11.08.2016

Nieuwe EU-verordening voor de classificatie van ernstige inbreuken in het wegvervoer

EU zet de vervoersmanager verder onder druk

(2)

Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Verordening (EG) nr. 2016/403 van kracht. Dit is een aanvulling op de Verordening (EG) nr. 1071/2009. Conform deze verordening was het al mogelijk om de betrouwbaarheidsstatus van vervoerders bij herhaalde ernstige inbreuken in te trekken. De lidstaten hadden bij de uitvoering van deze verordening echter teveel speelruimte en daarom werd deze verordening niet in alle lidstaten op dezelfde manier toegepast. In Duitsland werden er bijvoorbeeld slechts zeer zelden vervoerders 'in de ban gedaan' vanwege herhaalde inbreuken. De nieuwe verordening is strenger en moet leiden tot meer consistentie bij het bestraffen van ernstige inbreuken. De volledige naam van de verordening is 'Verordening (EU) 2016/403 van de Commissie van 18 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad'.

Verschillende lidstaten lopen achter

Met deze verordening wordt de lijst met 'doodzonden' uit de Verordening 1071 die bij herhaalde inbreuken (binnen 5 jaar) kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus, uitgebreid. De verordening wordt pas over een half jaar van kracht, maar werpt nu al haar schaduw vooruit. Want alle inbreuken vanaf 01-01-2016 moeten al volgens de nieuwe verordening worden geclassificeerd. Voor zover het theoretische gedeelte. Uit de praktijk blijkt dat in Duitsland en de meeste andere lidstaten tot nu toe bijna elke inbreuk op dezelfde manier wordt bestraft als voorheen en er wordt vrijwel nooit een verzameling gemaakt van de inbreuken comfort de nieuwe wet. Conform de nieuwe verordening is ook voorgeschreven dat het boetestelsel voor 2017 moet zijn aangepast, maar in Duitsland is hier nog helemaal geen sprake van.

 

In de bijlage bij de nieuwe verordening is een gedetailleerde lijst van inbreuken te vinden die zijn geclassificeerd in ernstige inbreuken, zeer ernstige inbreuken en bijzonder ernstige inbreuken. Naast de categorie zijn ook het soort en de zwaarte van de inbreuk vastgelegd. Bij 'herhaalde zware' inbreuken worden inbreuken geclassificeerd als 'ernstige inbreuken' en hierbij wordt rekening gehouden met het aantal bestuurders dat door het bedrijf wordt ingezet. Bij herhaalde inbreuken wordt de verkeersmanager van het vervoersbedrijf op het matje geroepen, maar dat gebeurt natuurlijk alleen als alle inbreuken ook consequent worden gemeld door de instanties.

 

TimoCom: eenheid over het algemeen positief, maar…

De verkeersmanager is bij een vervoersbedrijf de 'houder van de beroepsmatige vakcompetentie'. Meestal is dit de directeur zelf. De licentie die hij nodig heeft om zijn bedrijf te runnen, kan dan worden ingetrokken. Brussel belooft dat met deze verordening de rotte appels in de branche worden aangepakt.

Dat is precies wat TimoCom, het grootste transportplatform van Europa, wil. Marcel Frings, chief representative van TimoCom, vindt het over het algemeen een goede zaak dat de regels in de EU worden gelijkgetrokken, maar ziet ook dat er nog werk aan de winkel is: “In een gemeenschappelijke economische ruimte als de Europese Unie zijn beslissingen die ertoe leiden dat de verschillende concurrentieverhoudingen gelijk worden getrokken, altijd positief. Maar in deze verordening worden bijvoorbeeld ook vervoersinbreuken opgenomen die niet de schuld zijn van transportbedrijven of vervoersmanagers. En voor deze inbreuken ontbreekt het volgens ons aan een goede basis voor een proces om de licentie in te trekken.”

 

De verordening is hier te vinden. Als u verder naar onder scrolt, worden alle potentiële inbreuken in detail opgesomd. Daar horen ook inbreuken bij de niet de verkeersveiligheid in gevaar brengen, maar wel formele gebreken zijn, zoals een bestuurder zonder het juiste rijbewijs of toestemming voor geregeld vervoer. Experts vinden dit een nadeel voor de branche in vergelijking met andere beroepsgroepen.

Persbericht downloaden
top