Logistieke kennis 22.03.2024
12

Cabotage, wat is het precies en hoe werkt het?

White truck on the road

In de transport- en logistiekbranche is cabotage een bekend begrip. Het is het recht om goederen te vervoeren over de weg van één Europese lidstaat, voor rekening van een transportbedrijf uit een ándere lidstaat. Als deze vervoerder goederen vervoert tussen twee plekken binnen de grenzen van dit andere lidstaat, is dat (met specifieke regels) toegestaan.

Simpel gezegd: als u als Nederlandse vervoerder producten naar Duitsland brengt, mag u in Duitsland nog andere opdrachten uitvoeren om lege ritten te vermijden. Reist u toch van Berlijn naar Den Haag, waarom brengt u dan geen lading vanuit Berlijn naar Hannover? U rijdt er immers langs.

Cabotage speelt een cruciale rol in de Nederlandse transport- en logistieksector. Het reguleert hoe buitenlandse transportbedrijven binnenlandse routes mogen bedienen. Dit heeft directe gevolgen voor de efficiëntie en duurzaamheid van transportnetwerken.

Door de regels en praktijken rond cabotage te begrijpen, kunnen bedrijven beter navigeren in de complexe wereld van internationaal transport en logistiek.

Dit artikel in 30 seconden

  • Cabotage is het recht voor transportbedrijven om binnen een land goederen of passagiers te vervoeren, terwijl het bedrijf in een ander land geregistreerd staat. Cruciaal voor efficiëntie en duurzaamheid in de Nederlandse en Europese logistiek.
  • De EU-regelgeving stelt dat vervoerders uit de EU, cabotageactiviteiten mogen uitvoeren onder specifieke voorwaarden. Denk hierbij aan een gelimiteerd aantal ritten in het binnenland, na een internationaal transport.
  • Nederland, als belangrijk logistiek knooppunt, ervaart direct de impact van cabotageregels op de planning en uitvoering van transportroutes.
  • Binnen de Benelux gelden specifieke afspraken die cabotagevervoer tussen deze landen vergemakkelijken. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en efficiëntie binnen de regio.
    • Een Nederlandse vervoerder kan dus, bijvoorbeeld, in België of Luxemburg, ongelimiteerd (en zonder eerst een internationale lading volledig te hebben gelost) binnenlandse ritten uitvoeren.
  • De EU-cabotageregels zijn bedoeld om een evenwichtige markt te creëren die eerlijke concurrentie bevordert en lokale markten beschermt, terwijl de logistieke sector efficiënt en duurzaam blijft.
  • Vermijd lege ritten en vind transportopdrachten met de oplossingen van TIMOCOM.

     

Wat is cabotage precies, en hoe werkt het?

Cabotage verwijst naar het recht van een transportbedrijf om binnen een land goederen of passagiers te vervoeren, terwijl het bedrijf zelf in een ander land geregistreerd staat. In essentie staat cabotagevervoer toe dat buitenlandse vervoerders opereren op binnenlandse routes. Dit kan leiden tot meer concurrentie en mogelijk lagere prijzen voor eindgebruikers.

De praktijk van cabotage is strikt gereguleerd door nationale en internationale wetgeving. Zo worden lokale bedrijven beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Ook worden de veiligheid, milieunormen en arbeidsvoorwaarden gewaarborgd.

In de Europese Unie zijn de regels voor cabotagevervoer vastgelegd om een evenwichtig speelveld te creëren. Hierbij mogen buitenlandse vervoerders onder bepaalde voorwaarden binnen andere EU-landen opereren.

Deze regelgeving bepaalt bijvoorbeeld hoe vaak en onder welke omstandigheden cabotagevervoer mag plaatsvinden na een internationale rit. Het doel is om leegrijden te verminderen en de efficiëntie van transport over de hele linie te verbeteren. Daarnaast is het ook om lokale markten te beschermen tegen verzadiging door vervoerders uit landen met lagere operationele kosten.

In de context van Nederland heeft cabotage een grote impact. Het beïnvloedt hoe transportroutes worden gepland en uitgevoerd. Het draagt bij aan de algehele dynamiek van de Europese transportmarkt. Begrip van de cabotageregels is essentieel voor elke partij die betrokken is bij het vervoer van goederen binnen Nederland en de rest van de EU.

Weet u wat de term cabotage oorspronkelijk betrof? Het exclusieve recht van schepen om goederen of passagiers te vervoeren tussen verschillende havens binnen hetzelfde land. Dit is uitgebreid naar weg-, spoor- en luchtvervoer binnen de EU. Het werd geactiveerd zodra een vervoerder met een internationale lading een lidstaat binnenkwam.

Zo werkt cabotage in de praktijk

Een buitenlands transportbedrijf heeft, na het lossen van een internationale zending in Nederland, de mogelijkheid om binnenlandse opdrachten uit te voeren. Dit proces staat bekend als cabotage. Voordat het bedrijf terugkeert naar het land van herkomst, kan het deze binnenlandse transporten verrichten. Deze operaties zijn echter strikt gereguleerd.

De Europese Unie heeft regels vastgesteld om oneerlijke concurrentie te voorkomen en de lokale transportsector te beschermen. Deze regels bepalen onder andere hoeveel ritten een buitenlands bedrijf mag uitvoeren en binnen welk tijdsbestek. Het doel is een evenwicht te vinden tussen vrije markttoegang en de bescherming van lokale markten.

Door deze regelgeving kunnen transportbedrijven hun routes efficiënter plannen en de leegloop minimaliseren. Dit leidt tot kostenbesparingen en een vermindering van de milieu-impact. Tegelijkertijd zorgen de beperkingen ervoor dat de binnenlandse transportmarkt niet overspoeld wordt door buitenlandse bedrijven. Dit kan de concurrentiepositie van lokale vervoerders schaden.

De praktijk van cabotagevervoer illustreert hoe ingewikkelde de Europese transport- en logistiekmarkt werkelijk is. Het geeft aan dat er een balans moet worden gevonden tussen open grenzen en de bescherming van de binnenlandse economie.

 

Cabotage in de EU

De Europese Unie heeft specifieke cabotageregels ingesteld om het vrije verkeer van diensten binnen de interne markt te faciliteren. Tegelijkertijd worden de lokale transportmarkten beschermd. Deze regels zijn cruciaal voor de handhaving van een eerlijke concurrentie en het waarborgen van een efficiënte logistieke sector.

De cabotageregels binnen de EU stellen dat vervoerders uit elk EU-land het recht hebben om cabotage-operaties uit te voeren in een andere EU-lidstaat. Dit is na het voltooien van een internationaal transport naar die staat. Er zijn echter beperkingen qua aantal ritten en de tijdspanne waarbinnen deze ritten voltooid moeten worden.

Cabotage in de Benelux

Specifiek in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) gelden dezelfde EU-regels. Ze zijn ontworpen om de integratie en samenwerking tussen deze buurlanden te bevorderen. De Benelux-landen hebben een lange geschiedenis van samenwerking op het gebied van transport en logistiek.

Benelux-gevestigde vervoerders genieten van het recht op vrij verkeer van goederen. Dit betekent dat ze zonder de gebruikelijke cabotagebeperkingen binnenlandse transporten mogen uitvoeren in elk van de Benelux-landen. Dit is een direct gevolg van het Benelux-verdrag dat een uitzondering maakt op de algemene EU-regelgeving omtrent cabotage. Zo is er voor deze vervoerders geen sprake van een cooling off-periode na het uitvoeren van cabotageritten binnen de Benelux​.

Het is belangrijk voor vervoerders om zich bewust te zijn van deze regelgeving. Ze moeten de bijbehorende documentatie, zoals vrachtbrieven, correct beheren. Zo voldoen ze aan de wetgeving en voorkomen ze boetes.

De Benelux-regeling biedt aanzienlijke voordelen voor in deze landen gevestigde vervoerders. Hierdoor kunnen zij efficiënter opereren binnen dit specifieke regionale netwerk.

 

Binnenlands vervoer en binnenlandse ritten in een andere lidstaat

Binnenlands vervoer speelt een sleutelrol in de logistieke operaties binnen de Europese Unie. Wanneer een Nederlandse vervoerder betrokken is bij inkomend internationaal vervoer, staat de EU-regelgeving hem toe om (na het lossen van de internationale lading) binnenlandse ritten in diezelfde lidstaat uit te voeren. Deze mogelijkheid is echter beperkt tot een specifiek aantal ritten binnen een vastgestelde periode van zeven dagen.

Deze regeling biedt buitenlandse vervoerders de kans om hun operationele efficiëntie te verhogen. Dit doen ze door het lossen van binnenlandse ritten, voordat ze terugkeren naar hun land van herkomst. Ze kunnen natuurlijk ook doorreizen naar een volgende internationale bestemming.

Het maakt deel uit van een bredere EU-strategie om de transportsector efficiënter en duurzamer te maken. Dit doen ze door het verminderen van lege ritten en het optimaliseren van de beschikbare laadcapaciteit.

Echter, het recht om een binnenlandse rit uit te voeren na het lossen van een internationale lading (volledig), is niet onbeperkt. De strikte regelgeving zorgt ervoor dat de lokale markt beschermd blijft tegen oververzadiging door buitenlandse vervoerders. Dit zorgt voor een evenwichtig speelveld waar zowel Nederlandse als buitenlandse vervoerders kunnen concurreren onder eerlijke voorwaarden.

Door deze benadering bevordert de EU een geïntegreerde markt voor transportdiensten, waarbij grensoverschrijdend en binnenlands vervoer naadloos op elkaar aansluiten.

 

In welke landen is cabotage verrichten toegestaan?

Binnen de EU is cabotage toegestaan in alle lidstaten onder de vastgestelde EU-regelgeving. Deze uniformiteit zorgt voor duidelijkheid en consistentie voor transportbedrijven die actief zijn in meerdere Europese landen. Het biedt een kader waarbinnen ze kunnen opereren, terwijl het ook lokale markten beschermt tegen potentiële negatieve effecten van ongelimiteerde cabotage.

Deze EU-regels zorgen voor een goede balans. Ze maken de transportmarkt eerlijk voor iedereen, in Nederland én andere landen. Als bedrijven zich aan de regels houden, blijft de competitie eerlijk. Zo dragen alle vervoerders bij aan een logistiek die goed werkt en ook nog eens duurzaam is.

 

Vermijd lege ritten met Timocom’s digitale marktplaats

Vermijd lege ritten, vind dagelijks tot wel 1 miljoen transportopdrachten. Word ook gebruiker van de TIMOCOM Marktplaats. Ontdek hoe Europa’s grootste vrachtbeurs u dagelijks verbindt met ruim 156.000 internationale gebruikers in meer dan 46 landen. Verbeter daarnaast de efficiëntie van uw vloot tot wel 30% en reduceer CO2-uitstoot per kilometer tot 20%.

 

Wettelijke afspraken en regels van cabotage

De wettelijke regelingen rondom cabotage zijn complex, omdat ze zowel nationale als Europese wetgeving raken. Deze regels zijn opgezet om een eerlijk speelveld te garanderen voor alle vervoerders binnen de EU, terwijl ze ook de lokale markten beschermen.

Europese regelgeving

Op Europees niveau bepalen regels hoe cabotage mag worden uitgevoerd. Deze regels stellen dat vervoerders uit EU-landen beperkt cabotagevervoer mogen uitvoeren in een andere EU-lidstaat na het voltooien van een internationale rit. De basisregel is dat een vervoerder maximaal drie cabotageritten mag uitvoeren binnen zeven dagen na aankomst in het gastland.

Deze wetgeving zorgt voor een balans tussen de vrije markttoegang en de bescherming van lokale vervoerders tegen oneerlijke concurrentie.

Transit- en derdelandenvervoer

Transitvervoer, het doorvoeren van goederen door een land zonder dat deze daar worden gelost, valt niet onder cabotageregels. Het is vrijgesteld omdat het geen directe impact heeft op de lokale transportmarkt.

Derdelandenvervoer, daarentegen, betreft vervoer tussen de EU en niet-EU-landen. Hierbij gelden specifieke regels en overeenkomsten die afhangen van de relaties tussen de EU en deze derde landen. Deze kunnen invloed hebben op hoe cabotage wordt gereguleerd, vooral in grensgebieden.

Belang voor de sector

Deze juridische en regelgevende kaders zijn essentieel voor transportbedrijven die in de EU actief zijn. Ze moeten een grondige kennis hebben van zowel de Europese als nationale regels om compliant te blijven en boetes te vermijden.

Daarnaast spelen deze regels een cruciale rol in het vormgeven van de concurrentie en de marktdynamiek in de transport- en logistieksector. Het begrijpen van deze wetten is daarom cruciaal voor het succesvol navigeren in de complexe Europese transportmarkt.

 

Praktische uitvoering van de cabotageregels

In het kader van cabotage, moeten vervoerders in het bezit zijn van een communautaire vergunning om binnenlandse ritten in een andere lidstaat uit te voeren. Deze vergunning stelt Nederlandse vervoerders in staat om binnen zeven dagen, geloste binnenlandse ritten uit te voeren. Dit is enkel na het voltooien van inkomend internationaal vervoer (en het volledig lossen van de internationale lading).

Dit geldt ook voor buitenlandse vervoerders die, na binnenkomst in een lidstaat met een internationale lading, dezelfde mogelijkheid hebben. De regeling geldt uitsluitend voor het trekkende voertuig dat de internationale lading naar de lidstaat bracht. Het moet zijn bedoeld om de efficiëntie van het internationaal en binnenlands vervoer te verhogen.

Voor elke binnenlandse rit die wordt uitgevoerd na het lossen van een internationale lading, moeten de betrokken vervoerders de regels nauwgezet volgen. Zo blijven ze compliant met zowel nationale als Europese wetgeving.

 

De 3 op 7-regel

De 3 op 7-regel verwijst naar de cabotageregulering binnen de Europese Unie. Deze regel bepaalt dat een buitenlandse vervoerder het recht heeft om binnen een periode van zeven dagen maximaal drie cabotageritten in diezelfde lidstaat uit te voeren. Dit is na het lossen van een internationale lading in een andere EU-lidstaat.

Dat betekent dat na de internationale rit, de vervoerder tot drie extra ladingen mag vervoeren binnen de grenzen van het gastland. Dit is op voorwaarde dat deze ritten binnen zeven dagen na de eerste lossing worden voltooid.

De 3 op 7-regel is ingesteld om een evenwicht te vinden tussen het toestaan van flexibiliteit voor transporteurs en het beschermen van de lokale markt tegen oververzadiging door buitenlandse vervoerders.

Bijvoorbeeld: Stel, een Nederlandse vervoerder voltooit een internationale levering in Polen op maandag. Na het lossen heeft deze vervoerder het recht om binnen de volgende zeven dagen maximaal drie ritten in Polen uit te voeren.

Meer weten over de oplossingen en voordelen van TIMOCOM’S Marktplaats voor de transportsector?

Ontdek TIMOCOM voor Verladers
Ontdek TIMOCOM voor Expediteurs
Ontdek TIMOCOM voor Vervoerders

 

Veelgestelde vragen over cabotage

Wat betekent cabotage vervoer?

Antwoord: Cabotage vervoer is het transport van goederen of passagiers binnen een land door een bedrijf uit een ander land. Deze term werd oorspronkelijk gebruikt in de scheepvaart, maar is nu ook van toepassing op lucht-, spoor- en wegvervoer​​.

Hoeveel cabotage ritten?

Antwoord: In de EU mag een vervoerder maximaal drie cabotageritten uitvoeren binnen zeven dagen na een internationale rit. Deze regel is bedoeld om een evenwicht te bewaren tussen het toestaan van enige flexibiliteit voor vervoerders en het beschermen van lokale markten​​.

Welke vormen van transport zijn er?

Antwoord: Transport kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder luchtvervoer, zeevervoer, spoorvervoer, en wegvervoer. Elk van deze vormen heeft zijn eigen specifieke regelgeving en gebruiksscenario's.

Is een CMR verplicht bij eigen vervoer?

Antwoord: Bij eigen vervoer, waarbij een bedrijf goederen voor eigen gebruik vervoert, is een CMR-vrachtbrief over het algemeen niet vereist. De CMR-vrachtbrief is voornamelijk nodig voor internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg​​.

Wat is nationaal vervoer?

Antwoord: Nationaal vervoer verwijst naar het transport van goederen of passagiers binnen de grenzen van één land. Dit staat in tegenstelling tot internationaal vervoer, waarbij goederen of passagiers tussen verschillende landen worden vervoerd. Bij nationaal vervoer zijn de regelgeving en vereisten meestal anders dan bij internationaal vervoer.

Wat is een communautaire vergunning?

Antwoord: Een communautaire vergunning is een document dat transportbedrijven het recht geeft om goederenvervoer uit te voeren binnen de gehele Europese Unie en in sommige gevallen ook in landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Deze vergunning is een essentiële voorwaarde voor het verrichten van internationaal transport en cabotageactiviteiten binnen de EU.

 

Tram Trinh Thanh

Marketing Manager Northern Europe

Ontvang relevante artikelen, waardevolle trends en exclusieve verslagen van logistiek experts!

 

Nieuwsbrief aanmelden

Pop-up image - Logistic
Logistieke trends en ontwikkelingen ontvangen?

Krijg de laatste logistieke trends en ontwikkelingen direct in uw mailbox. Profiteer daarnaast als eerste van de nieuwste productupdates.

top