversatie, opmerkingen van seksuele aard, afbeeldingen van brutaliteit, geweld of naaktheid,
g) aanbiedingen om diensten te verlenen waarvoor de noodzakelijke officiële goedkeuring of toestemming niet bestaat, 
h) content, die geldend recht overtreedt, inbreuk pleegt op de goede zeden of door de gebruiker ongeoorloofd wordt verzonden.

(3) De door de marktplaats aangeleverde gegevens mogen uitsluitend via de aanwezige export- of printfunctie worden geëxtraheerd. Voor geautomatiseerd gebruik van de marktplaats, hetzij via een interface, software van derden, bots of scripts, hetzij door andere hulpmiddelen die van de gebruikelijke en standaard browsers, zoals Chrome™, Firefox® of Microsoft Edge® afwijken, is toestemming van TIMOCOM nodig.

Alle aanbiedingen van TIMOCOM, die een onbeperkte mate van gebruik tegen een vaste prijs behelzen, zijn onderworpen aan het 'fair use'-principe. Via dit principe wil TIMOCOM alle gebruikers een billijke en hoogwaardige gebruikerservaring bieden. Daarom behoudt TIMOCOM zich voor om passende maatregelen te treffen ter beperking van het gebruiksrecht van een gebruiker, wanneer deze door zijn individuele gebruiksgedrag op een dusdanige wijze beslag legt op de resources van TIMOCOM, dat een billijke verdeling van de beschikbare servercapaciteit, bandbreedte of opslagcapaciteit in niet geringe mate nadelig wordt beïnvloed. Dergelijke beperkingen kunnen bijv. bestaan uit beperking van het aantal aanvragen of transacties per minuut voor een licentie, beperking van de opslagruimte.

(4) TIMOCOM behoudt zich voor, de verbinding van een gebruiker met de marktplaats te onderbreken en gegevens automatisch te verwijderen, indien daardoor een schending van artikel 3, lid 2, het geldend recht of de goede zeden wordt voorkomen of beëindigd. Hetzelfde geldt wanneer een bestand van de software, een applicatie of de marktplaats door de gebruiker technisch in gevaar wordt gebracht. Meldt een gebruiker aan TIMOCOM inhoud die hij als onwettig beschouwt, dan dient de melding te worden gemotiveerd. Na verzending van de melding ontvangt de gebruiker een bevestiging. De betrokken gebruiker die de weergegeven inhoud op de marktplaats heeft geplaatst, wordt per e-mail op het door de gebruiker opgegeven adres geïnformeerd dat de inhoud als onwettig is gerapporteerd. Beide gebruikers ontvangen na afloop van de controle een bericht over de beslissing per e-mail. De betreffende gebruiker kan bezwaar maken tegen de beslissing door te antwoorden op deze e-mail. Dit bezwaar wordt door de juridische afdeling van TIMOCOM gecontroleerd. De betreffende gebruiker ontvangt na afloop van de controle een bericht over de beslissing per e-mail. Het staat de gebruiker vrij tegen alle beslissingen van TIMOCOM ingevolge dit lid in rechte op te treden voor de bevoegde rechter. Daarnaast kunnen gebruikers een klacht indienen bij de betreffende coördinator voor digitale diensten overeenkomstig artikel 53 van de Wet op digitale diensten wegens vermeende overtreding van deze wet.

(5) Komt de gebruiker een contractuele verplichting, in het bijzonder de verplichting krachtens lid 3 (1), (2) of (8), lid 4 (1), lid 5 (2) of (4) of lid 7 (2) of (3) niet na, of geraakt deze met het herstel van een andere contractschending na aanmaning in verzuim, wordt TIMOCOM van haar nakomingsverplichting ontslagen ("blokkering"), doch behoudt zij aanspraak op tegenprestatie. Indien een blokkering op grond van een van in deze paragraaf beschreven contractschendingen door de gebruiker langer duurt dan 14 dagen, geldt het contract vanaf dit moment als voor de toekomst onderbroken.

(6) Voor elke opzettelijke overtreding van de leden 3 (1) of (2), danwel van de leden 5 (2), (4) of (5) is de gebruiker een contractuele boete ten belope van de twaalfmaandelijkse gebruikskosten verschuldigd. Het is aan de gebruiker om aan te tonen dat de toegebrachte schade geringer is.

(7) De gebruiker dient TIMOCOM van iedere voor het handels- of nijverheidsregister relevante bedrijfsspecifieke wijziging ter zake van zijn onderneming onmiddellijk na aanmelding van zo'n wijziging in kennis te stellen. Dit betreft in het bijzonder omzettingen van rechtsvormen, adreswijzigingen alsmede de in- of uitschrijving in het handels- of nijverheidsregister van geregistreerde vertegenwoordigingsbevoegde personen.

(8) De gebruiker is verplicht om de voor zijn of haar werk benodigde vergunningen, verzekeringen, licenties of registraties actueel en beschikbaar te houden voor indiening bij TIMOCOM. 

3a. Het gebruiksrecht van bedrijfsprofielen

(1) De toepassing Bedrijfsprofielen garandeert de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot inzicht in de aanwezige bedrijfsgegevens van gebruikers in de marktplaats.

(2) De gebruiker kan daartoe tevens eigen bedrijfsgegevens ter informatie en presentatie aan derden in de marktplaats instellen. Toegang tot de uitgebreide bedrijfsgegevens van derden verkrijgt de gebruiker na aanmaak van diens eigen uitgebreide bedrijfsgegevens.

(3) De gegevens worden met een op de normale bedrijfsroutine berekende omvang beschikbaar gesteld. Het kopiëren van de database in zijn geheel of van wezenlijke delen hiervan is auteursrechtelijk verboden. De gebruiker wordt erop gewezen dat de door hem op de marktplaats gepubliceerde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, door andere gebruikers kunnen worden opgevraagd en door deze opgeslagen. TIMOCOM heeft buiten de contractuele beperking geen mogelijkheid om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de opslag, de opslagduur en het gebruik door de gebruiker.

(4) De gegevens dienen up to date te zijn. Krijgt TIMOCOM kennis van onvolledigheden of onjuistheden in de opgegeven details van de gebruiker, dan kan TIMOCOM de gebruiker daarover informeren. Corrigeert de gebruiker zijn gegevens niet binnen 7 dagen na ontvangst van de informatie die TIMOCOM aangegeven heeft, dan is TIMOCOM door de gebruiker geautoriseerd maar niet verplicht deze informatie te corrigeren of aan te vullen in de naam en de aansprakelijkheid van het officiële handelsregister.

(5) TIMOCOM behoudt zich voor, in geval van overtreding van de bovenstaande clausules (3) en (4), de gegevens van de gebruiker alsmede diens toegang tot de bedrijfszoekopdracht te blokkeren.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3b. Het gebruiksrecht van de toepassingen Vracht en Laadruimte

(1) De toepassingen Vracht en Laadruimte bieden de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid ndividuele eigen voertuigcapaciteit en vracht aan te bieden, alsmede aangeboden voertuigcapaciteit en vracht voor internationale wegtransporten via de marktplaats te bekijken.

(2) De invoer dient volledig plaats te vinden in een eenvoudig schrijven zonder aanvullende lege regels of anders alleen ter benadrukking van passende tekens en met de juiste informatie in de aanwezige invoervelden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3c. Het gebruiksrecht van de toepassing Routes & kosten maakt

(1) De toepassing Routes & kosten maakt, voor zover overeengekomen, de overdracht van gegevens voor online kaartweergaven en online routeberekeningen voor gebruikers mogelijk. Alle kaartweergaven zijn - net zoals landkaarten - aan constante wijzigingen onderworpen en nooit een volledige weergave van de werkelijkheid. TIMOCOM is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid van de kaartweergaven en andere gegevens. De prestatieplicht van TIMOCOM beperkt zich tot de levering, verwerking en visualisering van de gegevens voor de gebruiker.

(2) De in toepassing Routes & kosten weergegeven gegevens en informatie worden van derden verkregen. TIMOCOM behoudt zich daarom het recht voor om de overeenkomst terug te trekken in het geval van niet juiste en tijdige zelflevering, tenzij de gebruiker de schuld van TIMOCOM kan bewijzen.

3) De toepassing Routes & kosten kan bij het zoeken naar doelen prioriteit geven aan opgegeven plaatsnamen of postcodes. Daarbij zijn zoekresultaten met afwijkende plaatsnamen of meerdere plaatsnamen mogelijk. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor de juiste automatische keuze van de gewenste plaats door het programma. Tevens is TIMOCOM niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid met betrekking tot alle soortverwante gegevens, bijv. postcodes, straatnamen of andere aanvullende informatie. Kaarten zijn onderworpen aan constante veranderingen van de stand der techniek. Er wordt geen garantie gegeven voor informatie, zoals de foutloosheid en beschikbaarheid van kaarten.

(4) Kaartmateriaal en andere soortgelijke gegevens (satellietbeelden, tolinformatie, verkeersbeperkingen, nuttige bestemmingen, etc.) worden verstrekt door licentiegevers. De kaarten, andere soortgelijke gegevens en functionaliteiten zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners. Ze zijn door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin ze gebruikt worden, beschermd. TIMOCOM garandeert de gebruiker een niet overdraagbare, niet-exclusieve onderlicentie voor het gebruik van zulke kaarten, die in de producten van TIMOCOM worden gebruikt, uitsluitend voor het interne gebruik door de gebruiker. De gebruiker mag de kaarten kopiëren noch ontleden, extraheren, wijzigen of ervan afgeleide producten maken. De gebruiker mag de broncode, brongegevens of de structuur van de kaarten, geheel of gedeeltelijk, afleiden noch een dergelijke afleiding ondernemen, hetzij door herconstruering, verbreking, decompilatie, hetzij op andere wijzen. De gebruiker mag de producten niet voor de exploitatie van een dienstverlenend bedrijf of voor andere doeleinden gebruiken, welke het verwerken van kaarten door andere personen of eenheden omvatten. De gebruiker heeft geen eigendomsrechten. De eigendomsrechten liggen volledig bij de licentiegevers. Verwijzingen naar copyright, brongegevens of het eigendomsvoorbehoud in of aan de kaarten mogen niet gewijzigd, verborgen of verwijderd worden.

(5) Indien derde leveranciers de prijzen, die bij het aangaan van de overeenkomst bestonden, voor TIMOCOM stijgen, behoudt TIMOCOM zich het recht voor de prijzen resp. betaalde licenties voor de gebruiker dienovereenkomstig te laten meestijgen. De prijsverhoging gaat twee (4) weken na de eerste van de volgende maand in, nadat de gebruiker een kennisgeving hierover heeft ontvangen. Mocht de prijsverhoging voor het gebruik van de toepassing Routes & kosten door TIMOCOM meer dan 10% binnen een kalenderjaar stijgen, dan heeft de gebruiker het recht op buitengewone opzegging, dat kan binnen 2 weken na kennisgeving van de prijsverhoging uitgeoefend worden.

(6) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de kaartweergaven en gegevenselementen steeds te modificeren, uit te breiden, te verwijderen en te hercategoriseren, waaronder de capaciteiten en de specificeringen voor de kaartweergaven en de extra functionaliteiten met betrekking tot de kaarten. TIMOCOM is niet verplicht tot levering of uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, probleemoplossing, correcties (patch), actualiseringen (updates) of verbeteringen (upgrades).

(7) Er gelden aanvullende voorwaarden voor eindgebruikers (Gebruikersvoorwaarden van HERE) alsmede een privacyverklaring (Privacyverklaring van HERE).

(8) De inhoud en functies mogen niet gebruikt worden voor integratie in een aanwezig systeem van een voertuig, ook niet voor het sensorsysteem of voor de automatisering van voertuigeigen functies. ook niet voor het sensorsysteem of voor de automatisering van voertuigeigen functies.

(9) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3d. Het gebruiksrecht van de toepassing Tracking

(1) De functie Tracking verleent de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de telematicafunctionaliteit, waarmee de gebruiker de beschikbare radio- of satellietondersteunde gegevens van zijn eigen voertuigen, zoals de positiegegevens van het Global Positioning System (GPS), door beschikbare trackingapparatuur of sensorgegevens van andere voertuigsystemen naar de marktplaats van TIMOCOM verzendt (hierna: uploadt) en deze daar middels de beperkte toewijzing onbegrensd aan zichzelf en aan andere gebruikers van de marktplaats (hierna: viewers) kan laten weergeven. Op dezelfde wijze biedt de functie Tracking de kijker de mogelijkheid de weergave van dergelijke gegevens van de telematicasystemen in voertuigen van andere gebruikers te zien, nadat voor deze weergave een overeenkomstige toewijzing is afgegeven. Een providerovereenkomst met een telematica-aanbieder voor het uploaden vormt een noodzakelijk onderdeel voor de weergave van deze gegevens, evenals een licentie van de toepassing Routes & kosten of een vergelijkbare geschikte weergavetool voor kaarten, die via de interface Tracking van TIMOCOM wordt ondersteund.

(2) De gebruiker is verplicht, voor zover hij de weergave van de gegevens van de telematicasystemen van zijn voertuig aan een viewer heeft toegezegd, de levering van deze gegevens tijdens de overeengekomen duur in het kader van de stand van de huidige techniek ononderbroken te garanderen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending van de gegevens aan TIMOCOM.

(3) Het gebruik en de verwerking van gegevens van de telematicasystemen in vreemde voertuigen, die niet door de gebruiker blijvend gehuurd of geleased zijn, is verboden, indien dit niet plaatsvindt in het kader van een toewijzing overeenkomstig voorgaand lid 1 tussen twee (2) gebruikers van de marktplaats. Een upload van telematicagegevens door onderaannemers die in vast dienstverband of daaraan grenzende regelmaat voor de gebruiker bezig zijn, dient door TIMOCOM te worden goedgekeurd. In het geval van schending van dit lid heeft TIMOCOM het recht de gegevens van de betreffende telematicasystemen te blokkeren.

(4) Telematicagegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het coördineren van het gebruik van de betrokken voertuigen resp. de telematicasystemen in het kader van de door de dienst nagestreefde doeleinden. Het is niet toegestaan de gelanceerde telematicasystemen in het kader van de dienst met duidelijke benamingen van natuurlijke personen (bijv. de naam van de bestuurder) te benoemen.

(5) De gebruiker stelt alle met een telematicasysteem uitgeruste personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen.
Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de met telematicasystemen uitgeruste personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(6) Mocht de gebruiker aanstoot nemen aan de bepalingen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder aan voorgaande leden 4 of 5, dan heeft TIMOCOM het recht de overeenkomst met de gebruiker per direct te beëindigen. De gebruiker houdt TIMOCOM schadeloos van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen overeenkomstig de wet van gegevensbescherming, in het bijzonder de voorgaande leden 4 of 5, door de gebruiker.

(7) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3e. Het gebruiksrecht van de toepassing Aanbestedingen

(1) De toepassing Aanbestedingen garandeert de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot het uitschrijven van orders uit de transport- en logistieksector aan een uitgekozen doelgroep (hierna: aanbesteder) of tot het plaatsen van aanbiedingen op een aanbesteding (hierna: bieder). De toepassing Aanbestedingen biedt de gebruiker de mogelijkheid, aanbiedingen te omschrijven en ter voorbereiding van de in eigen verantwoordelijkheid uit te voeren contractsluiting te verzamelen, te bewerken en te verzenden.

(2) Het gebruiksrecht van de aanbesteder gaat in bij ontvangst van de betaling op de eerste rekening van TIMOCOM danwel bij toekenning van toegang tot de toepassing Aanbestedingen door TIMOCOM.

(3) Een aanbesteding is geen bindende aanbieding, maar een verzoek tot indiening van inschrijvingen (offertes) en verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst. De aanbesteder neemt er nota van dat een prijsopgave steeds uitsluitend betrekking heeft op de door hem aangeboden prestatie. Pas na een overeenstemmende verklaring van vrachtaanbieders en bieders kan een geldige overeenkomst tot stand komen.

(4) De inschrijver is nog tot één (1) maand na sluiting van de inschrijving aan de ingediende offerte gebonden.

(5) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, zowel de aanbestedingsaanbiedingen als de aanbiedingen van inschrijvers op de aanbesteding gedurende maximaal twee (2) volle werkdagen na afgifte op rechtmatigheid, volledigheid en coherentie te controleren. Een aanbieding wordt als onrechtmatig beschouwd, waneer deze indruist tegen het geldende recht of tegen wettelijke verboden, beschermde rechten van derden of tegen de goede zeden. Een aanbieding geldt als onvolledig, wanneer wezenlijke contractbestanddelen of noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld inzake de voor uitvoering benodigde vergunningen of licenties, ontbreekt. Een aanbieding geldt bijvoorbeeld als incoherent, wanneer het wervend aspect overheerst of slechts op één enkel transport betrekking heeft.

(6) Indien door TIMOCOM wordt geconstateerd, ook wanneer zulks naderhand geschiedt, dat door de aanbesteder of de bieder niet aan lid 5 dezes is voldaan, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding uit de toepassing Aanbestedingen te verwijderen, te blokkeren of bij voorbaat niet te publiceren, zulks met behoud van haar aanspraken op tegenprestatie.

(7) TIMOCOM behoudt zich voor, uitsluitend aanbiedingen van aanbesteders in de toepassing Aanbestedingen te publiceren die op zijn minst over een gemiddelde ranking door een gerenommeerd kredietinformatiebureau beschikken en over wie geen omstandigheden bekend zijn die de financiële afwikkeling van de aanbiedingen concreet bedreigen. Een gemiddelde ranking komt overeen met bijvoorbeeld een index beter dan 300 van Creditreform e.V. in Duitsland, een "B" bij de Euler Hermes Kreditversicherungs-AG of een "R" van Coface AG in Europa. Indien de kredietwaardigheidsbeoordeling van de aanbesteder gedurende de looptijd van de aanbieding beneden deze waarde of het equivalent daarvan daalt, of TIMOCOM informatie ontvangt over omstandigheden die de uiteindelijke betaling van de aanbestede diensten concreet in gevaar brengen, is TIMOCOM gerechtigd, de aanbieding bij kennisneming van de verminderde ranking stop te zetten danwel tot aan het herstel van de kredietwaardigheidsranking op te schorten.

(8) TIMOCOM is gerechtigd, de verzending van inschrijvingen op een aanbesteding danwel de beoordeling van een aanbesteding gefaseerd tegen betaling van de voor deze aanbesteding uitstaande vordering(en) van TIMOCOM uit te voeren.

(9) TIMOCOM heeft een speciaal forum ingericht voor vragen van potentiële inschrijvers over een concrete aanbesteding. TIMOCOM behoudt zich voor, de aanbestedingstermijn te verlengen met de extra tijd welke in aanvulling op de duur van 1 werkdag met de beantwoording van deze vragen gemoeid is. TIMOCOM behoudt zich tevens voor daar zulke aanbiedingen te verwijderen die cijfer 3 lid 2 van deze bepalingen tegenspreken.

(10) Voor alle in het kader van een aanbesteding van een gebruiker ontvangen informatie en aanbiedingen die TIMOCOM via de toepassing Aanbestedingen publiceert of doorgeeft, draagt uitsluitend de betreffende gebruiker zelf verantwoordelijkheid. TIMOCOM geeft geen garantie voor de juistheid van deze informatie of de nakoming van de daardoor tot stand komende contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten en wordt zelf geen contractdeelnemer. TIMOCOM geeft geen garantie voor de gegevens en de financiële draagkracht van de inschrijvers, in het bijzonder dan niet, wanneer deze op verzoek van de aanbesteder werden uitgenodigd.

(11) TIMOCOM behoudt zich voor, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, indien haar feiten bekend worden die de draagkracht van de inschrijver concreet in gevaar brengen, danwel het deze wettelijk of van overheidswege verboden maken, de aanbestede dienst zelf uit te voeren. TIMOCOM is tevens gerechtig, aanbiedingen van inschrijvers te verwijderen of niet door te zenden, die niet onder eigen naam en voor eigen rekening handelen.

(12) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. Als alternatief kan de verbintenis middels een jaarrekening gerechtvaardigd worden en eindigt automatisch met de afronding van de aanbesteding, zonder dat dit een afzonderlijke beëindiging behoeft. Het gebruiksrecht van de inschrijver die door de aanbesteder tot inschrijving op een aanbesteding werd uitgenodigd, eindigt bij afloop van de aanbestedingstermijn, zonder dat een afzonderlijke opzegging is vereist, en voorts bij afloop van het gebruiksrecht krachtens de bestaande licentieovereenkomst.

3f. Het gebruiksrecht van de toepassing Opslagruimte

(1) De toepassing Opslagruimte stelt de gebruiker in staat - voor zover overeengekomen - opslagcapaciteit aan te bieden en de aangeboden opslagcapaciteiten in te zien. De publicatie van de aanbiedingen kan zowel via de marktplaats als via de openbaar toegankelijke website van TIMOCOM, evenals via andere platformen van TIMOCOM plaatsvinden.

(2) Verouderde gegevens dienen onmiddellijk te worden verwijderd. De gegevensinvoer dient volledig en correct, in eenvoudig schrift zonder spaties of overige uitsluitend ter accentuering geschikte tekens, in de daarvoor bestemde invoervelden te geschieden. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, ingevoerde gegevens die niet aan bovenstaande criteria of de bepalingen van clausule 4, lid 2 voldoen, automatisch te laten verwijderen.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3g. Het gebruiksrecht toepassing Gesloten vrachtbeurs

(1)    Met de toepassing Gesloten vrachtbeurs kan de gebruiker, voor zover overeengekomen, eigen gesloten groepen binnen de marktplaats aanmaken. In een dergelijke Gesloten Vrachtbeurs bestaat het recht om telkens afzonderlijke voertuigcapaciteiten en vrachtaanbiedingen in te voeren en te zoeken in de daar aangeboden voertuigcapaciteiten en vrachten, voor internationaal wegtransport uitsluitend voor door de initiatiefnemer van een dergelijke groep toegelaten gebruikers.

(2) De initiatiefnemer van de betreffende groep is verantwoordelijk voor de selectie en het beheer van de geautoriseerde deelnemers. Voor het gebruik en de deelname aan de Gesloten Vrachtbeurs kan het overeenkomen van verdere licenties noodzakelijk zijn.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3h. Het gebruiksrecht van interfaces

(1) TIMOCOM kan voor de gebruiker via interfaces verbinding maken tussen aanwezige systemen van derden bij de gebruiker en de marktplaats van TIMOCOM.

(1.1) De interface Vrachtbeurs biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen bij de gebruiker aanwezige software voor transportmanagementsystemen en de marktplaats.

(1.2) De interface Tracking biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen bij de gebruiker aanwezige software en de marktplaats. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de toepassing Tracking zijn dienovereenkomstig van toepassing op telematicagegevens.

(1.3) De interface Transportopdrachten biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen een bij de gebruiker aanwezige externe systeem en de marktplaats.

(1.4) De interface Tracking van de zending biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, gegevens uit te wisselen tussen bij de gebruiker aanwezige software voor transportmanagementsystemen en de marktplaats.

(1.5) De interface bedrijfsprofielen stelt de gebruiker in staat om, indien overeengekomen, bestaande bedrijfsgegevens van gebruikers van de marktplaats uit te wisselen tussen een enterprise resource planning systeem of software met vergelijkbare functies die beschikbaar zijn voor de gebruiker en de marktplaats. TIMOCOM behoudt zich prestatiebeperkingen ten aanzien van het formaat, het volume en het aantal gegevens voor. Voorwaarde voor het gebruik van deze interface is het overeenkomen van verdere licenties voor de marktplaats.

(2) Een grafische gebruikersinterface is niet inbegrepen. Voor een weergave van de inhoud van het marktplaats kunnen andere licenties verplicht zijn. De gebruiker garandeert dat alle personen die de gebruiksmogelijkheden van de interface gebruiken, een licentie hebben voor een enkele persoonlijke toegang binnen de marktplaats van TIMOCOM. Zonder een overeengekomen enkele persoonlijke toegang zijn personen niet bevoegd de interface en de marktplaats te gebruiken, en zijn zij eveneens niet bevoegd als contactpersoon genoemd te worden voor een concrete transactie.

(3) De verbinding van het aanwezige externe systeem van de gebruiker met die van de interface en daarmee met de marktplaats vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. TIMOCOM kan de gebruiker hierbij via het beschikbaar stellen van een technische productomschrijving van de interface ondersteunen. De technische productomschrijving is geen onderdeel van dit contract. Er wordt niet gegarandeerd dat de technische productomschrijving zonder technische voorkennis van de interface bruikbaar is.

(4) TIMOCOM neemt zich voor zijn interfaces voortdurend door te ontwikkelen, wat ook invloed kan hebben op de achterwaartse compatibiliteit van de interfaces. Bij een doorontwikkeling van het systeem zal TIMOCOM rekening houden met de huidige stand van de techniek. Bij een release zal TIMOCOM de gebruiker dienovereenkomstig over een nieuwe interfaceversie informeren. Op aanvraag zendt TIMOCOM de huidig geldende technische beschrijving van de interface toe.
De gebruiker zal na een schriftelijke kennisgeving van TIMOCOM ten laatste 6 maanden na verzending van deze kennisgeving naar de nieuwste versie van de interface overschakelen.

(5) De verbinding van het aanwezige externe systeem van de gebruiker met die van de interface en daarmee met het systeem van TIMOCOM vindt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats. Hij draagt er zorg voor de technische voorwaarden voor de verbinding van het eigen externe systeem aan de gewijzigde interfaces aan te passen. Beide partners zijn verplicht de interface zo robuust en onderhoudsarm mogelijk te implementeren. Aanpassingen en wijzigingen aan de interface worden door TIMOCOM zo compatibel mogelijk uitgevoerd om de moeite die voor de aanpassing moet worden gedaan, voor de gebruiker te minimaliseren.

(6) TIMOCOM zal de gebruiker 6 maanden vóór de deactivering van de huidige interface schriftelijk informeren over de wijziging.
Indien de gebruiker de verplichte aanpassingen niet uitvoert, is niet uit te sluiten dat de functie niet verder gebruikt kan worden. In dit geval zal TIMOCOM vrijgesteld zijn van de prestatieplicht, behoudt echter de aanspraak op de daarvoor overeengekomen tegenprestaties. Afwijkingen van de hierboven genoemde reactietijd kunnen ontstaan, wanneer wettelijke vereisten een omschakeling naar een vroeger tijdstip verplichten, veiligheidsaanpassingen verplicht zijn om het systeem van de gebruiker of van TIMOCOM te beschermen of correcties van storingen nodig zijn die de verzekerde omvang van de diensten (opnieuw) herstellen.

(7) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3i. Het gebruiksrecht "Documentenbeheerservice"

(1) De marktplaats verschaft de gebruiker, voor zover overeengekomen, toegang tot de "Documentenbeheerservice" (hierna: DMS), waarmee hij eigen documenten via de marktplaats kan overdragen (hierna: upload) en deze aan andere gebruikers ter inzage ter beschikking kan stellen. TIMOCOM behoudt zich prestatiebeperkingen ten aanzien van het formaat, het volume en het aantal documenten voor. Aanbevolen wordt bij de upload de voor de desbetreffende actie verplichte en wettelijk voorgeschreven documentatie in acht te nemen. 

(2) De door de gebruiker overgedragen documenten worden gecodeerd in de EU opgeslagen. De gegevensbetrekking geschiedt per download door de daartoe geautoriseerde gebruiker, waarbij de rechten aan deze, de overdracht uitvoerende gebruiker, voorbehouden blijven.

(3) De DMS vormt geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, tijdelijk onbegrensde bewaring van de documenten door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen documenten zonder verdere aankondiging.

(4) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3j. Het gebruiksrecht van de toepassing Transportopdrachten

(1) De toepassing Transportopdrachten biedt de gebruiker, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid tot het uploaden, bewerken, verzenden en weergeven van verklaringen en documenten ter documentatie en ondersteuning van het sluiten van een transportovereenkomst met een andere contractpartij. Hiertoe kan de gebruiker op de marktplaats sjablonen opstellen, formulieren bewerken, verklaringen becommentariëren en opslaan. TIMOCOM kan transacties tot nu toe in de vorm van overzichten beschikbaar stellen aan de gebruiker.

(2) Ook andere contractpartijen, zoals door de vrachtaanbieder zelf gelegde externe contacten, kunnen gebruikers van de marktplaats zijn. Een dergelijk extern contact krijgt door het verzenden van documenten of verklaringen echter geen eigen gebruiksrecht voor de marktplaats.

(3) Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens op formulieren al vooraf ingesteld zijn. De voorinstelling is niet als een aanbeveling van TIMOCOM te beschouwen. De gebruiker kan deze gegevens op eigen verantwoording aanpassen aan zijn behoeften. Door de individuele taalinstellingen van een gebruiker op de marktplaats kunnen titels en beschrijvingen in een formulier worden beïnvloed en daardoor afwijken bij de zender en ontvanger van een verklaring. Titels en beschrijvingen in formulieren en de vertalingen hiervan zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker en zijn niet-bindende formuleringsvoorstellen van TIMOCOM. De gebruikers zullen voor de uitleg van dergelijke begrippen in titels en beschrijvingen van het formulier eigen afspraken moeten maken. De taalinstelling van de ontwikkelaar van het formulier dient als voorinstelling voor het document dat als ‘bindend’ wordt aangemerkt.

(4) De gebruiker is zich ervan bewust dat bij het verstrekken van overeenstemmende verklaringen met betrekking tot de wezenlijke bestanddelen van een transport binnen deze toepassing Transportopdrachten, een geldige overeenkomst tussen de deelnemers tot stand komt, met de bevestigde rechten en plichten.

(5) TIMOCOM kan de gebruikers ondersteunen bij het nakomen van de verplichting gegevens bij te houden. Hiervoor kan TIMOCOM de gegevens voor transacties voor de duur van maximaal 10 boekjaren verzamelen, opslaan en verwerken. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van mogelijk verplicht bij te houden gegevens ligt alleen bij de gebruiker. TIMOCOM heeft een exportfunctie voor de gegevens om het voor de gebruiker mogelijk te maken gegevens apart te bewaren. TIMOCOM behoudt zich het recht voor de opslagruimte die wordt gebruikt voor het opslaan van transacties volgens het beginsel van eerlijk gebruik conform cijfer 3.3 van deze voorwaarden te beperken. Voor meer opslagruimte moet er een aparte overeenkomst worden afgesloten. Als een gebruiker na de beëindiging van de gebruiksovereenkomst deze opgeslagen gegevens wilt inzien of vraagt om deze gegevens te verstrekken, is TIMOCOM gerechtigd de gebruiker pas na het betalen van een passende onkostenvergoeding en nog openstaande vorderingen uit deze licentieovereenkomst toegang te geven tot de gegevens of deze gegevens te verstrekken.

(6) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3k. Het gebruiksrecht van digitale Transportinitiatie

(1) De digitale Transportinitiatie biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, de mogelijkheid een aanbieder van een vrachtaanbieding een offerte toe te sturen en opmerkingen te plaatsen binnen de marktplaats.

(2) De offerte is gebaseerd op de in de aanbieding aanwezige informatie en wordt in de vorm van een onderhandelingssjabloon weergegeven voor het afsluiten van een concreet transportcontract. De offerte is verbonden met een te selecteren vastleggingsperiode, na afloop waarvan het de partijen is voorbehouden de onderhandelingen voort te zetten, indien er niet al een overeenkomst ligt. Binnen de termijn is de gebruiker aan zijn prijsvoorstel gebonden. Voor de aanbieder van een vrachtaanbieding is het ontvangen van een offerte vrijblijvend.

(3) Om technische redenen kunnen bepaalde gegevens op formulieren al vooraf ingesteld zijn. De voorinstelling is niet als een aanbeveling van TIMOCOM te beschouwen. De gebruiker kan deze gegevens op eigen verantwoording aanpassen aan zijn behoeften. Door de individuele taalinstellingen van een gebruiker op de marktplaats kunnen titels en beschrijvingen in een formulier worden beïnvloed en daardoor afwijken bij de zender en ontvanger van een verklaring. Titels en beschrijvingen in formulieren en de vertalingen hiervan zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker en zijn niet-bindende formuleringsvoorstellen van TIMOCOM. De gebruikers zullen voor de uitleg van dergelijke begrippen in titels en beschrijvingen van het formulier eigen afspraken moeten maken. De taalinstelling van de ontwikkelaar van het formulier dient als voorinstelling voor het document dat als ‘bindend’ wordt aangemerkt.

(4) Als de opdrachtgever een toeslag toekent, komt daarmee een bindend contract volgens lid 3j (Transportopdrachten) tot stand.

(5) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3l. Het gebruiksrecht van Tracking van de zending

(1) De toepassing Tracking van de zending biedt de gebruiker de mogelijkheid, voor zover overeengekomen, in het kader van een Transportopdracht uitgebreide informatie over een zending uit te wisselen met andere rechthebbende gebruikers in de marktplaats. Hieronder kunnen statusinformatie, documenten en GPS- en evt. andere gegevens worden verzameld, bijgehouden en gedeeld. De gebruiker kan betrokken derden informatie over een zending op zicht sturen.

(2) Voor het gebruik van de toepassing en de weergave van de inhoud van de marktplaats kan het overeenkomen van andere licenties verplicht zijn.

(3) TIMOCOM kan de gebruiker informatie over een zending naar eigen discretie in of buiten de marktplaats tonen. Elke via TIMOCOM, zijn subcontractanten of externe aanbieders op basis van de gegevens van de gebruiker automatisch gegenereerde informatie over de zending is vrijblijvend. 

(4) De Tracking van de zending vormt geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, tijdelijk onbegrensde bewaring van de informatie door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen informatie zonder verdere aankondiging.

(5) De gebruiker stelt alle betrokken personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen.
Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de betrokken personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(6) Mocht de gebruiker aanstoot nemen aan de bepalingen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder aan voorgaand lid 5, dan heeft TIMOCOM het recht de overeenkomst met de gebruiker per direct te beëindigen. De gebruiker houdt TIMOCOM schadeloos van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen overeenkomstig de wet van gegevensbescherming, in het bijzonder voorgaand lid 5, door de gebruiker.

(7) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3m. Het gebruiksrecht van het rittenschema

(1) De toepassing Rittenschema stelt de gebruiker in staat zijn ritten en transportopdrachten in een kalenderweergave te visualiseren. Dit kan de gebruiker helpen zijn planning te vergemakkelijken omdat de zendingen met zijn voertuigen en chauffeurs met elkaar verbonden kunnen worden. 

(2) Het rittenschema houdt geen controle van de naleving van mogelijke kadervoorwaarden in, zoals de naleving van rusttijden of de daadwerkelijke uitvoerbaarheid.

(3) Opgenomen in het rittenschema is de functie Mijn Ritten, waarmee een gebruiker binnen zijn gebied een chauffeursaccount kan aanmaken met het doel gegevens uit te wisselen en hiermee naar wens bepaalde informatie, die de transporten of bepaalde ritten betreffen, uitgewisseld kan worden. In dit chauffeursaccount kunnen gegevens van de chauffeur worden opgenomen, zoals naam en contactgegevens. De chauffeur kan de door hem overgedragen informatie na zijn registratie inzien en informatie zoals zendingstatus, documenten, GPS-gegevens of foto's van een zending toevoegen.

(4) Voor het gebruik van de toepassing en de weergave van de inhoud van de marktplaats kan het overeenkomen van andere licenties verplicht zijn. Voor de informatieuitwisseling zijn eindapparaten met online functies en mogelijkerwijze extra software van derden zoals een berichtendienst, e-mailprogramma of browser, noodzakelijk.

(5) De toepassing is geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, onbeperkte opslag van de informatie door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen inzake mededelingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen documenten zonder verdere aankondiging.

(6) De gebruiker stelt alle betrokken personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen.
Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de betrokken personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(7) Mocht de gebruiker aanstoot nemen aan de bepalingen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder aan voorgaand lid 6, dan heeft TIMOCOM het recht de overeenkomst met de gebruiker per direct te beëindigen. De gebruiker houdt TIMOCOM schadeloos van alle claims, die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen overeenkomstig de wet van gegevensbescherming, in het bijzonder voorgaand lid 6, door de gebruiker.

(8) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3n. Het gebruiksrecht van Mijn Voertuigen

(1) De toepassing Mijn Voertuigen stelt de gebruiker in staat eigen voertuigen en de eigenschappen ervan in de marktplaats te verzamelen, zoals voertuigtype, bouwsoort of uitvoering. Informatie kan met andere toepassingen zijn verbonden en daar gebruikt worden. Voor het gebruik van de toepassing en de weergave van de inhoud van de marktplaats kan het overeenkomen van andere licenties verplicht zijn.

(2) De toepassing is geen vervanging van een elektronisch gegevensarchief, in het bijzonder vindt geen revisieveilige, onbeperkte opslag van de informatie door TIMOCOM plaats. Tot naleving van eventuele bewaarverplichtingen is uitsluitend de gebruiker gehouden. Na beëindiging van het gebruiksrecht moet de gebruiker rekening houden met verwijdering van de aan hem/haar overgedragen documenten zonder verdere aankondiging.

(3) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

3o. Het gebruiksrecht voor de beoordelingsfunctie

(1) Het beoordelingssysteem biedt de gebruiker de mogelijkheid om binnen de marktplaats, na het afsluiten van een transactie, een beoordeling van de contractuele prestatie van een andere gebruiker te geven. 

(2) De beoordeling kan worden uitgevoerd door beide gebruikers van een transactie ten opzichte van de andere gebruiker, mits de transactie is afgerond en niet werd geannuleerd. Het geven van een beoordeling is mogelijk vanaf de in de transportopdracht overeengekomen leveringstermijn en tot 44 dagen na afloop van een in de transportopdracht aangegeven betalingstermijn, echter ten laatste tot het aflopen van de 104e dag na de leveringstermijn. TIMOCOM behoudt zich het recht voor de beoordelingstermijn van 44 dagen voor beide zijden ook later te openen, wanneer een transactie tussen gebruikers tegenover TIMOCOM op een andere manier werd gedocumenteerd. Na afloop van de termijn wordt de desbetreffende beoordeling in het beoordelingsprofiel van de gebruiker overgenomen.

(3) De inhoud van de beoordeling is uitsluitend de mening van de gebruiker die de desbetreffende beoordeling heeft gegeven, en geeft in geen geval de opvatting van TIMOCOM weer, noch maakt TIMOCOM zich deze mening eigen. In het bijzonder gelden de voorschriften van lid 3, paragraaf 2 van deze algemene voorwaarden inzake een rechtmatige en eerlijke omgang met elkaar.

(4) TIMOCOM kan naar eigen discretie een geschikte vorm voor de beoordeling ter beschikking stellen, bijvoorbeeld als aantal te geven sterren voor de kwaliteit van het te beoordelen prestatieonderdeel, waarbij een beoordeling van 1 ster voor een onvoldoende prestatie en 5 sterren voor een zeer goede prestatie staat. TIMOCOM kan naar eigen discretie geschikte categorieën van prestatieonderdelen ter beoordeling vastleggen, bijvoorbeeld inhoud van overeenkomsten, communicatie, bereikbaarheid of ook specifieke kenmerken voor opdrachtnemers of opdrachtgevers van een transactie, zoals punctualiteit, omgang met de goederen, terbeschikkingstelling van documenten of betalingsethiek.

(5) Zodra meerdere transacties uitgevoerd en beoordeeld zijn, kan TIMOCOM een gemiddelde waarde van de gegeven beoordelingen van een gebruiker tonen in de marktplaats aan diens bedrijf. De weergave kan uit meerdere delen bestaan, bijvoorbeeld uit een gemiddelde van de beoordeelde prestatiecategorieën, aantal verschillende beoordelaars of onderverdeeld in beoordelingen als opdrachtgever of als opdrachtnemer. Voor zover min. één prestatieonderdeel van een transactie werd beoordeeld, kan een weergave in het profiel van de gebruiker plaatsvinden.

(6) Iedere gebruiker kan eenmalig aan de andere gebruiker vragen of deze zijn beoordeling wil herzien. De ontvanger van een dergelijk verzoek voor herziening kan binnen 7 dagen zijn gegeven beoordeling bijwerken. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Voor het aanvragen van een herziening dient een reden te worden opgegeven. Een slechtere beoordeling geven is in het kader van het verzoek om herziening niet toegestaan.

(7) Beoordelingen worden door TIMOCOM in principe niet gewijzigd of verwijderd, tenzij een van de volgende uitzonderingen van toepassing is:
- een gebruiker heeft niet gereageerd op het verzoek tot herziening en er is een volstrekt gerechtvaardigd beslissing aanwezig voor de wijziging van de beoordeling ten opzichte van de gebruiker.
- beide betrokken gebruikers verklaren unaniem dat de betrokken beoordeling van een gezamenlijke transactie moet worden verwijderd.
- er heeft een wezenlijke verandering bij de gebruiker plaatsgevonden, er is bijvoorbeeld een nieuw management of nieuwe eigenaar, of
- een officiële restructurerings- insolventie- of liquidatieprocedure, of een soortgelijke procedure werd gestart. Een beoordeling kan in de tussentijd op het profiel van de gebruikers worden geblokkeerd, indien de gebruiker door middel van geschikt bewijs, bijvoorbeeld door een gerechtelijke certificering van een dossiernummer, aantoont dat er tussen partijen een rechtsvordering is ingesteld.

(8) Mocht een gebruiker herhaaldelijk de voorschriften van deze paragraaf schenden, dan kan TIMOCOM zijn recht op het beoordelen van andere gebruikers permanent inperken.

3p. Het gebruiksrecht Business Partner Check

(1) Met de toepassing Business Partner Check kan de gebruiker bepaalde bedrijfsdocumenten vergelijken met referentiebronnen. Na succesvolle afronding van een controle kan TIMOCOM een zichtbaar kenmerk 'Verified Company' in het bedrijfsprofiel van de gebruiker invoegen. Het wordt verduidelijkt dat dit kenmerk uitsluitend betrekking heeft op de gecontroleerde documenten en geen verklaring of garantie bevat met betrekking tot andere kenmerken of eigenschappen van een gebruiker.

(2) Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat een positief afgerond verificatieproces geen verzekering of garantie inhoudt dat de persoon met wie een gebruiker in contact komt en van wie de gebruiker de bedrijfsdocumenten heeft verkregen die bij de aanvraag zijn gevoegd, overeenkomt met de persoon die in de bedrijfsdocumenten wordt genoemd of door hen als gemachtigde wordt aangewezen. Er is ook geen garantie dat de persoon met wie een gebruiker contact maakt zelfs behoort tot het bedrijf dat in de documenten wordt genoemd of overeenkomt met de identiteit die als afzender van de documenten wordt opgegeven. Informatie die niet uit officiële bronnen komt, bijvoorbeeld in het briefhoofddocument, is afkomstig van het bedrijf zelf. TIMOCOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of actualiteit van deze gegevens. 

(3) TIMOCOM behoudt zich het recht voor, het aantal controles per gebruiker naar eigen goeddunken vast te stellen, en de referentiebronnen te allen tijde door andere geschikte bronnen te vervangen.

(4) TIMOCOM garandeert niet dat met de uitvoering van de controleprocedure aan de in het betreffende individuele geval vereiste commerciële zorgvuldigheidsplichten is voldaan. De gebruiker zal op eigen verantwoordelijkheid de nodige en passende maatregelen nemen om rekening te houden met de specifieke voorwaarden van zijn behoefte.

(5) De contractuele verbintenis wordt van kracht bij schriftelijke bevestiging van TIMOCOM of ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen en kan zonder opgave van redenen regulier worden opgezegd met wederzijdse inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen vóór het einde van de kalendermaand. De contractduur bedraagt 1 maand en wordt telkens met 1 maand verlengd, indien het contract niet tevoren door één van de contractpartners regulier werd opgezegd.

4. De gebruiksvergoeding

(1) De gebruiksvergoeding dient telkenmale bij aanvang van de gebruiksperiode vooruit te worden betaald en dient op zijn laatst op de derde werkdag van de betreffende periode door TIMOCOM te zijn ontvangen. Rekeningen voor door TIMOCOM extra verleende diensten zijn per direct te betalen. De kosten van de betaling zijn voor rekening van de gebruiker met uitzondering van de wettelijk bepaalde regeling voor SEPA-betalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft TIMOCOM het recht facturen elektronisch op te stellen en te verzenden. Stelt de gebruiker hiervoor geen geschikt e-mail ontvangstadres ter beschikking of wenst de gebruiker een op papier opgestelde factuur, worden hierover de daadwerkelijk ontstane meerkosten berekend.

(2) Elk recht van de gebruiker tot verrekening of retentie van diens betalingen op grond van tegenclaims is uitgesloten, tenzij deze onbetwist danwel rechtsgeldig vastgesteld zijn.

(3) Heeft TIMOCOM een gebruiker wegens vooruitbetaling van de licentiekosten een korting voor de betalingsperiode toegekend, dan vervalt deze korting met terugwerkende kracht voor het contract of deelcontract, als dit voor afloop van deze periode door opzegging van de klant eindigt. Hetzelfde geldt, als de opzegging door TIMOCOM geschiedt.

(4) TIMOCOM is gerechtigd, de overeengekomen prijs van de licentie jaarlijks te verhogen, voor zover er geen expliciete prijsgarantie voor de betreffende periode overeengekomen is. TIMOCOM kondigt de stijging van de prijs schriftelijk aan binnen een periode van ten minste 4 weken. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt in verhouding tot de reguliere kalenderjaar periode, dan heeft de klant een bijzonder recht van opzegging, 14 dagen vanaf de datum van de verhoogde prijs. Met het weglaten van een korting of het verstrijken van een tijdelijke speciale regeling, dan is er geen prijsverhoging voor deze clausule van toepassing. Als TIMOCOM een of meerdere malen geen gebruik maakt van het recht op een prijsverhoging, is dat geen annulering van het recht als zodanig. Een vooruitbetaling geeft geen garantie van de prijs die van tevoren betaald is.

5. Neutraliteit, beschermrechten, vertrouwelijkheid

(1) De licentie biedt de gebruiker toegang tot de marktplaats naast andere gebruikers, zonder dat deze aanspraak kan maken op een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere gebruikers. TIMOCOM is neutraal in zijn relaties met verladers, logistieke dienstverleners, expeditie- en transportondernemingen.

(2) Deze licentieovereenkomst geeft geen recht tot verlening van sublicenties of overdracht van de met behulp van de marktplaats verkregen data- of gebruiksmogelijkheden aan derden, en meer in het bijzonder niet tot het gebruik van de in de marktplaats gebruikte software (hierna: software) ter verkrijging van eigen eigendomsrechten op het gebied van de elektronische gegevensverwerking (EDP). De software en diens broncodes zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend het eigendom van TIMOCOM en/of diens licentiegevers en partners en zijn door internationale verdragen en andere wetten van het land, waarin zij gebruikt worden, beschermd.

(3) TIMOCOM kan in zijn producten zgn. open source software gebruiken, die eventueel eigen licentievoorwaarden heeft. Een overzicht stelt TIMOCOM op verzoek ter beschikking.

(4) De gebruiker kan geen aanspraak maken op doorlopend softwaretechnisch advies, levering van updates of andere gegevensdragers en heeft in het bijzonder geen recht op de broncode de software terug te ontwikkelen, te disassembleren of te wijzigen. Gebruik van de software door de gebruiker voor verdere softwaretechnische ontwikkeling, gemodificeerde versies of aanmaak van kopieën ten gunste van derden, waaronder andere gebruikers, is verboden. Voor ieder verdergaand gebruik, hetzij door middel van kopieën, parallelle of afwisselende toepassing op verschillende werkplekken of ten behoeve van verschillende ondernemingen en/of vestigingen is een schriftelijke overeenkomst inzake aanvullende te betalen licenties. Een gebruik van een persoonlijke toegang voor de aangemelde woonplaats van de berechtigde gebruiker is in de online licentie inbegrepen.

(5) De gebruiker draagt in het kader van de samenwerking gegevens over naar het systeem van TIMOCOM. Hieronder vallen o.a. adres- en contractgegevens en GPS-coördinaten. Aan de hand van deze gegevens zou het theoretisch gezien voor TIMOCOM mogelijk kunnen zijn om conclusies te trekken over concrete zaken- en klantenrelaties van de gebruiker resp. om bepaalde klanten te identificeren. Dergelijke informatie wordt altijd als bedrijfsgeheim gezien en vertrouwelijk behandeld, ook als u deze informatie zelf niet als vertrouwelijk heeft aangemerkt.
Onder inachtneming van de wettelijke voorschriften kunnen gegevens geanonimiseerd worden gebruikt voor statistieke doeleinden en om onze eigen klantproducten verder te ontwikkelen. TIMOCOM gebruikt de via de marktplaats verzamelde gegevens niet voor de ontwikkeling van een concurrerende activiteit als logistieke aanbieder, expeditie- of transportonderneming.

6. Aansprakelijkheid en garantie

(1) Informatie in productbeschrijvingen en in door TIMOCOM ter beschikking gestelde gebruikersaanwijzingen zijn niet-bindende adviezen. Verdere aansprakelijkheid van TIMOCOM is uitgesloten. In het bijzonder aanvaardt TIMOCOM geen aansprakelijkheid en garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de door andere gebruikers ingestelde gegevens, noch voor de compatibiliteit van de marktplaats met de elektronische gegevensverwerkingomgeving bij de gebruiker of met de gebruikte langeafstandsverbindingen voor datatransport. De gebruiker heeft ervan kennisgenomen dat de complexe online aanbiedingen zoals de marktplaats volgens de laatste stand van de techniek nooit vrij kan zijn van alle storingen en fouten. TIMOCOM garandeert daarom noch de volledige afwezigheid van fouten, noch een bepaalde beschikbaarheid, maar slechts dat in de marktplaats geen softwaregebreken optreden die de contractueel overeengekomen bruikbaarheid aanzienlijk zouden schaden. TIMOCOM zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de marktplaats zonder noemenswaardige onderbrekingen beschikbaar te stellen.

(2) Installatie van hyperlinks en de vanaf de homepage en platformen van TIMOCOM via hyperlinks toegankelijke informatie op websites van derden zijn geen onderdeel van de contractueel overeengekomen prestaties. Deze dienen ertoe, de contractuele prestatieverplichtingen nader te beschrijven. De geïnstalleerde hyperlinks resp. de via deze hyperlinks toegankelijke websites worden niet voortdurend gecontroleerd, zodat TIMOCOM geen aansprakelijkheid voor de inhoud en juistheid daarvan aanvaardt.

Als de Klant ervoor kiest om producten, toepassingen, diensten, software, netwerken, systemen, mappen, websites, databases of informatie van derden (gezamenlijk 'Producten van derden') te activeren, te openen of te gebruiken, is de toegang van de Klant tot en het gebruik van dergelijke producten van derden onderworpen aan de voorwaarden, uitsluitingen van aansprakelijkheid en het beleid van de desbetreffende derde. TIMOCOM verklaart zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke producten van derden en doet geen toezeggingen met betrekking tot enig aspect van deze producten. TIMOCOM kan de beschikbaarheid (of de voortzetting van de beschikbaarheid) van producten van derden niet garanderen. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die daadwerkelijk of vermeend door of in verband met de activering, de toegang tot of het gebruik van dergelijke producten van derden door de klant of door het vertrouwen van de klant in de gegevensbeschermingspraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of andere richtlijnen van dergelijke producten van derden zijn veroorzaakt. De klant doet onherroepelijk afstand van alle aanspraken jegens TIMOCOM met betrekking tot dergelijke producten van derden. "Ingebedde componenten" zijn producten, toepassingen, diensten, software, netwerken, systemen, mappen, websites, databases en informatie van derden, die van een externe bron buiten TIMOCOM worden verkregen of afgeleid en aan de klant op de Marketplace ter beschikking worden gesteld.

(3) TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schade die verschillende gebruikers elkaar onderling toebrengen, hetzij door dataverlies of foutieve datatransmissiefouten danwel op andere wijze. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor schadelijke software of programmacodes (virussen, trojanen, wormen etc.) die door gebruikers op de marktplaats worden overgebracht of in diens documenten, aanbiedingsaanhangsels of aanbiedingsbeschrijvingen worden overgedragen en zich van daaruit verspreiden. De gebruiker draagt rechtstreekse verantwoordelijkheid dat er geen schadelijke software van dit type wordt verzonden.

(4) TIMOCOM is contractpartner noch intermediair van een met behulp van de marktplaats gesloten overeenkomst of overbrenger van een daartoe strekkende verklaring. TIMOCOM garandeert derhalve op geen enkele wijze de correcte afwikkeling van de tussen gebruikers gesloten overeenkomsten, of de realisatie van een financieel resultaat of de onbevoegde toegang tot gegevens van in aanmerking komende producten te kunnen voorkomen. De gebruiker controleert vanuit de eigen zorgvuldigheidsplicht de juistheid van de hem door derden toegezonden gegevens en informatie. Via de marktplaats verzonden of weergegeven mededelingen van gebruikers vormen geen verklaringen en weerspiegelen niet de mening van TIMOCOM, noch stemt TIMOCOM hiermee in of maakt TIMOCOM zich deze eigen. TIMOCOM garandeert niet dat een via de marktplaats verzonden mededeling of bericht zijn doel bereikt, resp. door de geadresseerde gebruikers ontvangen en gelezen wordt. Evenmin wordt gegarandeerd dat de persoon, die als afzender of ontvanger van een mededeling of bericht staat aangegeven, daadwerkelijk met de verzendende of ontvangende persoon overeenstemt.

(5) De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle verplichtingen die ontstaan, doordat de gebruiker de marktplaats niet reglementair en conform de bepalingen van deze overeenkomst toepast. TIMOCOM sluit dienovereenkomstige overeenkomsten met andere gebruikers en cedeert zo nodig (na eerst schadevergoedingsaanspraken van TIMOCOM te hebben bevredigd) eventuele schadevergoedingsvorderingen op andere gebruikers ter dekking van een schade aan de gebruiker. De gebruiker vrijwaart TIMOCOM ook voor alle aanspraken en boetes van andere gebruikers, autoriteiten of andere derden die voortvloeien uit het feit dat hij via de marktplaats diensten aanbiedt of levert waarvoor hij niet over de vereiste vergunningen beschikt of niet voldoende hiervoor voorgeschreven vergunningen, verzekeringen, licenties enz. beschikt of zulks op verzoek van TIMOCOM niet binnen 1 week kan aantonen. Ook de kosten van een aangepaste rechtsverdediging worden hiertoe gerekend. TIMOCOM zal de gebruiker onmiddellijk in het geval van een dergelijke gebruikmaking informeren.

(6) Het risico van achterwege blijvende of foutieve gegevensoverdracht gaat over op de gebruiker, zodra de gegevens de invloedsfeer van TIMOCOM hebben verlaten.

(7) De onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen ten aanzien van schade van de gebruiker gelden niet in geval van
a) van opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting, door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, die in de zin van en voor het doel van het concrete contract te garanderen is, of wier vervulling de reglementaire realisatie van het contract pas mogelijk maakt en op wier inhoud regelmatig wordt vertrouwd,
c) de strikte wettelijke aansprakelijkheid van TIMOCOM, zoals de wet op de productaansprakelijkheid, het verlenen van een garantie, of 
d) wettelijke aansprakelijkheid wegens het toebrengen van dodelijk of lichamelijk letsel door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

(8) Indien de gebruiker ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM als volgt beperkt tot de contractuele schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was:
a) in de gevallen van lid 7 a) hierboven, in geval van grove nalatigheid,
b) in de gevallen van lid 7 b) hierboven in geval van eenvoudige nalatigheid. TIMOCOM is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens, programma's en het herstel ervan door het gebruik van de marktplaats in de gevallen van lid 7 a) en b) slechts in zoverre, dat als dit verlies door de gebruiker niet met aangepaste voorzorgsmaatregelen, zoals regelmatige back-ups van gegevens, had kunnen worden vermeden.

(9) Bestanddelen van de marktplaats, die als "BETA" of "BETA-versie", “prototype” of “TIMOCOMLabs” (“BETA-onderdelen”) zijn gekenmerkt, stellen in principe onvoltooide producten in de zin van de uitvoerbaarheid voor, die desondanks alle wezenlijke functies bevatten, maar wat betreft prestatie, compatibiliteit en stabiliteit aan beperkingen zijn onderworpen, omdat de ervaring heeft geleerd dat voor de publicatie niet alle hard- en softwareomgevingen of gebruiksgedrag konden worden gesimuleerd. TIMOCOM stelt zulke BETA-bestanddelen van de marktplaats daarom slechts voor niet-bindende testdoeleinden ter beschikking, waarvoor de ervaringsberichten van de gebruiker vereist zijn. Productieve eigenschappen en het vrij zijn van ernstige fouten kunnen niet gegarandeerd worden. De gebruiker erkent dat de aansprakelijkheid van TIMOCOM dienovereenkomstig, en ook voor een gebruiksuitval van zijn systeem, gegevensverlies, schade door gebreken of vervolgschade of verloren winsten, uitgesloten is. De gebruiker dient voor de installatie en het gebruik van een BETA-bestanddeel van de marktplaats een volledige back-up van zijn lokale systemen inclusief gegevens te maken. TIMOCOM behoudt zich het recht voor een dergelijke component te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te beëindigen.

(10) De gebruiker is individueel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar toegang en de gegevens die naar de marktplaats worden verzonden, laat elk misbruik en elke poging, om informatie onbevoegd zelf of via derden op te roepen of de systemen van de marktplaats te infiltreren, achterwege. In alle dergelijke gevallen draagt de gebruiker de betreffende kosten, inclusief de onkosten die TIMOCOM heeft moeten maken wegens controle van de inrichtingen en/of onkosten die aan gebreken en storingen te wijten zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. De gebruiker dient TIMOCOM onmiddellijk van de toegangsmogelijkheden van onbevoegde derden of van andere hem bekend geworden of vermoede schendingen van de dataveiligheid, of claims van derden tegen zijn gebruik van de marktplaats of tegen TIMOCOM in kennis te stellen en onmiddellijk alle overige ter zake dienende medewerking kosteloos aan TIMOCOM te verlenen, in het bijzonder indien en voor zover hij daartoe door TIMOCOM wordt verzocht en de vereiste maatregelen een redelijke inspanning niet te boven gaan om een effectieve juridische verdediging mogelijk te maken.

(11) De gebruiker garandeert tegenover TIMOCOM dat de door hem ingezette medewerkers of voor hem werkzame personen uitsluitend in overeenstemming met de steeds geldende wettelijke voorschriften hun werk uitvoeren en vrijwaart TIMOCOM van elke aansprakelijkheid, eventuele boetes en aangepaste toepassingen voor de rechtsverdediging van het bedrijf. De gebruiker garandeert TIMOCOM dat hij zijn prestaties altijd onder naleving van de hiervoor geldende regels uitvoert en zal hiervan op verzoek van TIMOCOM onverwijld een passend bewijs overleggen.

(12) Alle aanspraken op schadevergoeding uit deze paragraaf jegens TIMOCOM op grond van gebreken in de markplaats verjaren een jaar na licentieverlening. Alle overige aanspraken op schadevergoeding verjaren na 2 jaar na hun ontstaan. Bij opzet of grove nalatigheid van TIMOCOM zijn de wettelijke bepalingen van toepassing

7. Reclamaties


(1) Indien TIMOCOM informatie over een gebruiker ontvangt, blijkens welke de gebruiker diens krachtens een vrachtovereenkomst, onderhavige overeenkomst of ander geldend recht bestaande verplichtingen opzettelijk verzuimd heeft (hierna: beklag), is TIMOCOM gerechtigd, doch niet verplicht, dit beklag al dan niet onder vermelding van de reclamant naar de betrokken gebruiker of, na diens gehoor en controle, naar andere gebruikers te zenden.

(2) De gebruiker, tegen wie zich het beklag richt (hierna: betrokkene), is verplicht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van het beklag aan TIMOCOM een schriftelijke reactie te doen toekomen en het bezwaar uit de weg te ruimen, en minimaal een verzoek om respijt voor een reactie te motiveren.

(3) Slaagt de betrokkene er niet in, het in de klacht verwoorde verwijt gemotiveerd te ontzenuwen, is TIMOCOM gerechtigd – maar niet verplicht – de gebruiker tot herstel van diens verzuim binnen wederom een week te sommeren. Deze termijnstelling kan achterwege blijven, indien zulks op grond van de omstandigheden niet van TIMOCOM mag worden verlangd.

(4) De rechten krachtens bovenstaande leden 2 en 3 tezamen met het recht tot blokkering of opzegging bestaan uitsluitend in het belang van TIMOCOM. Maakt TIMOCOM hiervan geen gebruik, is iedere aansprakelijkheid jegens de overige gebruikers uitgesloten.

(5) TIMOCOM is niet verplicht tot controle van de haar toegezonden klachten.

(6) De gebruiker benoemt een gekwalificeerde contactpersoon die gerechtigd is alle contractuele beslissingen te nemen en verklaringen te ontvangen en in te dienen. TIMOCOM heeft het recht, maar is niet verplicht, verklaringen aan andere personen van de onderneming van de gebruiker te weigeren.

8. Bijzondere opzegging, licentieduur, algemene bepalingen


(1) De duur van het gebruiksrecht richt zich naar de individueel overeengekomen licentie. Gedurende een gratis testfase geldt een wederzijdse onmiddellijke opzeggingstermijn.

(2) Elke partij is, zonder een in acht te nemen opzeggingstermijn, gerechtigd tot bijzondere opzegging van deze overeenkomst, indien er belangrijke gronden zijn. Een belangrijke reden voor een bijzondere opzegging door TIMOCOM is:
a) de gebruiker insolvabel wordt of diens insolventie dreigt,
b) de instelling van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de gebruiker wegens gebrek aan boedel werd geweigerd, of de gebruiker een plechtige verklaring dient af te leggen, 
c) de gebruiker opzettelijk de bepalingen van deze voorwaarden schendt waardoor de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, of blokkering overeenkomstig cijfer 3 lid 4 of 5 gerechtvaardigd is,
d) de gebruiker voor een bedrag ter hoogte van één maandelijkse vergoeding langer dan 14 kalenderdagen in verzuim geraakt, of minimaal 2 opeenvolgende betaaltermijnen in verzuim is of
e) zich in de deelnameverhouding van de vennootschap van de gebruiker een verandering ter hoogte van 25% of meer voordoet, of diens onderneming door andere personen wettelijk wordt vertegenwoordigd, zulks ten opzichte van de situatie ten tijde van de contractsluiting,
f) de gebruiker, zijn wettelijke vertegenwoordigers of met hem verbonden ondernemingen in concurrentie treedt met TIMOCOM.

(3) Het gebruiksrecht wordt van kracht bij vrijschakeling door TIMOCOM en eindigt gelijktijdig met deze overeenkomst.

(4) Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker elke van TIMOCOM verkregen en bij hem geïnstalleerde software, met uitsluiting van ieder retentierecht, onmiddellijk te verwijderen en zich van elk gebruik van de marktplaats te onthouden. Eveneens dient de gebruiker daarna verdere gegevenslevering aan een evt. overeengekomen interface in te stellen.

(5) Is de gebruiker ondernemer, een juridische persoon van het openbaar recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds zoals bedoeld in § 310 lid. 1 zin 1 BGB of heeft de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank, is Düsseldorf zowel de plaats van nakoming als van de bevoegde rechter. De geldigheid van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

(6) In het geval dat TIMOCOM vertalingen van deze overeenkomst of voor bestanddelen van de overeenkomst aan de gebruiker levert, blijft steeds de Duitse versie maatgevend en wettelijk bindend, mits in de betrokken vertaling tegenstrijdigheden met of afwijkingen van de Duitse versie voorkomen.

(7) Het ongeldig zijn of worden van één der clausules uit deze overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige clausule geldt een zodanige rechtsgeldige regeling als te zijn overeengekomen, welke de economische doelstelling van de ongeldige clausule het dichtst benadert.

9. Gegevensbescherming

(1) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de technische gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van identificatie en toewijzing, de gegevensveiligheid en ter verbetering van de gegevensoverdracht. Hiertoe kunnen anonieme gegevens behoren die afhankelijk zijn van de eindapparatuur, zoals het gebruikte besturingssysteem, beeldschermresolutie, browser, processor-ID en -snelheid, fysieke opslag, evenals gegevens die onder bepaalde omstandigheden een persoon kunnen identificeren, zoals IP- en MAC-adres, apparaatherkenning, domain-DNS, installatiepad, gebruikersidentificatie, taalinstelling, cookies en telematicagegevens.
TIMOCOM verwerkt bij het opstellen en gebruik van de marktplaats door de persoonsgegevens van de gebruiker, zoals de naam van de gebruiker, aanspreekvorm, e-mailadres, contactgegevens, indeling bij een gebruikersonderneming en vermelde talenkennis, ingaven, mededelingen alsook informatie die de gebruiker zelf in zijn profiel of gebruik van de toepassingsmogelijkheden van de marktplaats aan derden toegankelijk maakt. Deze gegevens worden door TIMOCOM voor de volgende doeleinden gebruikt:
-Levering en behoud van de overeengekomen prestatie
- Uitvoering van de door de gebruiker gevraagde transacties
- Controle van de identiteit van de gebruiker
- Waarborging van de naleving van deze gebruikersvoorwaarden
- Vervulling van wettelijke plichten of uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen.
De bewaartermijn van deze gegevens is afhankelijk van de duur en het doel van het betreffende contract, tenzij er sprake is van zwaardere belangen van de verwerkingsinstantie of wettelijke opslagverplichtingen.

(2) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM de zakelijke gegevens van de gebruiker opslaat ten behoeve van de contractsluiting en de contractafwikkeling, en bij gerenommeerde kredietinformatiebureaus informatie over de gebruiker inwint.

(3) De gebruiker verklaart zich akkoord dat TIMOCOM persoonsgegevens van de gebruiker voor uitvoering van de licentieovereenkomst of voor serviceopdrachten met betrekking tot de gebruiker aan dochter- of partnerondernemingen kan overdragen. Deze kunnen wijzigen en zijn actueel:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Parijs;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Deze ondernemingen verwerken de gegevens van de gebruiker uitsluitend in opdracht van TIMOCOM volgens diens instructies en zijn aan TIMOCOM verplicht te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Een overdracht van persoonsgegevens van de gebruiker aan derden kan daarom plaatsvinden in het geval van wettelijke bepalingen, uitvoerbare overheids- of gerechtelijke regelingen, maar ook ter verhindering of bestrijding van schending of inbreuk van deze licentiebepalingen. Gegevens waaruit geen verband met een persoon blijkt, zoals geanonimiseerde gegevens of gegevens die ten behoefte van de realisatie van het doel van de overeenkomst door derde gebruikers zijn bepaald, kunnen door TIMOCOM opgeslagen, verwerkt en aan derden doorgegeven worden.

TIMOCOM heeft met elke gebruiker technische veiligheidsmaatregelen en overeenkomstige contractuele regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens van de marktplaats niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit contract gespecificeerd of aan derden worden doorgegeven. Volgens de huidige stand van de techniek is het momenteel niet mogelijk om 100 procent zekerheid te krijgen dat een gebruiker desondanks niet in strijd met het contract gegevens aan derden zal doorgeven. De gebruiker neemt kennis van deze omstandigheid en informeert TIMOCOM onmiddellijk als hij op de hoogte wordt gebracht van een dergelijk incident.

(4) De gebruiker heeft tegenover TIMOCOM te allen tijde recht op kosteloze informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens, recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of op bezwaar tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover er voorwaarden voor de gegevensbescherming van toepassing zijn. Gebruikers kunnen zich met vragen over hun rechten, een verklaring tot herroeping of tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te allen tijde richten tot:

TIMOCOM GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

De herroeping of beperking heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst en de betalingsplicht van de gebruiker. De gebruiker erkent dat TIMOCOM ten gevolge van een dergelijke herroeping of beperking mogelijk niet langer in staat is het gebruik van de marktplaats te faciliteren.

Tegelijkertijd heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor TIMOCOM. Dat is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de software overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving. De gebruiker is verplicht bij het verwerken van gegevens via de marktplaats alle relevante bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de geldende wet na te leven. De gebruiker vrijwaart TIMOCOM van alle claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op het niet naleven van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving, contractuele of andere wettelijke bepalingen.

(6) De gebruiker stelt alle door het gebruik van de marktplaats betrokken personen vanaf de aanvang van het gebruik op de hoogte van de verleende goedkeuring tot verwerking van gegevens door TIMOCOM, van de soort verwerkte gegevens, van het doel en van de duur van de verwerking, van de bij de gegevensverwerking betrokken ondernemingen en van de mogelijkheid de gegevensoverdracht te beëindigen. Indien het volgens de op de gebruiker van toepassing zijnde wetten verplicht is een goedkeuring van de door het gebruik van de marktplaats betrokken personen te verkrijgen, dient de gebruiker te garanderen, dat alle verplichte goedkeuringen of eventuele alternatieven (bijv. bedrijfsverklaringen), die in de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan, schriftelijk voorhanden zijn. De gebruiker dient de desbetreffende bewijzen gedurende twee jaar na afloop van de contractduur te bewaren en op verzoek van TIMOCOM de originele documenten te overhandigen.

(7) TIMOCOM attendeert erop dat op grond van § 31 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) gegevens over de niet-contractconforme afwikkeling van openstaande vorderingen uit contractuele verbintenissen worden doorgezonden aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, indien en voorzover de aan de vordering ten grondslag liggende contractuele verbintenis wegens betalingsachterstand per direct kan worden beëindigd en de verschuldigde betaling ondanks opeisbaarheid niet binnen de aan u meegedeelde betalingstermijn is voldaan. Meer informatie over SCHUFA vindt u op www.meineSCHUFA.de

§1 Prestatie


1. TIMOCOM GmbH werkt uitsluitend ter ondersteuning van de opdrachtgever bij het innen van diens zuivere factuurbedrag. TIMOCOM zal volgens eigen oordeel de schuldenaar dringend verzoeken stelling te nemen, resp. het openstaande bedrag te betalen.

2. TIMOCOM is niet aansprakelijk voor het succes van de interventie.

3. Betalingen, crediteringen of verrekeningen van de schuldenaar na een uitgevoerde interventie gelden als succes van de interventie, wanneer de opdrachtgever niet binnen 2 weken na de aangekondigde betalingstermijn TIMOCOM meedeelt, dat er geen vereffening van de schuld heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever is verplicht bij betalingen, creditnota’s of verrekeningen voor de bovengenoemde vordering TIMOCOM binnen 3 dagen op de hoogte te brengen.

4. De opdrachtgever blijft het recht voorbehouden te allen tijde andere maatregelen te nemen om de schuld te innen.

§ 2 Vergoeding


1. Er gelden administratiekosten ter hoogte van € 25,- als overeengekomen. In het geval van succes wordt door TIMOCOM aan de opdrachtgever een succesvergoeding berekend, waarop de administratiekosten worden bijgeschreven. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) is de betreffende succespremie gebaseerd op de gegevens onder Inkasso International Service van TIMOCOM over valuta's en vorderingen.

2. Indien de verwerking van een opdracht zonder succes wordt beëindigd of om redenen waarvoor TIMOCOM niet verantwoordelijk is, behoudt TIMOCOM het recht op de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe geleverde diensten.

3. TIMOCOM behoudt zich het recht voor om het factuurbedrag samen met andere rekeningen te innen, voor zover er uit hoofde van de zakelijke relatie reeds een automatische machtiging van de opdrachtgever bestaat. De opdrachtgever verleent TIMOCOM de lastgeving, om de onbestreden vordering van de bekende zakelijke rekening af te boeken.

§ 3 Begin en einde


1. De opdrachtgever is 3 werkdagen aan zijn opdrachtaanbod gebonden. Het contract wordt afgesloten door acceptatie van de opdracht door TIMOCOM. Deze acceptatie hoeft niet in bijzondere vorm en kan met name ook stilzwijgend gebeuren. Het contract geldt vooral dan als geaccepteerd door TIMOCOM, wanneer TIMOCOM binnen deze tijd is begonnen met het controleren van de consistentie van de claim of aantoonbaar reeds bij de schuldenaar geïntervenieerd heeft.

2. De opdrachtgever kan de opdracht met een termijn van 2 weken opzeggen. Bij reeds plaatsgevonden interventie bij de schuldenaar blijft de opdrachtgever verder verplicht tot informatie over de betaling van de in opdracht gegeven handeling en TIMOCOM behoudt het recht op de overeengekomen vergoeding.

3. Het recht tot buitengewone beëindiging bij ernstig plichtsverzuim blijft voor beide partijen bestaan.

4. Indien de opdrachtgever in de tussentijd in verband met een interventieopdracht zijn klantstatus bij TIMOCOM verliest of beëindigt, hebben de opdrachtgever en TIMOCOM het recht om het contract direct te beëindigen.

5. Indien bij de uitvoering van de interventie blijkt, dat de vordering waarschijnlijk niet geïnd kan worden, wordt de interventie beëindigd en wordt dit de opdrachtgever meegedeeld. Als niet te innen geldt de vordering met name dan, wanneer deze door de schuldeiser aan derden tegengesproken, overgedragen, aanhangig, afwijkend getituleerd of met rechten van derden belast is of de schuldenaar insolvent is. Het contract geldt dan als beëindigd voor de toekomst.

6. De opdrachtgever is verplicht TIMOCOM met passende informatie te ondersteunen. Ontvangt TIMOCOM binnen 14 kalender-dagen ondanks een aanvraag geen documenten, is TIMOCOM bevoegd, de opdracht te beeindigen en het basisbedrag resp. de succespremie af te rekenen.

§ 4 Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van TIMOCOM voor schade van de opdrachtgever als gevolg van de overname of uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de volgende gevallen:
a) opzettelijke of grove nalatigheid door TIMOCOM of diens plaatsvervangers,
b) opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door TIMOCOM of diens plaatsvervangers, waardoor de realisatie van de contractdoelstelling in gevaar wordt gebracht,
c) de aansprakelijkheid van TIMOCOM wegens bedrog of verlening van een garantie,
d) de aansprakelijkheid van TIMOCOM krachtens dwingend recht, zoals bijv. de productaansprakelijkheidswet, of
e) de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid
door TIMOCOM of diens plaatsvervangers.

2. Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van TIMOCOM bij sluiting van de overeenkomst als volgt beperkt tot voorzienbare contracttypische schade:
a) in de gevallen van voornoemd lid 1 a), bij grove nalatigheid door eenvoudige plaatsvervangers,
b) in de gevallen van voornoemd lid 1 b), bij eenvoudige nalatigheid.

3. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat het openstaande bedrag opeisbaar en onbestreden is en dat TIMOCOM alle noodzakelijke documentatie en informatie ontvangt. Hierbij wordt er op gewezen dat de opdrachtgever slechts dan van de schuldenaar een succespremie van de kosten van de interventie kan eisen, wanneer deze in gebreke blijft met zijn betaling en hier volgens de rechtorde toe verplicht is. De opdrachtgever richt zich vanwege deze kosten rechtstreeks tot de schuldenaar.

4. TIMOCOM behoudt zich het recht voor, om alle documentatie, die wettelijk gezien niet bewaard hoeft te worden, na beëindiging van de procedure te vernietigen.

§ 5 Overige


1. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Indien de opdrachtgever geen consument is, is Düsseldorf plaats van naleving en forum. Het Duitse recht is van toepassing.

3. Indien één van de artikelen van dit contract ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten. De partijen verplichten zich ertoe, om in plaats van de ongeldige bepalingen een effectieve overeenkomst te zoeken, die het dichtst bij het doel van de ongeldige bepalingen komt.

Stand: 01.01.2024

top